ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและประกาศ / ประชาสัมพันธ์
# ชื่อบทความ
1
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดช นวลมณี และ คุณธวัชชัย สัพโส เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ / 2024-04-11 14:27:51
2
หลักสูตร ปร.ด. และ วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครภาคต้น รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567 📌📌📌 วันนี้ … ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2567 ‼️‼️‼️ ประชาสัมพันธ์ / 2024-04-10 16:06:51
3
TCAS 2567 รอบที่ 3 ประชาสัมพันธ์ / 2024-04-10 14:24:49
4
กิจกรรมประชุมบุคลากรประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ประชาสัมพันธ์ / 2024-04-10 10:56:59
5
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๙ พรรษา ประชาสัมพันธ์ / 2024-04-02 08:37:14
6
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 69 พรรษา ประชาสัมพันธ์ / 2024-04-01 11:23:29
7
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา โชคเพิ่มพูน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus Q1 ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-29 16:08:21
8
อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ LEGO® Education SPIKE™ Prime ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-28 11:16:06
9
หลักสูตร ปร.ด. และ วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครภาคต้น รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567 📌📌📌 วันนี้ … ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2567 ‼️‼️‼️ ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-25 14:05:09
10
ยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี และ นางสาวรุจิรา พลไตร ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-21 15:37:07
11
บุคลากร KUSE ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2567 จาก KU.CSC. ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-21 14:30:56
12
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ อ.ดร.พีรพงศ์ ตริยเจริญ อดีตอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-20 14:54:13
13
ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2567 อาจารย์อัจฉรา นามบุรี และคณะฯ ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-20 14:05:00
14
นิสิต KUSE ได้รับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 6 (KU Student Ambassador Batch#6) ประจำปี 2567 ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-20 13:16:39
15
ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ และคณะฯ ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-20 12:05:46
16
ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ และคณะฯ ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-20 12:05:24
17
ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ อาจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติโชค พรหมณีวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา โชคเพิ่มพูน และคณะฯ ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-20 12:04:12
18
ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี งามวิไลกร และคณะฯ ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-20 12:03:42
19
ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2567 อาจารย์ ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-20 12:02:57
20
KUSE ศึกษาดูงานโครงการ วมว. ณ มมส. ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-18 15:50:37
21
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีภาคพิเศษ 2567 ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-15 13:40:35
22
TCAS 2567 รอบที่ 2 ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-15 13:38:43
23
KUSE เปิดบ้านประชุมหารือร่วมกับโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-13 16:16:09
24
เจ้าภาพร่วมการแข่งขัน World Robot Olympiad (WRO) ระดับภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-13 14:00:09
25
KUSE เปิดบ้านประชุมหารือร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-13 13:44:31
26
โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร (กิจกรรมมอบเกียร์ KUSE) KUSE Run to Gear Gear Go Giver #KUSE ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-13 13:30:40
27
ดร.ณภสินธุ์  พัฒนากุล  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-12 15:08:13
28
บุคลากร KUSE ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2567 จาก KU.CSC. ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-12 14:55:08
29
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2024-03-05 16:40:03
30
พิธีลงนาม MOU กับบริษัท นันทวัน จำกัด ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-28 11:40:14
31
กีฬาวิศวกรรมดงตาล (กีฬา 5 เกียร์) ประจำปี 2567 ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-28 11:27:57
32
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-28 11:18:52
33
คณบดีร่วมพิธีลงนาม MOU และการประชุมวิชาการ AJCC ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-28 11:01:49
34
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-28 10:20:23
35
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.ยุวดี แซ่ตั้ง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-28 10:19:29
36
ขอแสดงความยินดี ดร.ศศิธร สุชัยยะ เนื่องในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ จำนวน 4 ผลงาน ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-23 14:35:44
37
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-16 16:17:53
38
ขอแสดงความยินดีกับ นายจามร ดวงกุลสา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-13 09:30:35
39
นิสิต KUSE คว้ารางวัลเหรียญทองแดง I-New Gen Award 2024 ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-08 10:51:09
40
คำสั่งมก.ที่ 172/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-07 16:20:41
41
นิสิต KUSE ชนะเลิศ 🥇🥇🥇 การแข่งขันยูโด ใน “นนทรีเกมส์ 2567” ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-05 15:08:53
42
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81 ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-05 14:23:59
43
KUSE เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-05 13:07:05
44
โครงการค่ายฝึกพัฒนาสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง (ค่ายทะลุฟ้า นนทรีอีสาน)  ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-02 15:12:31
45
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-02 09:07:44
46
ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-01 13:50:24
47
โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13 ประชาสัมพันธ์ / 2024-02-01 13:31:22
48
ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการแข่งขันเอแม็ท ครอสเวิร์ด ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-31 10:25:07
49
นิสิต KUSE เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-30 13:19:21
50
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ อ.โกศล จันทรเสนา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-30 08:57:47
51
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-29 14:28:38
