ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและประกาศ / ประชาสัมพันธ์
# ชื่อบทความ
1
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 14:53:24
2
KUSE โชว์ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 11:41:09
3
โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 10:50:19
4
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.หนองหานวิทยา จ.อุดรธานี  ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 09:36:17
5
กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-23 14:59:28
6
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม และ รร.ปลาปากวิทยา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-23 10:36:04
7
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-22 16:00:28
8
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-18 11:49:22
9
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-18 11:13:04
10
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อัญชสา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 16:46:14
11
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แพรทอง 2 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 16:45:20
12
ขอแสดงความยินกับ ผศ.แพรทอง เหลาภา 1 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 16:44:30
13
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 13:25:21
14
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-16 15:24:43
15
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.อุเทนพัฒนา จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-16 09:06:58
16
ขอแสดงความยินดี นายวีรชาติ อักษรศักดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-14 16:31:22
17
ขอความร่วมมือจำหน่าย สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-14 11:22:56
18
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-11 15:55:25
19
ขอแสดงความยินดี กับ อ.สายฝน จันผกา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-11 15:34:15
20
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-10 08:55:33
21
นายเศรษฐกร กาเมือง และ นายจามร ดวงกุลสา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:25:19
22
ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:24:45
23
นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:24:11
24
นางสาวอัญชนิกานต์ นันตะสุข นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศโครงงานด้านความยั่งยืน ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:23:13
25
ขอเชิญร่วมโครงการ และจัดตั้งโรงทาน โครงการกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-31 16:24:23
26
TCAS2566 รอบที่ 1 ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-28 15:16:35
27
แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ นางสาวนุสบา บุสภาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-18 13:02:12
28
แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ นางสาวนริศรา ศรีล้านคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-18 13:00:41
29
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-13 09:18:50
30
ขอเผยแพร่รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-11 09:49:33
31
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-11 09:40:38
32
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-29 15:45:37
33
โครงการ CPAll ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-28 09:51:34
34
โครงการ การส่งเสริมทักษะ soft skill ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-26 14:19:21
35
KUCSC ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีอีสานสีทอง” เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุการทำงานของบุคลากร มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-20 10:13:04
36
ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-19 16:08:53
37
การรับสมัคร TCAS2566 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-19 09:34:25
38
โครงการศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดี อยู่ดี (Green Economy for Quality of Life 2022)         ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-16 15:06:06
39
กิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  (อ.ชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล) “สานสายใย สายสัมพันธ์ แม้กายห่าง แต่ใจยังผูกพัน มิลืมคืนวัน ร่วมงานกันมา” ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-16 14:20:03
40
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ จ.กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 15:10:44
41
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 15:05:55
42
ประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศ​าสตร์​แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 10:55:28
43
โครงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ (สปป.ลาว) ประจําปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 10:48:06
44
โครงการทัศนศึกษาดูงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-09 15:02:22
45
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ มก.ฉกส. โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อ.เต่างอย จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-09 14:21:23
46
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-08 13:50:01
47
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-08 11:23:53
48
โครงการขวัญกำลังพลังนิสิต กิจกรรมแสดงความยินดีกับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-08 10:22:33
49
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-07 15:51:31
50
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-07 15:33:41
51
พิธี MOU ระหว่าง มก.ฉกส. และ บริษัท เอ็นวิออน จำกัด ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-07 15:13:19
52
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 19 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-06 09:03:45
53
ช่องทางการติดต่อ KUSE TCAS 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-05 11:37:10
54
KUSE TCAS 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-30 09:42:46
55
โครงการสานสัมพันธ์ทำบุญช้อป และกีฬาสานสัมพันธ์เครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2565  ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-29 14:23:53
56
โครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-29 13:56:02
57
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวว. (ตอนที่ 2)  ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-29 11:58:19
58
วันคล้ายวันสถาปนาครบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-15 15:17:53
59
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-11 09:02:50
60
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-08 13:51:07
61
ทำบุญทอดถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระพุทธไสยาราม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-07 13:33:53
