จดหมายเวียน

ข่าวสารและประกาศ / จดหมายเวียน
# ชื่อบทความ
1
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ พิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2567 จดหมายเวียน / 2024-07-11 15:53:02
2
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรฯ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) จดหมายเวียน / 2024-07-11 15:51:57
3
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอน (พิธีไหว้ครู) จดหมายเวียน / 2024-07-11 15:49:03
4
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน สัปดาห์เครือข่าย THAICID เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2567 จดหมายเวียน / 2024-07-11 15:48:06
5
จัดอบรมภายใต้โครงการ KU NEXT DIGITAL LITERACY BY OCS จดหมายเวียน / 2024-07-11 15:45:45
6
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนพ.ค.2567 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2024-07-11 15:45:04
7
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2024-07-11 15:44:01
8
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง ความหลากหลายเห็ดราในระบบนิเวศทางธรรมชาติ จดหมายเวียน / 2024-07-11 15:42:16
9
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา สมโภช และแห่เทียนพรรษาฯ จดหมายเวียน / 2024-07-11 15:41:22
10
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2024-07-08 14:59:29
11
แจ้งปฎิทินกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ กลางภาคประจำภาคต้น 2567 จดหมายเวียน / 2024-07-03 15:46:41
12
แจ้งปฎิทินกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ กลางภาคประจำภาคต้น 2567 จดหมายเวียน / 2024-07-03 15:45:56
13
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการเสวนาฯ จดหมายเวียน / 2024-06-28 10:42:33
14
แจ้งประกาศฯ เรื่อง กำหนดวงเงินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงาานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จดหมายเวียน / 2024-06-28 10:41:03
15
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2567 จดหมายเวียน / 2024-06-28 10:39:07
16
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 จดหมายเวียน / 2024-06-28 10:37:32
17
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 295/2567 เรื่อง แจต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ปีการศึกษา 2567 จดหมายเวียน / 2024-06-28 10:36:26
18
ประกาศมก.ฉกส. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทุนสำหรับผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-06-28 10:35:21
19
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 จดหมายเวียน / 2024-06-28 10:34:17
20
คำสั่ง มก.ฉกส.ที่ 292/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2024-06-28 10:33:24
21
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 265/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จดหมายเวียน / 2024-06-28 10:31:28
22
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพร (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี) จดหมายเวียน / 2024-06-28 10:25:57
23
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จดหมายเวียน / 2024-06-18 09:08:32
24
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2567 จดหมายเวียน / 2024-06-13 15:38:26
25
ขอแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567 จดหมายเวียน / 2024-06-11 13:26:56
26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมาอาจารย์ มก ปะจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-06-10 15:46:50
27
ขอเชิญส่งผลงานพิจารณาเข้ารับรางวัลเกียรติยศ รางวัลไทย จดหมายเวียน / 2024-06-04 14:23:42
28
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-05-31 11:55:32
29
การตอบแบบสำรวจเพื่อปรับปรุงนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. จดหมายเวียน / 2024-05-31 11:52:56
30
ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรในส่วนงานของท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเพื่อยกระดับการทำงาน(Future Skills)รุ่นที่2 จดหมายเวียน / 2024-05-31 11:49:01
31
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ กระบวนกรอาบป่า จดหมายเวียน / 2024-05-31 11:44:46
32
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รุ่นที่10 จดหมายเวียน / 2024-05-31 11:41:39
33
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ไฮโดรเจนสีเขียว เทคโนโลยี การผลิต กักเก็บ การขนส่ง การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน จดหมายเวียน / 2024-05-30 14:02:11
34
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จดหมายเวียน / 2024-05-30 13:58:41
35
บุคลากรถึงแก่กรรม ผศ.สมเจน์ ถนอมพุทรา จดหมายเวียน / 2024-05-29 14:23:39
36
รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จดหมายเวียน / 2024-05-24 14:35:56
37
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน 2567 และร่วมจัดตั้งโรงทาน จดหมายเวียน / 2024-05-24 14:34:30
38
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรและรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์(กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวานพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ) จดหมายเวียน / 2024-05-24 14:33:00
39
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2024-05-24 14:30:58
40
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการความเชื่อเรื่องโชคลางและศาสตร์แห่งพลังงานธรรมชาติ จดหมายเวียน / 2024-05-23 10:30:59
41
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2024-05-21 16:00:24
42
ขอเชิญชวนเสนอผลงานเพื่อพิจารณารางวัลการพัฒนาคุณภาพองค์กร ประจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-05-20 13:47:37
43
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2024-05-17 11:46:41
44
เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค พ.ศ. 2570 เพื่อรวบรวมโครงการของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง จดหมายเวียน / 2024-05-15 16:27:01
45
ขยายเวลาร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ Landmark of Kasetsart จดหมายเวียน / 2024-05-15 14:49:47
46
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 17 จดหมายเวียน / 2024-05-15 14:46:55
47
ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร มก.ฯ จดหมายเวียน / 2024-05-15 13:41:07
48
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล จดหมายเวียน / 2024-05-15 13:35:56
49
ประชาสัมพันธ์หนังสือรวบรวมผลงานโครงการ Business Unit จดหมายเวียน / 2024-05-14 16:21:57
50
เชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง ACS Read&Pubilsh Agreement: User Training For Thailand Consortuim จดหมายเวียน / 2024-05-14 16:05:10
51
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จดหมายเวียน / 2024-04-26 15:55:49
52
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านความปลอดภัยทางีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับ BSL-II ประจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-04-26 15:20:21
53
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่น 9 จดหมายเวียน / 2024-04-25 14:03:32
54
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 17 จดหมายเวียน / 2024-04-25 14:01:56
55
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือน มีนาคม 2567 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2024-04-24 13:27:18
56
ขอเผยแพร่รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 จดหมายเวียน / 2024-04-24 13:26:26
57
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2024-04-18 16:29:59
58
เรียนเชิญเข้าร่วมโปรแกรมการสัมมนาเชิงปฏิสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2024-04-17 15:52:13
59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) จดหมายเวียน / 2024-04-17 15:47:14
60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2024-04-17 15:44:58
61
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนกายภาพ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2024-04-17 15:42:04
62
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการบริหารรจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค พิทักษ์ไทย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2024-04-17 15:41:06
63
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 170/2567 เรื่อง แต่วตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC CAMP 2567 จดหมายเวียน / 2024-04-17 15:39:58
64
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จดหมายเวียน / 2024-04-17 15:33:07
65
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้แทนของคณะวว. เพื่อมาเลือกตั้งกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมก.(ก.อ.ม.) จดหมายเวียน / 2024-04-17 14:44:42
66
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2024-04-17 11:51:43
67
การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561ฯ จดหมายเวียน / 2024-04-10 10:25:18
68
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2024-04-10 10:22:46
69
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฯ จดหมายเวียน / 2024-04-09 16:36:07
70
ประชุมวิชาการระดับโลก IUPAC ICCE2024 จดหมายเวียน / 2024-04-02 11:54:38
71
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-04-02 11:27:40
72
การจัดทำหนังสือเจตนาระบุตัวตนผู้รับผลประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย จดหมายเวียน / 2024-03-28 15:01:08
73
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 รับฟังการบรรยายพิเศษ และรับฟังการเสวนา จดหมายเวียน / 2024-03-28 10:37:44
74
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2024-03-27 16:13:25
75
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนธันวาคม 2567 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2024-03-27 16:12:20
76
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรและรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จดหมายเวียน / 2024-03-26 16:02:37
77
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน 2567 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และร่วมจัดตั้งโรงทานของหน่วยงาน จดหมายเวียน / 2024-03-26 15:57:47
78
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BBFS2024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จดหมายเวียน / 2024-03-26 15:35:59
79
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของ มก.เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิดดูแลสุขภาพกายฯ จดหมายเวียน / 2024-03-25 14:18:41
80
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงการจัดฝึกอบรมรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 จดหมายเวียน / 2024-03-21 16:02:17
81
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 จดหมายเวียน / 2024-03-21 16:01:12
82
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา จดหมายเวียน / 2024-03-21 15:59:29
83
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานองค์กรแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จดหมายเวียน / 2024-03-21 15:58:06
84
ขอเรียนเชิญ KUSE ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567”  จดหมายเวียน / 2024-03-20 15:30:12
85
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 2 โครงการ จดหมายเวียน / 2024-03-15 12:02:48
86
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-03-15 12:01:08
87
คำสั่ง092/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2567 จดหมายเวียน / 2024-03-15 11:58:12
88
รับสมัครคณบดีคณะเเพทย์ศาสตร์ จดหมายเวียน / 2024-03-15 11:56:50
89
นำส่งประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ จดหมายเวียน / 2024-03-15 11:55:23
90
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2024-03-15 11:52:50
91
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2024-03-13 16:33:54
92
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตแนวใหม่ของอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 จดหมายเวียน / 2024-03-07 16:20:38
93
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมออกบูธจำหน่วยสินค้าและมาเที่ยวชมงาน SAKONNAKHON BUSINESS & INNOVATION FAIR 2024 จดหมายเวียน / 2024-03-07 16:19:55
94
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 16 จดหมายเวียน / 2024-03-07 16:11:42
95
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-03-07 14:04:34
96
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ จดหมายเวียน / 2024-03-07 14:00:42
97
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2024-03-07 13:59:28
98
ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพโรงทาน อาหารว่าง อาหารเช้ากิจกรรม KUSE Run to Gear คณะวว. จดหมายเวียน / 2024-03-07 13:54:23
99
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ฯ จดหมายเวียน / 2024-03-05 14:54:42
100
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (ebook 4Plus 2024) จดหมายเวียน / 2024-03-05 14:53:54
101
ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร จดหมายเวียน / 2024-02-27 11:12:37
102
รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จดหมายเวียน / 2024-02-23 09:31:58
103
ขอเชิญเข้าส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-02-22 16:08:28
104
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงาน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16  "แคแสดวิชาการ 67" จดหมายเวียน / 2024-02-22 16:00:19
105
   ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ  จดหมายเวียน / 2024-02-22 15:43:34
106
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 2/2567 จดหมายเวียน / 2024-02-21 16:24:55