52
การจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากร รอบกรมธรรม์วันที่ 11 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568 ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-29 13:10:18
53
KUSE เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 จ.ยโสธร ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-29 11:57:40
54
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-25 13:02:04
55
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลครบรอบ 113 ปี และแนะแนวประชาสัมพันธ์ TCAS2567  ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-23 14:47:51
56
โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2570) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-21 12:38:51
57
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-18 15:37:46
58
การแข่งขันเอแม็ท ครอสเวิร์ด ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-18 10:02:52
59
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-16 09:12:09
60
หลักสูตร ปร.ด. และ วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-15 09:46:03
61
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-09 13:18:38
62
งาน “วันชูชาติ”  ประจำปี 2567 ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-04 10:23:11
63
สวัสดีวันปีใหม่ 2567  ประชาสัมพันธ์ / 2024-01-01 10:36:41
64
กิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-27 15:28:46
65
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คณบดี ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-27 09:12:18
66
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดช นวลมณี ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-26 13:54:55
67
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-26 13:51:03
68
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุภัคนรี สัตตะโส ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-26 13:46:26
69
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.30 น. ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-25 11:24:12
70
พิธีลงนาม MOU กับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร  ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-22 17:44:05
71
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-18 14:46:02
72
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา  ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-18 14:34:11
73
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-18 14:26:27
74
KUSE เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ม.ขอนแก่น 7-8 พ.ย.2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-18 09:49:15
75
รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567 ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-15 15:56:47
76
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-13 11:06:02
77
การแข่นขันเอแม็ท ครอสเวิร์ด ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี - 2567 ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-12 09:14:20
78
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://kuform.ku.ac.th/07dec2566/ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-12-07 09:40:47
79
ขอแสดงความยินดียิ่งกับ 🏆 🏆 🏆 อาจารย์อัจฉรา นามบุรี รางวัลผลงานดีเด่นประเภทบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-30 16:13:42
80
ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิต 🏆 🏆 🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-30 16:12:23
81
KUSE เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-29 15:06:09
82
แสดงความยินดี รศ.ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-28 10:15:45
83
แสดงความยินดี ผศ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-28 10:14:46
84
แสดงความยินดี ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-28 10:14:09
85
กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-26 13:49:12
86
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-26 13:35:18
87
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-26 13:10:16
88
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนบัวขาว ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-26 13:00:45
89
โครงการศึกษาดูงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-26 12:41:42
90
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพรทอง  เหลาภา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-23 16:30:08
91
ขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-23 14:33:20
92
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566” ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-23 13:40:23
93
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-17 15:47:27
94
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-16 16:17:07
95
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-16 13:18:32
96
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566” ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 - 14.00 น.  ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-16 10:49:39
97
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่  ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-15 13:54:27
98
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-15 13:31:19
99
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท PIESAT ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-13 16:24:53
100
AMSCO Open House ณ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด (AMSCO) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-10 14:37:15
101
นางพิลาศินี ตันเตชสาธิต หัวหน้างานบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-07 09:26:03
102
นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์ หัวหน้างานบริหารและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-07 09:25:27
103
KUSE : มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา​ KU​ Family ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-07 09:23:26
104
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสได้รับรางวัลในการประกวดงานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-03 15:35:32
105
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม 2566 ติดตามจดหมายข่าวฉบับ E-Book ได้ที่ https://anyflip.com/ynxju/mhwq/ ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-02 16:36:29
106
อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายแบบครบวงจร ประชาสัมพันธ์ / 2023-11-02 14:53:49
107
กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เพจมหัศจรรย์สกลนคร  ประชาสัมพันธ์ / 2023-10-20 16:16:45
108
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Transformation” ประชาสัมพันธ์ / 2023-10-20 15:52:47
109
ขอแสดงความยินดี - นายอรัญ ประกอบสัญท์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ประชาสัมพันธ์ / 2023-10-16 15:01:42
110
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาสัมพันธ์ / 2023-10-13 09:05:17
111
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565  ประชาสัมพันธ์ / 2023-10-09 14:10:18
