คุณสมบัติของผู้สมัคร

ข้อมูลระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตามข้อ 1 ตามข้อกำหนดของหลักสูตร/สาขาวิชาที่รับสมัคร
 3. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา (ถ้ามี)
 4. เป็นไปตามคุณสมบัติว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้สมัครอาจเปลี่ยนแปลงตามปีการศึกษาที่รับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลระดับปริญญาตรี
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ
ภาคต้น 15,000 บาท
ภาคปลาย 15,000 บาท
*ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) 3,500 บาท

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ
ภาคต้น 25,000 บาท
ภาคปลาย 25,000 บาท
*ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) 8,000 บาท
*ภาคฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาที่นิสิตเลือกที่จะเรียนหรือไม่ก็ได้

สมัครเข้าศึกษา

ข้อมูลระดับปริญญาตรี
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ที่สนใจประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ
ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ผศ.ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม

รองคณบดีฝ่ายรับเข้าศึกษาและกิจการพิเศษ

 • หมายเลขโทรศัพท์ 06-3629-1644
 • LINE ID: ADMISSION.KUSE

รายละเอียดโครงการต่าง ๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลตามลิงก์ด้านล่างนี้

ทุนการศึกษา

ข้อมูลระดับปริญญาตรี
ทุนการศึกษา
นิสิตที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจได้รับการจัดสรรทุนต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ดังต่อไปนี้
 1. ทุนเพชรพระพิรุณ : เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด (15,000 บาท/ภาคการศึกษา) จำนวน 8 ภาคการศึกษาหรือ 4 ปีการศึกษา ตามเงื่อนไขของการได้รับทุนเพชรพระพิรุณ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 ต่อภาคการศึกษา จึงจะได้รับทุนเพชรพระพิรุณต่อเนื่อง
 2. กองทุนกู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 3. ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์
 4. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีได้เกรด A จำนวน 5 รายวิชาขึ้นไป ที่มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 5. ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน

หอพัก

ข้อมูลระดับปริญญาตรี
หอพัก
นิสิตที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีหอพัก/บ้านเช่า ให้นิสิตเลือกในระหว่างศึกษา ดังนี้
 1. หอพักมหาวิทยาลัย : เป็นหอพักของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหอพักชายอินทนิล หอพักหญิงนนทรี และหอพักหญิงตาลฟ้า โดยแต่ละหอพักสามารถรองรับนิสิตได้ประมาณ 400 คน อาศัยห้องละ 4 – 5 คน ห้องน้ำรวม นิสิตที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด อัตราค่าเช่าอยู่ที่ 4,500 – 5,000 บาท/คน/ภาคเรียน
 2. หอพักเครือข่าย : เป็นหอพักเอกชนที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการรับนิสิต โดยแยกเป็นหอพักชายและหอพักหญิง อาศัยห้องละ 2 คน อัตราค่าเช่าขึ้นอยู่กับหอพักและเครื่องอำนวยความสะดวก อัตราค่าเช่าประมาณ 15,000 – 20,000 บาท/ภาคเรียน
 3. หอพักเอกชน : เป็นหอพักที่ตั้งอยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย อัตราค่าเช่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดของห้องเช่า และเครื่องอำนวยความสะดวก มีทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายภาคเรียน สนนราคาตั้งแต่ 250 บาท/วัน หรือ 1,000 บาท/เดือน หรือ 7,500 บาท/ภาคเรียน มีให้เลือกจำนวนมาก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

  ลิงก์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน www.kps.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา www.src.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร www.csc.ku.ac.th
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ http://spe.csc.ku.ac.th

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้