107
แจ้งกำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบไล่ ปีการศึกษษ 2566 จดหมายเวียน / 2024-02-21 14:30:03
108
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต จดหมายเวียน / 2024-02-20 16:21:24
109
สรุปข้อมูลสำคัญของนบายลงทุน (Fund Fact sheet) เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2566 จดหมายเวียน / 2024-02-20 16:20:13
110
ขอเชิญเจขาร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง จดหมายเวียน / 2024-02-20 16:19:17
111
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จดหมายเวียน / 2024-02-20 16:17:55
112
การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-02-20 16:14:33
113
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 035-4/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2024-02-20 09:55:44
114
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จดหมายเวียน / 2024-02-19 12:05:17
115
ขอแจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ KU EPT INTENSIVE ONE DAY COURSE BY KULANG จดหมายเวียน / 2024-02-16 16:20:44
116
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคคลเข้ารับการอบรม จดหมายเวียน / 2024-02-16 16:19:07
117
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ จดหมายเวียน / 2024-02-16 16:16:17
118
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 035-3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จดหมายเวียน / 2024-02-13 11:07:26
119
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 035-2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิิชาการและขับเคลื่อนประกาศนียบัตรชุดวิชา จดหมายเวียน / 2024-02-13 11:05:08
120
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 035-1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร จดหมายเวียน / 2024-02-13 11:03:23
121
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 035/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรับเข้าศึกษาและกิจการพิเศษ จดหมายเวียน / 2024-02-13 11:01:06
122
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 034/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จดหมายเวียน / 2024-02-13 11:00:14
123
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 033/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน จดหมายเวียน / 2024-02-13 10:59:18
124
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 032/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จดหมายเวียน / 2024-02-13 10:51:31
125
ใบรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กส.มก.) จดหมายเวียน / 2024-02-09 14:46:57
126
ขอความอนุเคราะห์ให้รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการรณรงค์ นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9เดือน) จดหมายเวียน / 2024-02-09 14:45:43
127
คำสั่ง มก.ที่ 232/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จดหมายเวียน / 2024-02-09 14:43:41
128
แจ้งปฎิทินกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบไล่ ประจำภาคปลาย 2566 จดหมายเวียน / 2024-02-09 13:32:49
129
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันผู้บันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปัการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2024-02-09 13:30:00
130
ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร มก.ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จดหมายเวียน / 2024-02-08 16:15:12
131
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนธันวาคม 2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2024-02-08 16:13:44
132
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการบริหารบุคคล จดหมายเวียน / 2024-02-07 16:22:10
133
คำสั่งที่ 011/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2024-02-07 16:18:35
134
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอเเม็ท ครั้งที่ 5 ชิงแชมป์ประเทศไทย จดหมายเวียน / 2024-02-07 16:17:38
135
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประชาชน จดหมายเวียน / 2024-02-07 16:16:40
136
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 293/2566 แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ประจำปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2024-02-07 16:15:30
137
คำสั่ง ที่ 013/2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567มก.ฉกส.(เพิ่มเติมครั้งที่1) จดหมายเวียน / 2024-02-07 16:14:33
138
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2024-02-01 13:31:27
139
ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Journal of Engineering and Digital technology (JEDT) จดหมายเวียน / 2024-01-31 16:12:08
140
แจ้งรับบัตรและชี้แจงแนวทางปฎิบัติในการใช้ประกันสุขภาพกลุ่ม จดหมายเวียน / 2024-01-29 12:02:08
141
ปฎิทินการดำเนินงานการส่งจบการศึกษาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มก.ฉกส จดหมายเวียน / 2024-01-29 10:45:44
142
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จดหมายเวียน / 2024-01-24 12:02:55
143
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ GEOMATE2024 จดหมายเวียน / 2024-01-24 11:48:45
144
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop จดหมายเวียน / 2024-01-23 15:20:38
145
คำสั่งมก.ที่ 90/2567 เรื่อง มอบอำนาจให้รองคณบดีคณะวว. จดหมายเวียน / 2024-01-23 15:13:36
146
คำสั่งมก.ที่ 61/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จดหมายเวียน / 2024-01-23 15:12:12
147
คำสั่งมก.ที่ 60/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2024-01-23 15:11:26
148
คำสั่งมก.ที่ 59/2567 เรื่อง ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตคณะวว. จดหมายเวียน / 2024-01-23 15:10:03
149
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2024-01-22 16:15:11
150
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2568 จดหมายเวียน / 2024-01-17 14:34:08
151
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-01-17 14:25:05
152
ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2024-01-17 14:12:08
153
ขอเชิญเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ จดหมายเวียน / 2024-01-17 11:13:04
154
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2024-01-16 16:31:26
155
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง Meta-analysis: Basic to Publication จดหมายเวียน / 2024-01-16 16:29:41
156
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษหัวข้อ Cultivating Progress : ICGEB s Path in Environmental Biosafety จดหมายเวียน / 2024-01-16 16:26:54
157
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PST2024 จดหมายเวียน / 2024-01-16 14:07:25
158
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2024-01-16 13:54:44
159
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2024-01-12 14:52:31
160
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย จดหมายเวียน / 2024-01-12 09:28:25
161
ประกาศมก.เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ จากเงินรายได้ของมก. จดหมายเวียน / 2024-01-11 16:16:18
162
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2024-01-11 09:54:00
163
ขอมอบหนังสือ จดหมายเวียน / 2024-01-09 13:37:34
164
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเปิดรายวิชาใหม่หมวดศึกษาทั่วไปฯ จดหมายเวียน / 2024-01-09 09:43:39
165
บุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2024-01-09 09:01:01
166
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสถานทูตอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” จดหมายเวียน / 2024-01-08 16:28:22
167
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 จดหมายเวียน / 2024-01-08 16:23:54
168
เปิดรับ การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2024-01-03 13:29:45
169
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2024-01-03 11:44:14
170
คำสั่งที่ 100/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ จดหมายเวียน / 2024-01-03 11:41:05
171
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จดหมายเวียน / 2023-12-27 15:58:51
172
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 3 ตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2023-12-27 15:57:35
173
ขอจัดส่งหนังสือ งานวิเทศสัมพันธ์กับการพัฒนามก.รายงานประจำปี 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2023-12-27 15:56:26
174
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.)ประจำเดือนพ.ย.2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-12-27 15:48:07
175
กำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบ กลางภาค ภาคปลาย 66 จดหมายเวียน / 2023-12-25 15:47:59
176
ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา พ.ศ. 2567 จดหมายเวียน / 2023-12-25 11:58:27
177
ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน (ผู้ประสงค์ขอรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มก. จะต้องเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย) จดหมายเวียน / 2023-12-25 11:44:25
178
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 จดหมายเวียน / 2023-12-25 11:23:43
179
ขอเชิญนำผลงานวิจัยนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2023-12-14 16:24:06
180
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ กลางภาค ภาคปลาย 2566 จดหมายเวียน / 2023-12-14 14:20:16
181
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Agriculture and Natural Resources(ANRES) จดหมายเวียน / 2023-12-13 10:03:34
182
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้า และหลักสูตรด้านพลังงาน ประจำปี 2567 จดหมายเวียน / 2023-12-13 09:11:03
183
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามแนวทางการสรรหาคณบดีคณะวว. จดหมายเวียน / 2023-12-13 09:08:56
184
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-12-12 16:13:21
185
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566”  จดหมายเวียน / 2023-12-12 16:13:17
186
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จดหมายเวียน / 2023-12-08 16:28:07
187
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล จดหมายเวียน / 2023-12-08 16:26:43
188
แจ้งปฎิทินกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบกลางภาค ประจำภาคปลาย 2566 จดหมายเวียน / 2023-12-07 15:46:21
189
ขอเชิญร่วมการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-12-06 16:11:38
190
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและลงคะแนนโหวตผลงานภาคโปสเตอร์ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่17 ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-12-06 16:10:32
191
ขอส่งราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565-2566 จดหมายเวียน / 2023-12-06 16:06:39
192
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ English manuscript editing จดหมายเวียน / 2023-12-04 16:09:54
193
เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวว. จดหมายเวียน / 2023-12-04 14:36:55
194
เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวว. จดหมายเวียน / 2023-12-04 14:36:02
195
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ จดหมายเวียน / 2023-11-29 13:52:29
196
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ (smart Laboratory 3) จดหมายเวียน / 2023-11-29 09:17:42
197
ขอแจ้งคำสั่งเวียนคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการหัวห้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-11-24 15:55:43
198
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรคอนเสิร์ตการกุศล 80 ปี นทรีอีสาน เพื่อสมทบทุนสับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-11-23 15:52:54
199
ประชาสัมพันธ์โครงการ KKU-EPT ตะลุยโจทย์ จดหมายเวียน / 2023-11-22 16:04:31
200
ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการเพื่อการเพื่อการบริหางานอุดมศึกษาไทย จดหมายเวียน / 2023-11-22 16:03:40
201
ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด KU BCG Ideation Challenge 2023 จดหมายเวียน / 2023-11-21 14:44:12
202
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนเสื้อสำหรับแจกบุคลากรมก. จดหมายเวียน / 2023-11-20 09:36:44
203
แต่งตั้งหัวหน้างานสังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวว.มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-11-17 16:16:18
204
แจ้งขอปรับปรุงระบบการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบเครือข่าย และแนวปฏิบัติการเห็นชอบ จดหมายเวียน / 2023-11-16 16:08:02
205
ประกาศรับสมัครผู้แทนของคณะวว. สายสนับสนุนเพื่อมาเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมก. (ก.อ.ม.) จดหมายเวียน / 2023-11-15 15:49:44
206
ประกาศรับสมัครผู้แทนของคณะวว. สายสนับสนุนเพื่อมาเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมก. (ก.อ.ม.) จดหมายเวียน / 2023-11-15 15:47:59
207
ขอความอนุเคราะห์ จดหมายเวียน / 2023-11-13 15:26:31
208
ขอเชิญร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันปะเทศ (DTAJ) จดหมายเวียน / 2023-11-13 14:36:36
209
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามแนวทางการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-11-13 14:17:24
210
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการกฐินสามัคคี "นนทรีราชพฤกษ์" ประจำปี 2566 และร่วมจัดตั้งโรงทาน จดหมายเวียน / 2023-11-13 14:11:23
211
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 (์NatGEN8) จดหมายเวียน / 2023-11-09 16:01:23
212
