กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 
เผยแพร่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:49:12 Pilasinee Tantachasatid

กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
โดยสำนักงานเลขานุการ

จัดกิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ ความก้าวหน้าและแนวทางการบริหารงานของคณะฯ รวมทั้งร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรได้ทำความรู้จัก และคุ้นเคยกันมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กรที่จะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ อันเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งยังเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันหาข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน อันเป็นการสร้างสัมมาทิฐิ ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 


#KUCSC 
#KUSE 
#เกษตรศาสตร์สกลนคร 
#KUSEKUCSC 
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 
#คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ #เกษตรศาสตร์

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้