โครงสร้างผู้บริหาร

เกี่ยวกับคณะ
โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร สุทธิบาก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Asst.Prof.Samonporn Suttibak, PhD. Dean

 รองคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

Asst.Prof.Rathanit Sukthanapirat, PhD
Associate Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ศรีสมพร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Asst.Prof.Sungkom Srisomporn, PhD
Associate Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ พานโคกสูง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Asst.Prof.Siriluk Phankhoksoong, PhD
Associate Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณาวดี ทรายขาว

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Asst.Prof.Laksanawadee Saikhao, PhD
Associate Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัฒน์ ไพใหล

รองคณบดีฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร

Asst.Prof.Jaruwat Pailai, PhD
Associate Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์ลักษณ์ เหลาพรม

รองคณบดีฝ่ายรับเข้าศึกษาและกิจการพิเศษ

Asst.Prof.Nonglak Laoprom, PhD
Associate Deanผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Asst.Prof.Warat Sriwannarat, PhD
Assistant Dean

รองศาสตราจารย์ประครอง วรกา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

Assoc.Prof.Prakrong Voraka, PhD
Assistant Dean

อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

Arthit Sangngam
Assistant Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย กัญจนาทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Asst.Prof.Ekkachai Kanchanatip, PhD
Assistant Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ สุพรรณราช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Asst.Prof.Sarawut Supannarach
Assistant Deanหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลิน ต้องกระโทก

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Asst.Prof.Amarin Tongkratoke, PhD
Head of Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Asst.Prof.Supalak Sathiracheewin, PhD
Head of Department

รองศาสตราจารย์วิรัช หิรัญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Assoc.Prof.Wirach Hirun, PhD
Head of Department

อาจารย์สาวิณี แสงสุริยันต์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Sawinee Saengsuriyan, PhD
Head of Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิเดช ปรีชารัมย์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Asst.Prof.Sutthidech Preecharram, PhD
Head of Department

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

Mrs.Sudarat Chaengbamrung
Head of Secretary Office

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้