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-11-08 15:37:59
213
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี นนทรีราชพฤษ์ ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-11-08 15:35:02
214
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-11-08 11:57:46
215
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-11-03 15:48:17
216
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Peterson's Test and Career Prep จดหมายเวียน / 2023-11-03 15:46:54
217
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ณ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-11-02 16:10:03
218
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี  จดหมายเวียน / 2023-11-02 16:09:27
219
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-11-02 16:07:59
220
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การใช้แบบจำลอง PM 2.5 เพื่อจัดการคุณภาพอากาศ จดหมายเวียน / 2023-11-02 16:07:11
221
ขอเชิญคณาจารย์นิสิตนักศึกษา และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน Chulalongkorn University จดหมายเวียน / 2023-11-02 16:04:22
222
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา "Gramma Brush up seies by KU - Lang" จดหมายเวียน / 2023-10-31 16:27:24
223
ขอมอบหนังสือ PROVE YOU GRADUATED FROM KU! CLASS OF 2023 : KUNIVERSE จดหมายเวียน / 2023-10-31 16:25:10
224
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) ประจำเดือนกันยายน 2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-10-31 16:22:04
225
สำนักงานก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จดหมายเวียน / 2023-10-27 13:37:58
226
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการจัดปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการ จดหมายเวียน / 2023-10-26 15:33:21
227
ขอเชิญอาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าชมเว็บเพจ Research Inspire บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ จดหมายเวียน / 2023-10-26 15:28:50
228
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้าสำนักงานเลขนุการคณะแพทยศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-10-26 15:24:56
229
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-10-25 16:25:27
230
ประกาศรับสมัครกรรมการสภาพนักงาน ของส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-10-25 15:50:29
231
รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2566 : Nontri Award 2023 จดหมายเวียน / 2023-10-24 13:52:32
232
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคต้น 66 จดหมายเวียน / 2023-10-24 10:59:43
233
ขอเชิญชวนสมัครร่วมโครงการ KU RUN 3 จดหมายเวียน / 2023-10-20 16:02:30
234
รับสมัครคณบดีคณะสังคมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-10-20 16:00:39
235
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ จดหมายเวียน / 2023-10-20 15:56:48
236
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง นโยบายและแนวทางการจัดการความรู้เพื่อความยั่งยืน จดหมายเวียน / 2023-10-20 15:54:18
237
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-10-20 15:49:37
238
ประกาศผลการคัดเลือก ผลงานคุณภาพ และบุคลากรดีเด่น รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-10-18 12:07:40
239
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 จดหมายเวียน / 2023-10-12 10:23:28
240
ประกาศมก. เรื่อง การปรับโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์(ฉบับที่2) จดหมายเวียน / 2023-10-12 09:47:45
241
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเล้ขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-10-10 14:29:27
242
ขอมอบหนังสือ E book นนทรีสีทอง 66 จดหมายเวียน / 2023-10-10 14:17:03
243
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่15 จดหมายเวียน / 2023-10-06 14:29:36
244
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มก.ครั้งที่17 ประจำปี พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-10-04 09:18:29
245
ประกาศ มก. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบไล่ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-10-04 09:17:31
246
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน จดหมายเวียน / 2023-09-29 14:43:36
247
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือน ส.ค.2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-09-29 14:40:54
248
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 181/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จดหมายเวียน / 2023-09-29 14:37:47
249
แจ้งปิดระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการชั่วคราว และแจ้งการใช้งานระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชารูปแบบออนไลน์ จดหมายเวียน / 2023-09-29 13:44:24
250
ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงานThailand Space Week 2023 จดหมายเวียน / 2023-09-28 13:41:48
251
ขอส่ง"รายงานประจำปี 2566 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ" จดหมายเวียน / 2023-09-28 13:40:22
252
ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในหน่วยงานร่วมทำบุญถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-09-28 11:46:11
253
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 185/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา จดหมายเวียน / 2023-09-28 10:33:37
254
คำสั่ง มก. ที่ 2294/2566 เรื่อง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวว. จดหมายเวียน / 2023-09-28 10:32:24
255
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม มก.กำแพงแสน ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-26 09:23:45
256
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (วันที่ 28 ก.ย.66 เวลา 07.45-08.20 น.) จดหมายเวียน / 2023-09-25 13:27:30
257
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-22 15:33:41
258
ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เลือกผู้แทนผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-09-19 09:52:51
259
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-09-18 16:10:01
260
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ไฮโดรเจนสีเขียว จดหมายเวียน / 2023-09-18 14:30:40
261
เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-15 11:49:27
262
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ กองบริหารทั่วไป ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-12 15:53:58
263
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน(Fund Fact Sheet)เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-11 15:49:24
264
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กส.มก.) ประจำเดือน ก.ค.2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-09-11 15:46:51
265
การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่15 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทย์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จดหมายเวียน / 2023-09-11 15:45:51
266
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร งดดาวน์โหลด Oracle VirtualBox Extension Pack และระวังการใช้ซอฟต์แวร์ Oracle VirtualBox จดหมายเวียน / 2023-09-11 14:01:08
267
ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-08 16:01:09
268
ประกาศรับสมัคร ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-09-08 15:36:45
269
ขอเผยแพร่รายงานประจำปี มก. 2565 จดหมายเวียน / 2023-09-07 09:40:34
270
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-09-07 09:39:02
271
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสหกิจ จดหมายเวียน / 2023-09-04 09:37:56
272
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการการให้บริการยืนยันตัวตนในระบบหมอพร้อม (DID) จดหมายเวียน / 2023-09-01 10:13:17
273
ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-08-30 10:48:55
274
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอน(พิธีไหว้ครู) จดหมายเวียน / 2023-08-29 15:33:25
275
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์มก.ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-29 10:40:40
276
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อยกระดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13 จดหมายเวียน / 2023-08-28 15:05:53
277
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 20 ประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-23 10:22:48
278
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ จดหมายเวียน / 2023-08-22 16:16:04
279
ขยายระยะเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-08-22 16:07:02
280
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-08-22 16:05:57
281
ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-21 14:03:56
282
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สนง.ตรวจสอบภายใน จดหมายเวียน / 2023-08-18 16:19:50
283
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 142/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GREEN METRIC ประจำปี 2023 จดหมายเวียน / 2023-08-18 16:18:10
284
ขยายเวลาการทำแบบประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2023-08-18 16:15:50
285
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.สัญจร) จดหมายเวียน / 2023-08-18 16:14:39
286
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University Ku's Future through the Reinventing University Program จดหมายเวียน / 2023-08-18 11:00:27
287
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 จดหมายเวียน / 2023-08-18 10:51:37
288
ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand new gen inventors award 2024 (I-New Gen Award 2024) จดหมายเวียน / 2023-08-18 10:44:34
289
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2565 จดหมายเวียน / 2023-08-18 09:57:09
290
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-18 08:25:47
291
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนฯ จดหมายเวียน / 2023-08-17 15:09:40
292
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:37:29
293
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:35:16
294
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:34:01
295
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 127/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำปี การศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:32:27
296
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:31:00
297
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงารประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:29:35
298
คำสั่งมก.ฉกส.ที่123/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย EHS มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:26:19
299
ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:24:46
300
การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:22:35
301
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม(บิดานายอรัญ) จดหมายเวียน / 2023-08-09 10:43:11
302
ขอความอนุเคราะห์งดการเรียนการสอนเพื่อร่วมจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18 จดหมายเวียน / 2023-08-07 16:29:45
303
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-04 16:30:32
304
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-04 16:27:10
305
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) 9ส.ค.66 จดหมายเวียน / 2023-08-04 16:25:35
306
 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย จดหมายเวียน / 2023-07-27 14:49:22
307
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย จดหมายเวียน / 2023-07-27 14:48:58
308
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย (ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19) จดหมายเวียน / 2023-07-27 14:47:53
309
พิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา  จดหมายเวียน / 2023-07-27 14:32:43
310
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี งบประมาณ2566 จดหมายเวียน / 2023-07-25 15:56:31
311
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 22 รอบ 2 จดหมายเวียน / 2023-07-25 15:53:42
312
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Agriculture and Natural Resources จดหมายเวียน / 2023-07-20 11:01:46
313
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) จดหมายเวียน / 2023-07-20 09:35:51
314
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จดหมายเวียน / 2023-07-19 14:12:30
315
การเลือกตั้งและการรับสมัครกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-07-19 13:51:47
316
ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานเลขานุการคณะ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-07-19 11:31:22
317
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง การเตรียมพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:29:06
318
ขอแจ้งปิดให้บริการวันและเวลาทำการของกองทรัพยากรมนุษย์ จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:26:23
319
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:07:55
320
 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:06:37
321
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรับเข้าศึกษา จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:04:49
322
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:03:19
323
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:02:00
324
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:00:46
