นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศ Serbia เข้าฝึกงาน ณ KUSE

ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศ Serbia เข้าฝึกงาน ณ KUSE
เผยแพร่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:05:47 Pilasinee Tantachasatid

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศ Serbia เข้าฝึกงาน ณ KUSE

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการ IAESTE ประจำปี 2566 เข้าฝึกงานเป็นระยะเวลาจำนวน 3 เดือน ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 12 เมษายน 2566
MS.Teodora Torbica หรือ เรียกชื่อเล่นว่า Te-O 

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษา องค์กร และ/หรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่นานาประเทศ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งนิสิตได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับต่างประเทศ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ เพื่อก่อเกิดความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต การส่งเสริมการผลิตบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแข่งขันเชิงวิชาการนานาชาติในอนาคตได้

หมายเหตุ :-
โครงการ IAESTE เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาชีพและทักษะภาษาต่างประเทศดีขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบัน

 

ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรมจาก FB รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ 
https://www.facebook.com/dranchasa/posts/pfbid0ou5r1z1Mioydnr7KPzPams9gayDdj5GpJ7CN4QGUnLQpzXvmL5wGcBX7o23RKMHjl

 

 


การนำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อ Revolutionizing Animal Healthcare with Lab-on-a-Chip Technology: A Case Study on Water Buffalo Blood Analysis

โดย Teodora Torbica
นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศ Serbia ในโครงการ IAESTE ประจำปี 2566


วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 


โดย ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
และ รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา
พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้