โครงสร้างผู้บริหาร

เกี่ยวกับคณะ
โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ กัญญาคำ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Asst.Prof.Suparp Kanyacome, PhD. Dean

 รองคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Asst.Prof.Siriporn Tubtim, Associate Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ศรีสมพร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Asst.Prof.Sungkom Srisomporn, PhD. Associate Dean

อาจารย์ณภสินธุ์ พัฒนากุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Nopbhasinthu Patdhanagul, PhD. Associate Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Asst.Prof.Rathanit Sukthanapirat, PhD. Associate Dean

อาจารย์ประภากรณ์ แสงวิจิตร

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

Prapagon Sangwijit, PhD. Associate Deanผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประครอง วรกา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

Asst.Prof.Prakrong Voraka, PhD.
Assistant Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลิน ต้องกระโทก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Asst.Prof.Amarin Tongkratoke, PhD.
Assistant Dean

อาจารย์นงค์ลักษณ์ เหลาพรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา

Nonglak Laoprom, PhD.
Assistant Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัฒน์ ไพใหล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล

Asst.Prof.Jaruwat Pailai, PhD.
Assistant Deanหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะอาจารย์อาทิตย์ แสงงาม

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Arthit Sangngam, Head of Department

อาจารย์ณธกร ทัศนัส

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Natakorn Thasnas, PhD. Head of Department

รองศาสตราจารย์วิรัช หิรัญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Assoc.Prof.Wirach Hirun, PhD. Head of Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรนรินทร์ คงเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Chaknarin Kongcharoen, PhD. Head of Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร โพธารินทร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Asst.Prof.Somkuan Photharin, PhD. Head of Department

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

Mrs.Sudarat Chaengbamrung, Head of Secretary Office

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้