325
ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การทำแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:43:54
326
จัดอบรมภายใต้โครงการ KU Next Digital Literacy by OCS จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:39:13
327
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับ การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:37:12
328
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:35:19
329
ประกาศมก.ฉกส. เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับบุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:34:08
330
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:32:37
331
คำสั่งมก.ฉกส.ที่109/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา วิชาบูรณาการ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งที่1) จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:31:07
332
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนเมษยน 2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:29:57
333
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนพ.ค. 2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:28:07
334
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.สกลนคร จดหมายเวียน / 2023-07-13 09:41:54
335
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-07-11 15:54:21
336
แจ้งผลการลงคะแนนคัดเลือกนิสิตเก่าวิศวกรรมดีเด่น ปี2566 จดหมายเวียน / 2023-07-11 15:53:25
337
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำคณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-07-11 11:36:31
338
ขอส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี พ.ศ.2563-2564 จดหมายเวียน / 2023-07-11 10:22:56
339
โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน จดหมายเวียน / 2023-07-07 13:49:34
340
คำสั่ง คณะวว. เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-07-06 13:23:03
341
ขอเชิญร่วมงานทำบุญและจัดตั้งโรงทาน จดหมายเวียน / 2023-07-05 13:00:15
342
ขอส่งของที่ระลึกการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-07-04 16:10:02
343
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ; KU83 จดหมายเวียน / 2023-07-04 14:45:38
344
โครงการปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ 2566 จดหมายเวียน / 2023-07-04 14:35:15
345
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  จดหมายเวียน / 2023-07-04 14:22:01
346
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566  จดหมายเวียน / 2023-07-04 13:54:51
347
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกกรรมการสภามก.ซึ่งเลือกมาจากคณาจารย์ประจำ และเลิือกมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จดหมายเวียน / 2023-07-04 10:12:24
348
คำสั่งมก. ที่ 1352/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง) จดหมายเวียน / 2023-07-03 14:21:32
349
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ฉบับ E-Book จดหมายเวียน / 2023-07-03 09:30:04
350
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-06-29 14:56:55
351
เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-06-29 14:54:21
352
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายพระรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) จดหมายเวียน / 2023-06-26 16:00:46
353
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:59:03
354
ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ(ร่าง) แผนยุทธศาสตราร์การพัฒนามก.และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:57:58
355
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา หัวข้อ "KU - พลิกฟื้นเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ผลไม้ฐานนวัตกรรมในบริบทชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023" จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:56:36
356
สรุปข้อหารือในที่ประชุมพิจารณาประกาศมก.เรื่องกำหนดอัตราค่าสมนาคุณในงานประจำปีฯ จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:47:56
357
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:47:02
358
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:45:59
359
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:45:09
360
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 093/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:43:33
361
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวว. จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:42:51
362
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 (KUSE Workshop 2023) กิจกรรมประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-06-22 14:43:33
363
ขอเรียนเชิญ เลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2023-06-22 09:37:43
364
แจ้งประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนทุกท่านใช้งาน KUSE 23rd Anniversary Logo จดหมายเวียน / 2023-06-21 11:08:59
365
ประกาศ มก. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาตต้น ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-06-20 13:50:48
366
ประกาศคณะกรรมการบริหารมก. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก. จดหมายเวียน / 2023-06-20 13:45:48
367
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-06-20 11:54:04
368
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-06-20 11:52:43
369
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก และ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือก คณะกรรมการประจำคณะ จดหมายเวียน / 2023-06-20 11:30:31
370
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคาร22 จดหมายเวียน / 2023-06-16 14:17:26
371
ขอความอนุเคราะหสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้" จดหมายเวียน / 2023-06-15 15:39:33
372
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ จดหมายเวียน / 2023-06-15 11:26:21
373
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2023-06-15 11:24:22
374
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 จดหมายเวียน / 2023-06-09 16:17:48
375
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” จดหมายเวียน / 2023-06-09 16:11:38
376
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมเสวนาใน Talk to KU (ร่าง) มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำและมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-06-09 15:56:02
377
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเลือกมาจากคณาจารย์ประจำ และเลือกมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จดหมายเวียน / 2023-06-08 15:53:19
378
รับสมัครคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม จดหมายเวียน / 2023-06-08 15:48:44
379
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-06-08 15:47:17
380
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการนำเข้าผลงานสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากระบบคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-06-08 15:45:47
381
รับสมัครคณบดีคณะประมง จดหมายเวียน / 2023-06-08 15:44:09
382
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 23 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-06-06 16:19:23
383
ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-05-31 15:53:08
384
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-05-31 13:15:38
385
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-05-31 13:13:49
386
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระรพระบรมศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายพระรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุิดา พัชรสุฑาพิมลลักษณพระบรมราชินี) จดหมายเวียน / 2023-05-31 13:12:38
387
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน และร่วมจัดตั้งโรงทาน จดหมายเวียน / 2023-05-31 13:11:32
388
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน  จดหมายเวียน / 2023-05-30 16:30:56
389
คำสั่งมก.ที่ 1173/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-05-30 10:15:05
390
ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 จดหมายเวียน / 2023-05-29 10:38:57
391
เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา KU-KM Care&Share for KU ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่2 จดหมายเวียน / 2023-05-26 16:10:41
392
ขอแจ้งเวียนประกาศมก.เรื่อง การกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมก. (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-05-26 11:29:27
393
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-05-26 11:27:28
394
คำสั่ง มก.ฉกส.ที่056/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2023-05-26 11:26:22
395
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-05-24 14:43:19
396
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครได้ที่ www.person.ku.ac.th จดหมายเวียน / 2023-05-24 14:41:36
397
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย มก ว่าด้วยภาระงานขั้นต่ำ และภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-05-24 11:00:08
398
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสัดส่วนเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ใหม่ จดหมายเวียน / 2023-05-24 10:42:14
399
ประกาศ มก. เรื่อง การกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่2) จดหมายเวียน / 2023-05-23 10:14:55
400
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ" จดหมายเวียน / 2023-05-23 09:22:22
401
ประกาศ มก. เรื่อง การกำหนดวันทำงาน วันลา และการจ่ายค่าจ้าง ระหว่างลาของ พนง.มก จดหมายเวียน / 2023-05-19 10:58:13
402
รับสมัครคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จดหมายเวียน / 2023-05-16 14:57:33
403
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 จดหมายเวียน / 2023-05-16 14:27:44
404
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ครั้งที่ 24 จดหมายเวียน / 2023-05-16 14:21:30
405
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่งวมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ  จดหมายเวียน / 2023-05-10 16:22:57
406
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2023-05-10 16:21:23
407
บุตรีบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-05-10 16:19:54
408
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม(บิดาอ.เศรษฐกร กาเมือง) จดหมายเวียน / 2023-05-10 16:18:44
409
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม จดหมายเวียน / 2023-05-03 09:38:16
410
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2023-04-28 11:42:33
411
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนมีนาคม 2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-04-28 11:40:22
412
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 จดหมายเวียน / 2023-04-27 11:02:32
413
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) จดหมายเวียน / 2023-04-25 14:51:59
414
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) จดหมายเวียน / 2023-04-25 14:49:56
415
พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จดหมายเวียน / 2023-04-25 12:15:32
416
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนา ในหัวข้อ ฝุ่นพิษ PM 2.5 ข้ามพรมแดน แก้ไม่ได้จริงหรือ จดหมายเวียน / 2023-04-25 11:22:48
417
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนวิชาการและวิจัย ของส่วนงานในสังกัดมก.(ฉบับที่2) จดหมายเวียน / 2023-04-19 14:16:40
418
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนวิชาการและวิจัย ของส่วนงานในสังกัดมก. จดหมายเวียน / 2023-04-19 14:15:41
419
ทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-04-19 13:30:44
420
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ" จดหมายเวียน / 2023-04-19 11:48:54
421
แจ้งมติยกเลิกการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าสวดพระอภิธรรมสำหรับบุคคลในครอบครัวบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-04-10 15:34:52
422
แจ้งปิดทำการสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 จดหมายเวียน / 2023-04-10 15:33:49
423
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือน และร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จดหมายเวียน / 2023-04-10 11:31:56
424
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-04-07 15:37:26
425
ปฏิทินกิจกรรมการแก้ไข I และ N ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-04-05 15:37:52
426
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ จดหมายเวียน / 2023-04-05 15:36:27
427
พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายนและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566  จดหมายเวียน / 2023-04-05 13:37:33
428
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-04-04 11:45:34
429
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส จดหมายเวียน / 2023-04-04 11:13:15
430
ขอแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2566 จดหมายเวียน / 2023-04-04 10:35:31
431
แจ้งปิดระบบน้ำประปา ( ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.00-16.00 น.) จดหมายเวียน / 2023-04-03 16:32:04
432
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จดหมายเวียน / 2023-03-31 15:24:04
433
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 นนทรีอินทนิลเกมส์ จดหมายเวียน / 2023-03-30 13:35:06
434
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กส.มก.)ประจำเดือนก.พ.2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-03-30 13:33:35