62
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-07 12:09:07
63
พิธีส่งมอบระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-06 10:34:13
64
งานสู้เหย้า วิดยา & วิศวะ เกษตร 2022 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-04 15:45:12
65
"วันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-04 15:34:54
66
การส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-04 09:37:05
67
ICSEC2022 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-01 18:58:09
68
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-01 10:00:35
69
ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-27 10:45:39
70
โครงการเยี่ยมชมและสัมมนาเครือข่ายวิศวฯ สัญจร ณ สกลนคร (21-22 ก.ค.2565) ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-22 11:14:56
71
TCAS 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-21 08:09:04
72
นวัตกรรมโครงการที่เกิดจากงานวิจัยทางด้านกัญชา "เครื่องให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ" ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-18 13:19:57
73
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร. แพรทอง เหลาภา ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-05 11:30:50
74
กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเป็นทางการ: จดหมาย อีเมล์ และบทสุนทรพจน์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-04 15:40:50
75
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T for BCG) (ครั้งที่ 1) ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-30 08:46:37
76
ทุนการศึกษา Malaysia Technical Cooperation Programme (MTCP) 2022-2023 จากรัฐบาลมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-29 09:49:06
77
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ฯ (Reinventing University) ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-23 11:53:19
78
ยินดีต้อนรับและบุคลากร KUSE เปิดเทอมใหม่ ภาคต้นปีการศึกษา 2565 กับการเรียนการสอยแบบ Online ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-15 14:53:09
79
ยินดีต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ KU82 ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-14 13:39:11
80
การนำเสนอผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-08 15:14:43
81
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-01 10:46:49
82
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-31 18:47:45
83
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวว.และ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงานของคณะวว. ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-31 16:01:42
84
แสดงความยินดีกับ อ.อธิกา วงค์กวานกลม ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-31 08:55:10
85
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ KU82 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-30 15:36:26
86
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-27 14:52:52
87
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ประจำ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-26 14:44:14
88
เรียนเชิญเข้าร่วม โครงการแข่งขัน "Cabling&Networking Contest"#10 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-26 11:59:51
89
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท โครงการ TAISIT-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-26 11:58:09
90
ขอเผยแพร่รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-25 16:23:24
91
กำหนดการ TCAS 2565 มก ฉกส ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-25 09:44:23
92
การอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอสมัยใหม่ (ONLINE) รุ่นที่ 1 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-24 14:43:28
93
รับสมัครนิสิตใหม่ Tcas4 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-23 10:19:47
94
ยินดีต้อนรับนิสิต ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-19 10:39:38
95
การสอบวัดผลภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อจัดชั้นเรียน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกวิทยาเขต ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-17 13:33:41
96
CS - IT รอบ 4 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-17 13:31:15
97
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ การพัฒนาความคิดเชิงระบบสำหรับการทำงานในองค์กรยุคใหม่ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-11 14:50:05
98
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงงานสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์และการสร้างหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ฯ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-11 14:26:41
99
ยืนยันสิทธิ์ TCAS2 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-09 15:19:06
100
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 12:16:37
101
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 11:59:23
102
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง RES ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:10:26
103
ขอเชิญชวนบุคลกาารเข้าศึกษาต่อระดับ ป เอก มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:09:08
104
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเดือน มิย 65 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:07:50
105
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:06:25
106
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี 2565 และส่งมอบอุปกรณ์เก็บสิ่งตรวจ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-29 14:02:09
107
เปิดรับสมัคร TCAS#3 รอบ Admission 2-12 พ.ค.2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-29 10:21:55
108
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-29 05:32:12
109
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี 2565 และส่งมอบอุปกรณ์เก็บสิ่งตรวจ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-28 14:26:22
110
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ พร้อมคณะทำงานวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-27 09:10:48
111
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงลชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนมีนาคม 2565 สำหรับสมาชิก ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-21 16:29:37
112
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-19 15:27:17
113
การบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 พักเรื่องยุ่งยุ่ง แล้วมุ่งไปสูดออกซิเจนกัน กับ "ป่าในกรุง PTT in the City" ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-19 12:45:31
114
อวยพรเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-12 21:46:49
115
