คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุภาพ กัญญาคำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขต มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีที่ตั้ง ณ เลขที่ 50 ถนนงามวงค์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตอีก 3 แห่ง ดังนี้

จดหมายข่าว

ข่าวสาร/บทความ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์