435
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-03-30 13:30:27
436
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด และกำหนดวัน เวลา การติดต่อการทำธุรกรรมและสวัสดิการ จดหมายเวียน / 2023-03-30 13:28:30
437
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมวิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา) จดหมายเวียน / 2023-03-30 13:26:46
438
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  จดหมายเวียน / 2023-03-27 15:29:37
439
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่20 นนทรีอินทนิลเกมส์ จดหมายเวียน / 2023-03-24 15:30:54
440
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-03-24 14:28:35
441
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาทางวิชาการ จดหมายเวียน / 2023-03-23 11:19:42
442
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการในโครงการ Education NEXT Forum 2023 จดหมายเวียน / 2023-03-20 16:15:47
443
เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา KU-KM Care&Share for KU ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1 เรื่อง การปรับตัว Office สู่การเปลี่ยนผ่าน Digital Transformation จดหมายเวียน / 2023-03-20 16:02:45
444
ขอแจ้งกำหนดการบันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-03-20 14:31:15
445
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 จดหมายเวียน / 2023-03-16 14:33:19
446
ประชาสัมพันธ์การประชุมพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มก. ครั้งที่ 1 จดหมายเวียน / 2023-03-14 15:19:55
447
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดโต๊ะหมู่บูชาและศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ จดหมายเวียน / 2023-03-14 15:18:46
448
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-03-14 12:04:36
449
ขอส่งรายงานกิจการประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2023-03-14 12:02:27
450
ขอนำส่งวารสารหนังสือข่าว สอ.มก. จดหมายเวียน / 2023-03-14 12:01:01
451
ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานวิทยาเขตฯ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30น. จดหมายเวียน / 2023-03-14 11:58:13
452
ขอแจ้งปิดทำการ กองบริหารวิชาการและนิสิต ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30น. จดหมายเวียน / 2023-03-14 11:55:35
453
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 13 จดหมายเวียน / 2023-03-10 15:24:24
454
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 เกมส์ จดหมายเวียน / 2023-03-09 10:33:49
455
คำสั่งมกฉกส.ที่ 019/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-03-09 10:32:21
456
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม บิดา อ.ภควรรณพร จดหมายเวียน / 2023-03-09 10:30:39
457
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-03-02 10:42:13
458
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ จดหมายเวียน / 2023-03-01 13:23:33
459
แจ้งกำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-03-01 13:22:12
460
ขอแจ้งปิดทำการ จดหมายเวียน / 2023-03-01 10:45:13
461
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต จดหมายเวียน / 2023-02-28 15:05:27
462
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ "วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023" จดหมายเวียน / 2023-02-28 15:01:29
463
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-02-28 14:56:06
464
ประกาศมก.เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จดหมายเวียน / 2023-02-28 14:53:45
465
ประกาศมก.เรื่องการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จดหมายเวียน / 2023-02-28 14:52:58
466
ประกาศ มก. เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น จดหมายเวียน / 2023-02-28 14:52:13
467
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จดหมายเวียน / 2023-02-23 16:31:15
468
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน(Fund Fact Sheet ) เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 จดหมายเวียน / 2023-02-23 16:23:42
469
ขอประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-02-23 16:18:33
470
ประชาสัมพันธ์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จดหมายเวียน / 2023-02-23 16:14:02
471
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-02-23 16:03:06
472
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและกำหนดการสรรหา จดหมายเวียน / 2023-02-17 15:08:42
473
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และกำหนดการสรรหา จดหมายเวียน / 2023-02-17 15:07:03
474
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และกำหนดการสรรหา จดหมายเวียน / 2023-02-17 15:05:45
475
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตและกำหนดการสรรหา จดหมายเวียน / 2023-02-17 15:03:30
476
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินกิจกรรม NONTRI E-SAN VIRTUAL RUN SEASON 4 จดหมายเวียน / 2023-02-17 11:45:34
477
ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo&Symposium 2023 จดหมายเวียน / 2023-02-16 14:42:14
478
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia pacific symposium on safety 2023 (APSS 2023) จดหมายเวียน / 2023-02-15 15:57:12
479
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ของศูนย์ทสอบสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-02-14 13:45:37
480
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญประจำปี ชมรมพุทธกรรมฐาน มก.ฉกส. ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-02-14 13:43:24
481
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จดหมายเวียน / 2023-02-14 13:40:15
482
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 จดหมายเวียน / 2023-02-14 13:38:05
483
ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด1ฃ3,ภ.ง.ด53) จากรูปแบบกระดาษไปสู่การนำส่งแบบผ่านระบบ e-filing และชำระภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร จดหมายเวียน / 2023-02-14 13:35:07
484
แจ้งปฎิทินกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-02-10 11:21:27
485
แจ้งรูปแบบการสอบออนไลน์ (KULAM) สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-02-10 11:14:34
486
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-02-10 11:13:23
487
แจ้งรับบัตรและชี้แจงแนวทางปฎิบัติในการใช้ประกันสุขภาพกลุ่ม จดหมายเวียน / 2023-02-10 10:46:24
488
ขอมอบทุน 2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) จดหมายเวียน / 2023-02-09 15:58:20
489
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWUIE จดหมายเวียน / 2023-02-07 15:18:18
490
ขอแจ้งปิดทำการ จดหมายเวียน / 2023-02-06 08:43:09
491
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 006/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน จดหมายเวียน / 2023-02-01 15:51:00
492
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนา รวมพลังสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา มก.ฯ จดหมายเวียน / 2023-02-01 13:50:41
493
ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) จดหมายเวียน / 2023-02-01 11:18:05
494
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชากรสาหรา่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 10 จดหมายเวียน / 2023-01-31 16:22:17
495
ประกาศ มก. เรื่องการจัดสอบซ้ำซ้อน จดหมายเวียน / 2023-01-30 11:26:43
496
การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) จดหมายเวียน / 2023-01-30 10:43:02
497
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-27 15:59:07
498
แจ้งปฎิทินการศึกษาสำหรับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-27 10:56:35
499
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันผู้บันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-27 10:55:02
500
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสรุปสถานการณ์ประจำปีและสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 6 ก.พ.66 9.00-12.00น. จดหมายเวียน / 2023-01-26 14:29:47
501
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตำแหน่งทางวิชาการประจำคณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-01-26 14:27:10
502
ปฎิทินการดำเนินงานการส่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-24 14:01:53
503
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2023-01-24 10:38:13
504
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2023-01-24 10:32:52
505
ปฏิทินการประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-01-24 09:41:29
506
รับสมัครคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-01-20 16:20:41
507
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-20 16:17:55
508
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 1 จดหมายเวียน / 2023-01-20 16:14:06
509
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลิือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2023-01-20 14:41:24
510
ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร จดหมายเวียน / 2023-01-20 09:25:44
511
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ https://kasets.art จดหมายเวียน / 2023-01-20 09:18:13
512
KUSE เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ม.ขอนแก่น 19-20 ม.ค.2566 จดหมายเวียน / 2023-01-19 10:51:51
513
รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จดหมายเวียน / 2023-01-17 14:38:45
514
คณบดีศึกษาดูงาน ณ ITC : Cambodia จดหมายเวียน / 2023-01-17 14:34:39
515
📍 ขอเชิญชวนนิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม "โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" จดหมายเวียน / 2023-01-16 15:41:56
516
นิสิตวิศวะเครื่องกล คว้ารางวัลในการแข่งขันรถ ECONO ปี 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-16 11:15:53
517
KUSE เปิดบ้านต้อนรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-16 11:00:50
518
ขอเรียนเชิญบุคลากรในส่วนงานของท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนพื่อยกระดับทักษะการทำงานแห่งอนาคต จดหมายเวียน / 2023-01-16 09:43:25
519
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open Innovation Roaadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 จดหมายเวียน / 2023-01-13 16:10:48
520
ขอให้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองของหัวหน้าส่วนงาน รอบที่ 2 จดหมายเวียน / 2023-01-13 15:21:21
521
คำสั่งมก. ที่ 41/2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2023-01-13 15:19:23
522
ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-13 14:27:01
523
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 80ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-01-12 14:34:43
524
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นของมก.ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-12 09:42:58
525
ขอเชิญเข้าร่ววมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-12 09:32:59
526
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชกาารนานาชาติ The Materials Research Society of Thailand International Conference(MRS-Thailand 2023) จดหมายเวียน / 2023-01-11 15:58:32
527
แจ้งผลการประกวด ในโครงการสัมมนาเรื่อง วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 KU-KM Day จดหมายเวียน / 2023-01-09 14:44:24
528
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรวมนำ้ใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-09 14:41:49
529
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) จดหมายเวียน / 2023-01-04 15:40:00
530
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ.รุ่นที่ 3 จดหมายเวียน / 2023-01-04 15:37:13
531
ขอแจ้งผังโครงสร้างผู้บริหารคณะศว. ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-04 14:49:18
532
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-12-29 14:06:22
533
ขอเชิญชวนเข้ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ จดหมายเวียน / 2022-12-27 12:06:14
534
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จดหมายเวียน / 2022-12-27 12:04:55
535
การจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2022-12-27 12:03:36
536
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2022-12-26 15:40:30
537
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565     จดหมายเวียน / 2022-12-26 13:24:20
538
ปฏิทินรับเรื่องเสนอขอประเมินการสอน และขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2022-12-21 15:48:42
539
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับสนับสนุนรางวัลสิ่งตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จดหมายเวียน / 2022-12-20 16:06:51
540
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 17 จดหมายเวียน / 2022-12-20 15:59:16
541
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ ปีที่2 จดหมายเวียน / 2022-12-20 15:53:21
542
ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์กิจจกรรมแจกคอร์สเรียนออนไลน์ รุ่นที่ 13 ฟรี ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-12-20 15:52:17
543
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ณ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-12-19 14:30:13
544
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรกรผู้รอบรู้ Well Rounded Farmer จดหมายเวียน / 2022-12-15 16:03:31
545
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop จดหมายเวียน / 2022-12-15 15:58:59
546
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จดหมายเวียน / 2022-12-15 15:53:59
547