112
การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2023-10-09 13:12:11
113
eBook ของขวัญสำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกท่าน ประชาสัมพันธ์ / 2023-10-05 10:49:49
114
การบรรยายพิเศษ "Digital Transformation" การเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิทัลทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ / 2023-10-04 16:42:19
115
KUSE ขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉👩‍🎓🧑‍🎓👨‍🎓 กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกท่านด้วยครับผม ประชาสัมพันธ์ / 2023-10-03 16:09:23
116
#TCAS67 #DEK67 เปิดรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio เปิดระบบรับสมัคร 2 ต.ค. 66 - 5 ม.ค.67 ประชาสัมพันธ์ / 2023-10-03 09:27:38
117
รับปริญญา 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-28 15:41:10
118
ประกาศมก.ฉกส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-28 10:35:09
119
แสดงความยินดี ผศ.ดร.เอกชัย กัญจนาทิพย์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-26 08:56:52
120
แสดงความยินดี ผศ.ดร.ภักดี คบกลาง ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-26 08:56:09
121
แสดงความยินดี ผศ.เศรษฐกร กาเมือง ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-26 08:55:25
122
ป.โท ภาคพิเศษ รับภาคปลาย 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-22 13:15:04
123
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนคำตากล้า ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-15 14:51:21
124
ขอเชิญร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุในโครงการนนทรีอีสานสีทอง ประจำปี พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-15 11:57:10
125
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"  ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-14 14:34:52
126
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนสกลทวาปี  ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-14 14:26:45
127
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-13 11:09:46
128
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-08 15:48:45
129
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.อุเทนพัฒนา ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-06 09:56:18
130
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ฉบับ E-Book https://anyflip.com/ynxju/wibw/ ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-05 16:19:09
131
พิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-31 14:43:52
132
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-31 11:06:04
133
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.อุดรพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-29 15:59:12
134
นิสิตแลกเปลี่ยนจากตุรกี  Mr. Ulaş  Toprak  Ünal นำเสนอผลการฝึกงาน ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-28 16:11:23
135
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-25 14:51:18
136
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-24 10:52:17
137
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.คำสร้อยพิทยาสรรค์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-23 09:05:14
138
ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-18 09:46:05
139
ขอเชิญส่งผลงานขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-18 08:14:30
140
ส่งจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ฉบับ E-Book ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-17 14:58:23
141
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-16 14:12:02
142
วันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มก.ฉกส. KU.CSC ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-16 09:19:50
143
กิจกรรมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-15 14:15:58
144
การนำเสนอผลการฝึกงานของ Kieu Phuong Thao : นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการ IAESTE ประจำปี 2566  ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-11 15:24:57
145
12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-11 09:54:07
146
วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-11 09:49:21
147
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-09 11:09:58
148
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-08 09:17:33
149
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนธาตุพนม  ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-07 15:31:27
150
กิจกรรมฝึกทักษะนิสิตวิศวกรรมโยธา ณ วัดป่าบ้านตาด 4-5 ส.ค.2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-07 15:10:06
151
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-04 10:36:48
152
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-04 10:28:21
153
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-27 14:29:38
154
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเบาที่สุด การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-27 13:39:29
155
การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการ มก. ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-19 14:28:29
156
วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-19 14:27:42
157
รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567 #แล้วพบกันเร็วๆ นี้ ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-14 09:30:37
158
13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-13 10:44:21
159
4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-04 10:36:04
160
ผศ.ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-30 15:59:32
161
ผศ.วิทยา ศรีสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-30 15:58:57
162
แสดงความยินดี อ.ทวี จักรยานลู่วิ่ง ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-30 13:34:40
163
แสดงความยินดี อ.ทวี เครื่องใส่ปอกคอก้อนวัสดุเพาะเห็ด ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-30 13:27:19
164
Welcome to KUSE HOME ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-20 09:38:15
165
แนะแนวการศึกษา TCAS2567 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-20 09:24:44
166
ขอเชิญ บุคลากรร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-14 16:15:50
167
ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิศวกรรมโยธา ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-09 16:34:32
168
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ IT ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-09 16:31:47
169
ประชาสัมพันธ์ศูย์ พลังงาน ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-09 16:25:13
170
วันคล้ายวันครบรอบปีที่ 23 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-08 16:26:52
171
8 มิถุนายน 2566 ครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันสถาปนา 3คณะ และ 1 สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-08 11:01:23
172
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-06 09:06:17
173
รับสมัครนิสิตใหม่รอบที่ 4 วันที่ 30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66 ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-02 14:10:21
