โครงสร้างผู้บริหาร

เกี่ยวกับคณะ
โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ กัญญาคำ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Asst.Prof.Suparp Kanyacome, PhD. Dean

 รองคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Asst.Prof.Siriporn Tubtim, Associate Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ศรีสมพร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Asst.Prof.Sungkom Srisomporn, PhD. Associate Dean

อาจารย์ณภสินธุ์ พัฒนากุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Nopbhasinthu Patdhanagul, PhD. Associate Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Asst.Prof.Rathanit Sukthanapirat, PhD. Associate Dean

อาจารย์ประภากรณ์ แสงวิจิตร

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

Prapagon Sangwijit, PhD. Associate Deanผู้ช่วยคณบดีรองศาสตราจารย์ประครอง วรกา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

Assoc.Prof.Prakrong Voraka, PhD
Assistant Dean

อาจารย์นงค์ลักษณ์ เหลาพรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา

Nonglak Laoprom, PhD
Assistant Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัฒน์ ไพใหล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล

Asst.Prof.Jaruwat Pailai, PhD
Assistant Deanหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลิน ต้องกระโทก

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Asst.Prof.Amarin Tongkratoke, PhD
Head of Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Asst.Prof.Supalak Sathiracheewin, PhD
Head of Department

รองศาสตราจารย์วิรัช หิรัญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Assoc.Prof.Wirach Hirun, PhD
Head of Department

อาจารย์สาวิณี แสงสุริยันต์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Sawinee Saengsuriyan, PhD
Head of Department

อาจารย์สุทธิเดช ปรีชารัมย์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Sutthidech Preecharram, PhD
Head of Department

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

Mrs.Sudarat Chaengbamrung
Head of Secretary Office

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้