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-12-15 15:52:40
548
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและลงคะแนนโหวตผลงานภาคโปสเตอร์ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-12-15 15:50:43
549
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตปริญญาโท จดหมายเวียน / 2022-12-15 09:29:59
550
ขอแจ้งปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2566 จดหมายเวียน / 2022-12-08 16:00:50
551
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565     จดหมายเวียน / 2022-12-08 11:52:39
552
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a public Autonomous University ครั้งที่2/2565 และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่11/2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-12-08 09:08:49
553
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จดหมายเวียน / 2022-12-07 16:01:56
554
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เคลียร์พลังลบ เพิ่มพลังบวก ด้วยคลื่นเสียงบำบัด จดหมายเวียน / 2022-12-07 16:00:21
555
ประกาศ มก. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ จากเงินรายได้ของ มก. จดหมายเวียน / 2022-12-07 15:59:10
556
ประกาศมก. หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงินการบัญชีและรายงานการเงินของ มก. จดหมายเวียน / 2022-12-07 15:58:00
557
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2022-12-07 14:56:00
558
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสกร องอาจ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-12-01 13:55:43
559
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-11-30 13:52:01
560
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2022-11-30 13:50:34
561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2022-11-30 13:49:22
562
ก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาล จดหมายเวียน / 2022-11-23 15:57:56
563
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ณ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-23 15:56:58
564
กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-11-22 16:30:25
565
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม จดหมายเวียน / 2022-11-15 13:51:57
566
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและชื่องาน ภายในกองทรัพยากรมนุษย์ จดหมายเวียน / 2022-11-15 11:28:53
567
การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการมก.ทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2022-11-15 10:47:42
568
ขออนุญาตเข้าแนะนำตัวผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินงาน สอ.มก. และขอความอนุเคราะห์ติดสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:46:32
569
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:42:28
570
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:16:32
571
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ธาตุพนม จ.นครพนม จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:13:53
572
ขอมอบเอกสารเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาสที่ 4 จดหมายเวียน / 2022-11-11 15:29:48
573
การแบ่งหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย จดหมายเวียน / 2022-11-11 15:26:54
574
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา The competency - based skills Assessment Conference Day จดหมายเวียน / 2022-11-11 15:25:30
575
แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการรานบุคคลของมก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-11 14:46:20
576
การสนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (กอง 3) จดหมายเวียน / 2022-11-10 08:11:45
577
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ จดหมายเวียน / 2022-11-08 09:46:01
578
เรียนเชิญบุคลากร KUSE ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-11-07 15:55:31
579
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-04 09:34:33
580
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2565 จดหมายเวียน / 2022-11-03 16:10:54
581
ขอเชิญร่วมโครงการ และจัดตั้งโรงทาน โครงการกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-03 12:24:36
582
ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดภาพหมู่บัณฑิต จดหมายเวียน / 2022-11-03 12:21:54
583
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ.มก. หัวข้อ " แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล " จดหมายเวียน / 2022-11-01 14:29:23
584
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนเสื้อสำหรับแจกบุคลากรมก. จดหมายเวียน / 2022-10-31 16:17:55
585
ขอแสดงความยินดียิ่งกับบุคลากรและนิสิต  ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Happy & Low-carbon KU”  จดหมายเวียน / 2022-10-28 11:12:17
586
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-27 14:25:42
587
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สมัครฯแนะนำตัวกับบุคลากรในหน่วยงาน จดหมายเวียน / 2022-10-27 14:19:14
588
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่15 (EENET 2023) จดหมายเวียน / 2022-10-27 14:16:34
589
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและบทความวิจัยตีพิมพ์ ในงานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-10-26 16:34:32
590
รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกันยายน 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-10-26 13:45:49
591
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-25 15:58:02
592
แจ้งกำหนดการและแนวปฎิบัติการส่งเกรดออนไลน์ ภาคต้นปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-25 15:55:46
593
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 209/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-10-21 16:07:43
594
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 210/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-10-21 16:06:09
595
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จำหน่ายสินค้า The Premium at ku.csc. จดหมายเวียน / 2022-10-21 14:01:15
596
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายฝึกอบรมการวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่10 จดหมายเวียน / 2022-10-21 13:59:32
597
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังกวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-10-21 13:56:16
598
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:30:03
599
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:25:24
600
คำสั่ง มก.ฉกส.ที่ 203/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:22:18
601
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ท่าน จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:18:23
602
การเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำ(ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน ขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-10-12 12:12:46
603
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-10-10 12:02:05
604
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบประมาณเฉพาะกิจ) จดหมายเวียน / 2022-10-10 11:55:07
605
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565 : รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จดหมายเวียน / 2022-10-07 15:55:46
606
ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณเฉพาะกิจ จดหมายเวียน / 2022-10-06 09:00:43
607
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดือนกันยายน 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-05 09:42:12
608
การส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบไล่ภาคต้นปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-04 15:16:24
609
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-10-04 15:15:08
610
ขอแจ้ง QR Code และ Link url รายงานประจำปีสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-10-04 13:41:00
611
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-10-03 13:35:35
612
ประกาศมก.เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรมก.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ลดงลงของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ฉบับที่38 จดหมายเวียน / 2022-10-03 13:34:12
613
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม NAPA จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:26:56
614
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสาร PSRU Journal of Science and Technology จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:20:02
615
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 7" จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:10:04
616
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:02:36
617
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับ - ส่งเอกสาร จดหมายเวียน / 2022-09-23 16:00:07
618
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนพระราชวชิรธรรมมาจารย์ วิ.(สุธรรม สุธมโม)เพื่อการศึกษาและพัฒนานิสิตของ มก.ฉกส.พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-09-23 15:58:16
619
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ พิธีมอบทุนเหรียญรุ่น KU81 จดหมายเวียน / 2022-09-23 15:56:20
620
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย จดหมายเวียน / 2022-09-23 15:53:13
621
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารและจัดการกองทุนพระราชวชิรธรรมมาจารย์ วิ.(สุธรรม สุธมโม)เพื่อการศึกษาและพัฒนานิสิต มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-09-23 14:40:08
622
KUSE ขอแสดงความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2565  จดหมายเวียน / 2022-09-23 10:41:06
623
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:32:53
624
ขอส่งเอกสาร "รายงานประจำปี 2564 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ" จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:30:24
625
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:24:16
626
รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:21:16
627
รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:19:52
628
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต นนทรีอีสานสีทอง จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:18:24
629
ขอเชิญชวนใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามก. จดหมายเวียน / 2022-09-16 16:31:46
630
แจ้งปฎิทินกิจกรรมจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบไล่ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-16 15:15:15
631
ส่งแบบฟอร์มเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศฯ จดหมายเวียน / 2022-09-16 15:10:39
632
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีฯ จดหมายเวียน / 2022-09-13 15:54:26
633
ขอความร่วมมือการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จดหมายเวียน / 2022-09-12 15:13:34
634
โครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.จำกัด จดหมายเวียน / 2022-09-09 16:34:40
635
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-09 13:59:56
636
ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้วารสารภาษาต่างประเทศ จดหมายเวียน / 2022-09-09 13:57:23
637
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  + ขอเรียนเชิญชาว KUSE ทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-09-09 13:42:09
638
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จดหมายเวียน / 2022-09-07 14:23:09
639
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในกางานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2023 International Electrical Engineering Congress, IEECON 2023 จดหมายเวียน / 2022-09-07 14:22:20
640
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องชมเชยการปฏิบัติหน้ราที่พลเมืองดี จดหมายเวียน / 2022-09-06 14:37:19
641
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวุลคุณภาพ มก.ครั้งที่16 ประจำปี 2565 และเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ จดหมายเวียน / 2022-09-06 14:35:50
642
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-09-06 14:34:17
643
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-09-06 11:37:55
644
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในกางานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2023 International Electrical Engineering Congress, IEECON 2023 จดหมายเวียน / 2022-09-06 09:31:32
645
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 164/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:32:32
646
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:31:41
647
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:30:43
648
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 156/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:28:40
649
สั่ง มก.ฉกส. ที่ 163/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:27:28
650
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 158/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:25:11
651
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:21:20
652
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี (น.ส.ปิยะธิดา ภักดีสวัสดิ์) จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:14:44
653
การประชุมวิชาการนานาชาติ The12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Counteies 2022 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:13:15
654