174
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-30 10:30:51
175
รับรอบ 4 CS ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-29 15:07:57
176
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-23 09:15:14
177
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝายสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-12 14:06:10
178
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-12 14:04:19
179
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 3 ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-08 10:44:58
180
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-01 14:45:53
181
คำสั่ง มก.ฉกส.ที่ 046/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC Camp 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-01 09:59:59
182
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.ประครอง วรกา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-25 12:01:31
183
ประกาศ คณะวว. มก.ฉกส. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอน สำหรับ ผุ้สอนที่เป็น อ.ประจำ คณะ วว. ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-18 15:38:33
184
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-11 10:22:31
185
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-04 11:25:15
186
เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันเจษฎา" ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-03 16:25:29
187
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๒ เม.ย.๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-03 16:16:02
188
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-03 10:17:20
189
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-29 14:58:57
190
KUSE เข้าร่วมโครงการอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-20 10:44:39
191
KUSE ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ร.ร. ภูซางใหญ่วิทยาคม ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-13 15:40:00
192
[ Untitled ] ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-13 11:43:58
193
จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2566 E-Book ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-07 14:47:06
194
KUSE เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดงตาลสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-07 10:38:55
195
[ Untitled ] ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-01 09:13:14
196
รับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและทดสอบคุณลักษณะขยะ พร้อมให้คำปรึกษาในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-27 10:03:19
197
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-24 15:09:09
198
TCAS 2566 รอบที่ 2 ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-23 16:12:53
199
กำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-20 20:36:37
200
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-20 16:34:14
201
นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศ Serbia เข้าฝึกงาน ณ KUSE ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-08 15:05:47
202
จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ฉบับ E-Book) เดือนมกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-02 11:46:50
203
โครงการค่ายภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ครั้งที่ 17 ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-01 11:26:44
204
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านนาคูพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-01 10:55:16
205
80 ปี มก. ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-23 13:55:46
206
ขอแสดงความยินดียิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสกร องอาจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์พื้นที่และพัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-23 10:00:27
207
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทวี ผดากาล อ.อาทิตย์ แสงงาม ดร.วีระยุทธ จินะ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-23 09:53:59
208
นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-23 09:50:58
209
รางวัลดีเด่นผลการประกวดบทความด้านความยั่งยืน 🏆🏆🏆 ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-23 09:46:49
210
การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-10 09:32:50
211
แจ้งกำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนากลางภาค ภาคปลาย 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-10 09:25:19
212
KUSE HNY 2023 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-30 20:41:23
213
พิธี MOU ร่วมกับ บริษัท BS FLY จำกัด  ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-29 14:09:50
214
ขอเชิญเข้าร่วมงาประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok 2023 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-29 09:42:42
215
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-28 14:06:05
216
เสวนาพิเศษ ทิศทางงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-24 09:23:07
217
งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2022 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-24 09:13:49
218
พิธีรับมอบรางวัลผลงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-21 11:13:07
219
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาพิเศษ “Future Research on Computer Science and Engineering” 23-12-65 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-21 09:48:10
220
งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-20 14:58:08
221
KUSE เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-19 15:13:51
222
KUSE ขอแสดงความยินดียิ่งด้วยค่ะ 🎉🎉🎉 กับทีม CIS Teams ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-15 17:17:30
223
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.มัธยมวานรนิวาส และร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-15 16:30:25
224
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.คําสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-15 14:22:11
225
รับสมัครผู้อำนวยการสวพ.แห่งมก. ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-15 09:26:58
226
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์  ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-13 10:42:02
227
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-11 17:14:41
228
เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่16 ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-08 10:44:12
229
OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-08 10:40:58
230
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Phenotype Robot  ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-08 10:12:25
231
KUSE ยินดีด้อนรับบุคลากรใหม่ของคณะ ดร.ฉัตรปวีณ์ หอมอ่อน ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-07 15:07:41
232
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉 กับคณบดีใหม่ สศ. และ ศว. ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-07 08:44:15