แจ้งหยุดทำการสถานพยาบาล มก.ฉกส.  ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-11 12:40:01
116
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ มก. สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ออนไลน์) ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-05 16:30:18
117
พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2565” ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-31 11:58:32
118
แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (กอง 2) ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-23 09:12:41
119
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-21 16:29:12
120
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-18 09:47:00
121
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-15 10:49:34
122
สารจากอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-15 10:10:58
123
CIS2020 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-15 10:00:24
124
ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-14 09:37:09
125
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานอาชีพ ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-10 14:30:26
126
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรสัมมนาวิชาการโครงการ Education Next Forum 2022(Online Conference) ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-10 14:26:52
127
KUSE กับรางวัลแข่งขันรถ ECONO ระดับประเทศ ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-07 11:43:54
128
ปฎิทินการดำเนินงานการส่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 มก.ฉกส ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-01 15:20:56
129
แจ้งปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-01 15:18:32
130
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUCC2022) ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-25 09:35:56
131
The Asia Joint Conference on Computing (AJCC) ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-25 09:22:23
132
แสดงความยินดีกับบัณฑิต รับปริญญา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-14 14:31:43
133
ต้อนรับการเยี่ยมชมจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-11 16:54:24
134
ขอแจ้งเรื่องการส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่ายประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-11 11:36:18
135
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ท 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6 และประกาศงดใช้อาคาร 14 ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-10 08:36:18
136
จดหมายข่าว เดือนมกราคม 65 ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-31 18:41:24
137
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-24 10:33:43
138
เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำคณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-20 14:45:04
139
ประกาศการจองหอพัก ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-19 10:36:48
140
ร่วมมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2565 แด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-17 14:28:45
141
รับสมัครนิสิต ป.โท ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-17 13:45:31
142
รับสมัครนิสิตใหม่ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-10 09:48:42
143
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ดร.เพ็ญศิริ สมพงษ์ ผศ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-07 15:22:09
144
สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๔ ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-31 18:14:38
145
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-24 14:11:44
146
กิจกรรม คณบดีพบนิสิตและมอบเกียร์ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 62 ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-24 10:01:14
147
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ธาตุพนม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-20 15:51:59
148
รายงานผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการ U2T (คลัสเตอร์ 14 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-20 11:32:33
149
โครงการสรุปสถานการณ์รอบปีและสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-20 10:28:26
150
ยินดีต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-15 11:48:01
151
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ KU x CPF Young Software Developer Program ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-15 10:23:23
152
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 (13th Science Research Conference, SRC13) ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-09 15:48:48
153
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 3rd Veterinary Technology & Nursing International Seminar” (Animal Health and the Environment) ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-09 15:45:20
154
CISOpenHouse ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-03 14:43:30
155
ขอแสดงความยินดี กับ อ.วรัชญ์ ได้ทุน อว. ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-30 09:00:05
156
ขอแสดงความยินดีกับอ.อธิกา ได้ทุน อว. ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-30 08:58:12
157
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ธนวัฒน์ ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-29 21:16:03
158
เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-25 08:11:17
159
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-19 14:52:05
160
Forword Together with KUSE ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-10 14:15:18
161
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 10 ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-04 10:01:47
162
หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์และบุคลากร ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-03 15:39:40
163
โครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-21 16:30:20
164
บุคลากรได้รับการคัดเลือก นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ประเภทภาคการศึกษา ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-16 14:42:32
165
บุคลากรได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-15 11:57:35
166
ขอนำส่งประกาศมก.ฉกส. เรื่องแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และะดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-14 16:35:48
167
ประกาศวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-14 16:30:30
168
TCAS 2565 รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-14 11:21:58
169
KUSE TCAS 1 ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-11 14:55:30
170
U2T cluster14 ประชาสัมพันธ์ / 2021-09-07 10:52:52

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้