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (Fund Fact Sheet)เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:09:50
655
ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับพระราชทาน "เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2565" จดหมายเวียน / 2022-09-02 10:50:09
656
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนสิงหาคม 2565  จดหมายเวียน / 2022-08-31 17:30:43
657
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จ.นครพนม จดหมายเวียน / 2022-08-25 16:25:12
658
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565     จดหมายเวียน / 2022-08-25 11:33:56
659
พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรวมร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของสหพันธรัฐรัสเซีย จดหมายเวียน / 2022-08-24 16:37:17
660
ขอความร่วมมือในการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(e-filing) แบบเต็มรูปแบบ จดหมายเวียน / 2022-08-23 11:59:36
661
การดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและการพัฒนาและเพื่อให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563 จดหมายเวียน / 2022-08-23 11:19:14
662
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2022-08-22 14:07:30
663
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2024 ประเทศญี่ปุ่น จดหมายเวียน / 2022-08-17 09:25:02
664
ขอเชิญชวนร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-08-11 16:28:26
665
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แนวทางในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-08-11 16:00:03
666
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2022-08-10 15:55:54
667
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พรบรมราชชนนีพันปีหลวง จดหมายเวียน / 2022-08-10 09:53:27
668
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 จดหมายเวียน / 2022-08-10 09:16:35
669
ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-08-09 10:57:45
670
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 10 จดหมายเวียน / 2022-08-08 16:12:49
671
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องปฎิบัติการสอบเทียบ จดหมายเวียน / 2022-08-08 15:41:23
672
ขอให้งดใช้อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร14 จดหมายเวียน / 2022-08-08 15:40:21
673
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผอ.สขส. จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:23:01
674
ขอเชิญร่วมจัดตั้งโรงทานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:19:56
675
 ขอความอนุเคราะห์ตั้งต้นบุญ จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:17:57
676
ขอมอบหนังสือ 84 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:16:33
677
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่(ภาคทฤษฎี) จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:14:24
678
ขอเชิญร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่7 จดหมายเวียน / 2022-08-04 09:15:06
679
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2022-08-02 13:51:25
680
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส.ที่ 042/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำประเภทคณาจารย์ จดหมายเวียน / 2022-08-02 13:48:45
681
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จดหมายเวียน / 2022-07-22 10:55:59
682
แจ้งกำหนดการเห็นชอบ ไม่เห็นชอบลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-19 15:26:08
683
นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเว้ เข้าฝึกงาน ณ KUSE จดหมายเวียน / 2022-07-19 13:27:19
684
แจ้งปฎิทิกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบกลางภาค ภาคต้น 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-12 11:32:55
685
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-12 11:30:44
686
โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน จดหมายเวียน / 2022-07-08 14:21:20
687
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2023" จดหมายเวียน / 2022-07-08 11:38:01
688
ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานประกวด ม่วน หรอย รำ เกษตรแม่นยำ เราทำได้ Contest 2022 จดหมายเวียน / 2022-07-08 10:44:58
689
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-07 12:15:18
690
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-07 11:33:45
691
สัมมนา การใช้ Low/NO-Code ในงานธุรกิจ จดหมายเวียน / 2022-07-07 10:51:21
692
คำสั่งมก.ฉกส.ที่143/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนารูปแบบธุรกิจภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ จดหมายเวียน / 2022-07-06 15:52:40
693
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (THAILAND RESEARCH EXPO 2022) จดหมายเวียน / 2022-07-05 14:17:06
694
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จดหมายเวียน / 2022-07-05 14:02:23
695
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 139/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา วิชาบูรณาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-07-05 11:32:36
696
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 140/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-05 11:28:07
697
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565" 🌳 จดหมายเวียน / 2022-07-04 15:52:39
698
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 (ESTACON 2022) จดหมายเวียน / 2022-07-04 15:15:40
699
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2565" จดหมายเวียน / 2022-07-04 15:08:16
700
โครงการศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-07-01 09:44:50
701
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2565  จดหมายเวียน / 2022-07-01 09:13:37
702
ให้ทำการโอนย้ายข้อมูลออกจากระบบ KU Google จดหมายเวียน / 2022-06-30 15:49:47
703
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ  Capacity Building in Higher Education ของสหภาพยุโรปแบบออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-06-30 14:17:56
704
ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UTEM จากประเทศมาเลเซีย  ร่วมส่ง abstract (conceptual idea งานวิจัยที่กำลังทำอยู่) เพื่อหาความร่วมมือต่อไป  จดหมายเวียน / 2022-06-29 14:56:39
705
ขอเชิญชวนชาว KUSE นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” จดหมายเวียน / 2022-06-29 10:09:13
706
ขอเชิญชวน 💚แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจำ📚 จดหมายเวียน / 2022-06-29 09:34:41
707
รับทราบแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพกลุ่ม ตามเงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมาย PDPA จดหมายเวียน / 2022-06-28 14:29:44
708
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ชี้ทางออก สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร จดหมายเวียน / 2022-06-28 09:47:43
709
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม "KUnicorn ตามล่าหายูนิคอร์นสีเขียว" จดหมายเวียน / 2022-06-27 16:07:52
710
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม จดหมายเวียน / 2022-06-27 10:18:06
711
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนพ.ค.2565สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-06-27 10:16:50
712
โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-24 13:28:49
713
ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเป็นทางการ: จดหมาย อีเมล์ และบทสุนทรพจน์ (Writing Formal Communications: Letter, Emails and Speeches) จดหมายเวียน / 2022-06-23 13:41:33
714
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 KU82 จดหมายเวียน / 2022-06-23 10:54:52
715
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโ๕รงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก(Reinventing University) จดหมายเวียน / 2022-06-22 09:05:11
716
ขอเชิญบุคลากร ร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศกวรรมศาสตร์ ปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-21 14:49:56
717
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์"” จดหมายเวียน / 2022-06-21 11:25:23
718
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผุ้อำนวยการสำนักงานเขตกำแพงแสน จดหมายเวียน / 2022-06-20 16:26:12
719
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) ประจำเดือนเมษายน 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-06-20 16:24:54
720
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IAESTE : Miss Shubhangi GHOSH (Lian) ฝึกงาน ณ KUSE จดหมายเวียน / 2022-06-20 16:10:38
721
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการบรรยายและเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ webinar on Responsible Conduct of Research in Thailand จดหมายเวียน / 2022-06-20 09:57:40
722
นักศึกษาจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฝึกงาน ณ KUSE จดหมายเวียน / 2022-06-16 13:50:38
723
การประชุมพบปะพูดคุยงานวิจัยและบริการวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-06-15 16:08:31
724
บริการยานพาหนะสำหรับบุคลากร และ นิสิต ไปยังตัวเมืองจังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-06-14 15:40:40
725
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-13 10:33:49
726
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 7 ตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2022-06-10 16:26:24
727
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-10 15:32:53
728
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-08 15:27:06
729
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน จดหมายเวียน / 2022-06-08 15:19:06
730
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ. 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-08 15:13:59
731
การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มบูสเตอร์ ยี่ห้อ MODERNA ให้กับคณาจารย์ บุคลากร จดหมายเวียน / 2022-06-08 14:02:05
732
ทำบุญตักบาตรวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-06-08 11:33:05
733
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มก. จดหมายเวียน / 2022-05-30 15:05:09
734
ขอเชิญชวนชาว KUSE ทุกท่าน เข้าร่วม โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-05-27 15:48:52
735
ขอเชิญชวนชาว KUSE ทุกท่าน เข้าร่วม   กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   จดหมายเวียน / 2022-05-27 15:43:54
736
แจ้งกำหนดการ พ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  จดหมายเวียน / 2022-05-27 13:05:33
737
ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการชาว KUSE ทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-05-27 09:50:58
738
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก.ฉกส. ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-05-26 08:58:55
739
แจ้งบิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-05-25 16:18:38
740
ขอเชิญบุคลากรคณะ วว. ทุกท่านสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-05-25 12:59:35
741
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์" จดหมายเวียน / 2022-05-25 09:15:43
742
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบบุคลากร”  จดหมายเวียน / 2022-05-18 13:13:00
743
ขอแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565 จดหมายเวียน / 2022-05-18 09:39:29
744
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงงานสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์ฯ จดหมายเวียน / 2022-05-11 14:29:44
745
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-05-11 10:41:54
746
ประกาศ มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวัตกรรมยกระดับเห็ดเป็นยา แลพืชะสมุนไพร จดหมายเวียน / 2022-05-09 16:31:02
747
ประกาศ มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กินดีอยู่ดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จดหมายเวียน / 2022-05-09 16:29:41
748
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสภาพนักงาน มก. พบผู้บริหารและบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-05-09 15:50:13
749
จดหมายข่าว มก.ฉกส. ประจำเดือนเมษายน 2565 ฉบับ E-book จดหมายเวียน / 2022-05-09 10:49:21
750
ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ จดหมายเวียน / 2022-05-06 13:55:08
751
การสัมมนา Asia-Africa Seminar ในหัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era” จดหมายเวียน / 2022-05-05 11:43:58
752
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan International Cooperation Agency - JICA) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ.2023 (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567)  จดหมายเวียน / 2022-05-05 11:31:36
753
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 9  "9 years of PH Walking Together 9  ปี  ที่  ก้าว  ไปด้วยกัน" จดหมายเวียน / 2022-04-29 14:11:52
754
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2022 Utsunomiya University Student Exchange Program จดหมายเวียน / 2022-04-27 16:30:24
755
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย College Of Sciences, National Pingtung University, Taiwan จดหมายเวียน / 2022-04-27 15:57:27
756
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนจาก Tamkang University สาธารณรัฐไต้หวัน จดหมายเวียน / 2022-04-27 15:50:33
757
ประชาสัมพันธ์โครงการ Falling Walls Lab Thailand 2022 จาก DAAD, Thailand จดหมายเวียน / 2022-04-27 15:42:12
758
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จดหมายเวียน / 2022-04-26 16:18:49