233
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสกร องอาจ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-01 13:56:21
234
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-30 11:28:16
235
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา  ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-30 10:53:47
236
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-30 10:03:04
237
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-30 10:01:42
238
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉 กับคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-30 09:46:55
239
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-28 11:29:35
240
กิจกรรม THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-28 10:29:25
241
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 14:53:24
242
KUSE โชว์ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 11:41:09
243
โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 10:50:19
244
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.หนองหานวิทยา จ.อุดรธานี  ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 09:36:17
245
กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-23 14:59:28
246
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม และ รร.ปลาปากวิทยา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-23 10:36:04
247
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-22 16:00:28
248
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-18 11:49:22
249
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-18 11:13:04
250
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อัญชสา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 16:46:14
251
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แพรทอง 2 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 16:45:20
252
ขอแสดงความยินกับ ผศ.แพรทอง เหลาภา 1 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 16:44:30
253
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 13:25:21
254
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-16 15:24:43
255
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.อุเทนพัฒนา จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-16 09:06:58
256
ขอแสดงความยินดี นายวีรชาติ อักษรศักดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-14 16:31:22
257
ขอความร่วมมือจำหน่าย สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-14 11:22:56
258
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-11 15:55:25
259
ขอแสดงความยินดี กับ อ.สายฝน จันผกา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-11 15:34:15
260
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-10 08:55:33
261
นายเศรษฐกร กาเมือง และ นายจามร ดวงกุลสา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:25:19
262
ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:24:45
263
นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:24:11
264
นางสาวอัญชนิกานต์ นันตะสุข นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศโครงงานด้านความยั่งยืน ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:23:13
265
ขอเชิญร่วมโครงการ และจัดตั้งโรงทาน โครงการกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-31 16:24:23
266
TCAS2566 รอบที่ 1 ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-28 15:16:35
267
แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ นางสาวนุสบา บุสภาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-18 13:02:12
268
แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ นางสาวนริศรา ศรีล้านคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-18 13:00:41
269
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-13 09:18:50
270
ขอเผยแพร่รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-11 09:49:33
271
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-11 09:40:38
272
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-29 15:45:37
273
โครงการ CPAll ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-28 09:51:34
274
โครงการ การส่งเสริมทักษะ soft skill ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-26 14:19:21
275
KUCSC ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีอีสานสีทอง” เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุการทำงานของบุคลากร มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-20 10:13:04
276
ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-19 16:08:53
277
การรับสมัคร TCAS2566 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-19 09:34:25
278
โครงการศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดี อยู่ดี (Green Economy for Quality of Life 2022)         ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-16 15:06:06
279
กิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  (อ.ชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล) “สานสายใย สายสัมพันธ์ แม้กายห่าง แต่ใจยังผูกพัน มิลืมคืนวัน ร่วมงานกันมา” ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-16 14:20:03
280
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ จ.กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 15:10:44
281
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 15:05:55
282
ประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศ​าสตร์​แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 10:55:28
283
โครงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ (สปป.ลาว) ประจําปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 10:48:06
284
โครงการทัศนศึกษาดูงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-09 15:02:22
285
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ มก.ฉกส. โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อ.เต่างอย จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-09 14:21:23
286
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-08 13:50:01
287
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-08 11:23:53
288
โครงการขวัญกำลังพลังนิสิต กิจกรรมแสดงความยินดีกับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-08 10:22:33
289
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-07 15:51:31
290
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-07 15:33:41
291
พิธี MOU ระหว่าง มก.ฉกส. และ บริษัท เอ็นวิออน จำกัด ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-07 15:13:19
292
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 19 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-06 09:03:45
293
ช่องทางการติดต่อ KUSE TCAS 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-05 11:37:10
294
KUSE TCAS 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-30 09:42:46
295
โครงการสานสัมพันธ์ทำบุญช้อป และกีฬาสานสัมพันธ์เครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2565  ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-29 14:23:53
296
โครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-29 13:56:02
297
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวว. (ตอนที่ 2)  ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-29 11:58:19
298
วันคล้ายวันสถาปนาครบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-15 15:17:53
299
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-11 09:02:50
300
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-08 13:51:07
301
ทำบุญทอดถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระพุทธไสยาราม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-07 13:33:53
302
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-07 12:09:07
303
พิธีส่งมอบระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-06 10:34:13
304
งานสู้เหย้า วิดยา & วิศวะ เกษตร 2022 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-04 15:45:12
305
"วันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-04 15:34:54
306
การส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-04 09:37:05
307
ICSEC2022 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-01 18:58:09
308
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-01 10:00:35
309
ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-27 10:45:39
310
โครงการเยี่ยมชมและสัมมนาเครือข่ายวิศวฯ สัญจร ณ สกลนคร (21-22 ก.ค.2565) ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-22 11:14:56
311
TCAS 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-21 08:09:04
312
นวัตกรรมโครงการที่เกิดจากงานวิจัยทางด้านกัญชา "เครื่องให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ" ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-18 13:19:57
313
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร. แพรทอง เหลาภา ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-05 11:30:50
314
กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเป็นทางการ: จดหมาย อีเมล์ และบทสุนทรพจน์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-04 15:40:50
315
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T for BCG) (ครั้งที่ 1) ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-30 08:46:37
316
ทุนการศึกษา Malaysia Technical Cooperation Programme (MTCP) 2022-2023 จากรัฐบาลมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-29 09:49:06
317
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ฯ (Reinventing University) ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-23 11:53:19
318
ยินดีต้อนรับและบุคลากร KUSE เปิดเทอมใหม่ ภาคต้นปีการศึกษา 2565 กับการเรียนการสอยแบบ Online ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-15 14:53:09
319
ยินดีต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ KU82 ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-14 13:39:11
320
การนำเสนอผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-08 15:14:43
321
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-01 10:46:49
322
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-31 18:47:45
323
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวว.และ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงานของคณะวว. ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-31 16:01:42
324
แสดงความยินดีกับ อ.อธิกา วงค์กวานกลม ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-31 08:55:10
325
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ KU82 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-30 15:36:26
326
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-27 14:52:52
327
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ประจำ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-26 14:44:14
328
เรียนเชิญเข้าร่วม โครงการแข่งขัน "Cabling&Networking Contest"#10 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-26 11:59:51
329
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท โครงการ TAISIT-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-26 11:58:09
330
ขอเผยแพร่รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-25 16:23:24
331
กำหนดการ TCAS 2565 มก ฉกส ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-25 09:44:23
332
การอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอสมัยใหม่ (ONLINE) รุ่นที่ 1 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-24 14:43:28
333
รับสมัครนิสิตใหม่ Tcas4 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-23 10:19:47
334
ยินดีต้อนรับนิสิต ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-19 10:39:38
335
การสอบวัดผลภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อจัดชั้นเรียน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกวิทยาเขต ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-17 13:33:41
336
CS - IT รอบ 4 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-17 13:31:15
337
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ การพัฒนาความคิดเชิงระบบสำหรับการทำงานในองค์กรยุคใหม่ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-11 14:50:05
338
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงงานสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์และการสร้างหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ฯ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-11 14:26:41
339
ยืนยันสิทธิ์ TCAS2 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-09 15:19:06
340
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 12:16:37
341
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 11:59:23
342
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง RES ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:10:26
343
ขอเชิญชวนบุคลกาารเข้าศึกษาต่อระดับ ป เอก มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:09:08
344
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเดือน มิย 65 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:07:50
345
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:06:25
346
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี 2565 และส่งมอบอุปกรณ์เก็บสิ่งตรวจ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-29 14:02:09
347
เปิดรับสมัคร TCAS#3 รอบ Admission 2-12 พ.ค.2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-29 10:21:55
348
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-29 05:32:12
349
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี 2565 และส่งมอบอุปกรณ์เก็บสิ่งตรวจ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-28 14:26:22
350
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ พร้อมคณะทำงานวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-27 09:10:48
351
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงลชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนมีนาคม 2565 สำหรับสมาชิก ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-21 16:29:37
352
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-19 15:27:17
353
การบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 พักเรื่องยุ่งยุ่ง แล้วมุ่งไปสูดออกซิเจนกัน กับ "ป่าในกรุง PTT in the City" ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-19 12:45:31
354
อวยพรเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-12 21:46:49
355
แจ้งหยุดทำการสถานพยาบาล มก.ฉกส.  ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-11 12:40:01
356
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ มก. สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ออนไลน์) ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-05 16:30:18
357
พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2565” ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-31 11:58:32
358
แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (กอง 2) ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-23 09:12:41
359
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-21 16:29:12
360
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-18 09:47:00
361
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-15 10:49:34
362
สารจากอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-15 10:10:58
363
CIS2020 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-15 10:00:24
364
ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-14 09:37:09
365
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานอาชีพ ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-10 14:30:26
366
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรสัมมนาวิชาการโครงการ Education Next Forum 2022(Online Conference) ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-10 14:26:52
367
KUSE กับรางวัลแข่งขันรถ ECONO ระดับประเทศ ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-07 11:43:54
368
ปฎิทินการดำเนินงานการส่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 มก.ฉกส ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-01 15:20:56
369
แจ้งปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-01 15:18:32
370
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUCC2022) ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-25 09:35:56
371
The Asia Joint Conference on Computing (AJCC) ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-25 09:22:23
372
แสดงความยินดีกับบัณฑิต รับปริญญา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-14 14:31:43
373
ต้อนรับการเยี่ยมชมจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-11 16:54:24
374
ขอแจ้งเรื่องการส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่ายประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-11 11:36:18
375
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ท 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6 และประกาศงดใช้อาคาร 14 ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-10 08:36:18
376
จดหมายข่าว เดือนมกราคม 65 ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-31 18:41:24
377
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-24 10:33:43
378
เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำคณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-20 14:45:04
379
ประกาศการจองหอพัก ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-19 10:36:48
380
ร่วมมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2565 แด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-17 14:28:45
381
รับสมัครนิสิต ป.โท ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-17 13:45:31
382
รับสมัครนิสิตใหม่ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-10 09:48:42
383
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ดร.เพ็ญศิริ สมพงษ์ ผศ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-07 15:22:09
384
สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๔ ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-31 18:14:38
385
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-24 14:11:44
386
กิจกรรม คณบดีพบนิสิตและมอบเกียร์ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 62 ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-24 10:01:14
387
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ธาตุพนม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-20 15:51:59
388
รายงานผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการ U2T (คลัสเตอร์ 14 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-20 11:32:33
389
โครงการสรุปสถานการณ์รอบปีและสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-20 10:28:26
390
ยินดีต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-15 11:48:01
391
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ KU x CPF Young Software Developer Program ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-15 10:23:23
392
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 (13th Science Research Conference, SRC13) ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-09 15:48:48
393
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 3rd Veterinary Technology & Nursing International Seminar” (Animal Health and the Environment) ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-09 15:45:20
394
CISOpenHouse ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-03 14:43:30
395
ขอแสดงความยินดี กับ อ.วรัชญ์ ได้ทุน อว. ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-30 09:00:05
396
ขอแสดงความยินดีกับอ.อธิกา ได้ทุน อว. ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-30 08:58:12
397
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ธนวัฒน์ ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-29 21:16:03
398
เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-25 08:11:17
399
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-19 14:52:05
400
Forword Together with KUSE ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-10 14:15:18
401
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 10 ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-04 10:01:47
402
หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์และบุคลากร ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-03 15:39:40
403
โครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-21 16:30:20
404
บุคลากรได้รับการคัดเลือก นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ประเภทภาคการศึกษา ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-16 14:42:32
405
บุคลากรได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-15 11:57:35
406
ขอนำส่งประกาศมก.ฉกส. เรื่องแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และะดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-14 16:35:48
407
ประกาศวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-14 16:30:30
408
TCAS 2565 รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-14 11:21:58
409
KUSE TCAS 1 ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-11 14:55:30
410
U2T cluster14 ประชาสัมพันธ์ / 2021-09-07 10:52:52

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้