759
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จดหมายเวียน / 2022-04-26 16:17:33
760
โครงการพัฒนาศักยภาพภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จดหมายเวียน / 2022-04-26 08:48:32
761
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ในชื่อผลงาน เครื่องรีดสกัดน้ำมันจากตัวอ่อนของด้วงสาคูแบบให้ความร้อนรอบตัวถัง จดหมายเวียน / 2022-04-22 11:59:27
762
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย British Council scholarships for Women in STEM สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน จดหมายเวียน / 2022-04-20 15:34:46
763
แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรติดเชื้อ covid-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง   จดหมายเวียน / 2022-04-20 12:41:16
764
ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565" จดหมายเวียน / 2022-04-20 09:11:46
765
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-04-19 15:26:10
766
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ 11th SIGLOC-online จาก Osaka Metropolitan University , Japan จดหมายเวียน / 2022-04-19 10:25:40
767
ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 จาก Fulbright Thailand จดหมายเวียน / 2022-04-19 10:15:06
768
ประชาสัมพันธ์โครงการ Green Talents Award 2022 จากรัฐบาลเยอรมนี จดหมายเวียน / 2022-04-19 09:51:13
769
ขอเชิญประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มก. ประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-04-18 16:32:07
770
เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 18  เมษายน  2565  ณ อาคารสถานพยาบาล มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-04-12 12:14:06
771
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-04-11 15:32:19
772
แจ้งปิดระบบน้ำประปา จดหมายเวียน / 2022-04-11 12:38:10
773
ร่วมส่งบทความวิจัยเในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  7th World Engineering Conference on Contemporary Technologies WECON 2022  จดหมายเวียน / 2022-04-08 14:58:27
774
รายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.2564 จดหมายเวียน / 2022-04-08 12:44:51
775
เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรม สวทช. จดหมายเวียน / 2022-04-08 12:40:22
776
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการทำวิจัยร่วม (Co-PI) ภายใต้โครงการ 2022 SATU JOINT RESEARCH SCHEME จดหมายเวียน / 2022-04-07 16:03:22
777
รายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่2/2565 จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:54:57
778
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:36:02
779
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Third Friendly Cultural Exchange Program ในรูปแบบออนไลน์ โดย Huaqiao University and Xiamen People’s Association สาธารณรัฐประชาชนจีน จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:30:16
780
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP (TGS) 2023 จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:25:52
781
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม (บิดาของนายวีรเทพ สุดแดน) จดหมายเวียน / 2022-04-07 14:53:41
782
การโอนกรมธรรม์ประกันภัยของท่านให้บริษัทประกันวินาศภัยแห่งใหม่คุ้มครองอย่างต่อเนื่อง จดหมายเวียน / 2022-04-05 17:06:45
783
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-04-05 17:04:52
784
ขอประชาสัมพันธ์และขอมอบวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลล้านนา จดหมายเวียน / 2022-04-05 17:03:21
785
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต จดหมายเวียน / 2022-04-04 16:30:39
786
แจ้งวันสุดท้ายของการส่งคะแนนและการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-04-04 12:03:52
787
ปฏิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-04-04 11:59:10
788
พิธี MOU ระหว่าง มก.ฉกส. และ ร.ร.ส.ก.ร. ในการกำกับดูแลของ วมว. จดหมายเวียน / 2022-04-03 10:26:22
789
ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จดหมายเวียน / 2022-03-31 17:53:02
790
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2565 จดหมายเวียน / 2022-03-30 12:33:54
791
ขอแสดงความยินดี ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ และ ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น จดหมายเวียน / 2022-03-29 08:04:16
792
แจ้งปิดสำนักงานเลขานุการคณะวว. จดหมายเวียน / 2022-03-28 16:08:15
793
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิอภิญญาอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และ สสวทท. จดหมายเวียน / 2022-03-28 13:56:45
794
โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-03-25 16:44:30
795
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 22-3-65 จดหมายเวียน / 2022-03-23 09:17:28
796
คำสั่ง มก.ฉกส. 055/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-22 16:03:13
797
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-03-22 16:01:40
798
คำสั่งมก.ฉกส. 054/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-22 15:59:36
799
คำสั่ง มก.ฉกส. 046/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส.ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-03-15 16:30:27
800
กำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับบุคลากร มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-11 14:56:41
801
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ทรัพย์สินทางปัญญา 15-3-65 จดหมายเวียน / 2022-03-08 16:13:14
802
ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการใน ThaiSC pioneer Program จดหมายเวียน / 2022-03-07 16:05:55
803
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงความยินดีต่อบัณฑิต ประจำปี 2565 ของนิสิตมก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-07 15:32:20
804
การระบุรายการในใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสำคัญรับเงิน ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จดหมายเวียน / 2022-03-07 10:21:40
805
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมออนไลน์ การสร้งความสุขในที่ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จดหมายเวียน / 2022-03-02 15:23:27
806
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-03-01 15:16:43
807
ร้านค้าสหกรณ์มก. จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK และให้บริการเช่าชุด ครุย จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:09:07
808
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (Fund Fact Sheet)เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:08:00
809
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 038/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:06:35
810
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:02:18
811
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-02-25 13:45:47
812
โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต จดหมายเวียน / 2022-02-23 11:16:06
813
ขอเชิญใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ Hibrary จดหมายเวียน / 2022-02-22 13:44:31
814
ขอแจ้งเรื่องการส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 ฉบับใหม่ จดหมายเวียน / 2022-02-22 12:01:33
815
ร้านค้าสหกรณ์มก. จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK และให้บริการเช่าชุด ครุย จดหมายเวียน / 2022-02-22 12:00:02
816
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม จดหมายเวียน / 2022-02-22 11:58:31
817
ขยายเวลาการกรอกแบบประเมินผลการปฎิบัติของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2022-02-22 11:56:19
818
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนมกราคม2565สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-02-22 11:54:59
819
รับสมัครคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:19:43
820
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:18:14
821
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักหอสมุด จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:15:47
822
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:13:23
823
ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับ บริษัท Siam Agri-Bio และ Sanyo Trading Asia จดหมายเวียน / 2022-02-15 11:34:14
824
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เคล็ดลับสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง จดหมายเวียน / 2022-02-14 16:11:53
825
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 010/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-02-08 16:02:20
826
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรโดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper Vote) จดหมายเวียน / 2022-02-08 16:00:56
827
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 011/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:59:08
828
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 015/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:56:28
829
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 009/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเครือข่าย มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:53:35
830
ประกาศมก.ฉกส.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม NoNTRI E-SAN VIRTUAL SEASON 3 จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:52:29
831
ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:51:19
832
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-02-04 15:12:36
833
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์ เห็ดเป็นยา อาหารที่ดี และคลินิกเพื่อสุขภาพ จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:32:41
834
ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:31:07
835
ขอประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:29:34
836
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:27:33
837
แจ้งรับบัตรและชี้่แจงแนวทางปฎิบัติในการใช้ประกันสุขภาพกลุ่ม จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:20:31
838
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-02-03 09:59:59
839
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จดหมายเวียน / 2022-02-03 09:58:00
840
ขอแจ้งบุคลากรติดเชื้อโควิด จดหมายเวียน / 2022-02-03 09:29:34
841
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์ฯ จดหมายเวียน / 2022-02-02 14:38:24
842
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-02-01 19:33:27
843
แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์สอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-01-19 11:36:42
844
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จดหมายเวียน / 2022-01-18 14:33:05
845
รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-01-18 14:30:33
846
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-01-18 14:26:52
847
ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 จดหมายเวียน / 2022-01-18 09:37:49
848
จดหมายข่าว มก.ฉกส. เดือนธันวาคม 2564 จดหมายเวียน / 2022-01-17 10:12:36
849
ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การออกแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:29:40
850
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสทำบุญย้ายตึกคณะศว จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:28:02
851
ขอแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ภายใน จากเดิม 4 หลัก เป็น 6 หลัก จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:16:41
852
ปฏิทินประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:13:15
853
คู่สมรสบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-01-13 16:31:15
854
แจ้งแนวทางการสอบ สอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสภานการณ์ COVID-19 จดหมายเวียน / 2022-01-12 13:34:47
855
ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากร และครอบครัวของบุคลากร มก. จดหมายเวียน / 2022-01-11 16:13:04
856
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-01-11 16:10:29
857
ขอเรียนเชิญบุคลากรในส่วนงานของท่านเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ การปรับตัวบนโลกแห่งความผันผวนด้วยทักษะความด้วยทักษะความยืดหยุ่นทางจิตใจ จดหมายเวียน / 2022-01-11 16:06:54
858
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศมก. เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามาตรผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จดหมายเวียน / 2022-01-05 11:56:57
859
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ KU.CSC.Outlet จดหมายเวียน / 2021-12-30 15:16:47
860
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ.รุ่น 2  จดหมายเวียน / 2021-12-30 15:15:23
861
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี จดหมายเวียน / 2021-12-30 15:13:44
862
ขอความร่วมมือจำหน่าย สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2021-12-29 14:13:48
863
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 การฝึกงานภาคฤดูร้อนปี พ.ศ.2564 และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-12-28 11:26:16
864
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารเคเบิลใต้ดินฯ จดหมายเวียน / 2021-12-27 16:10:00
865
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นของมก.ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-12-27 16:07:38
866
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จดหมายเวียน / 2021-12-23 16:04:29
867
ประชาสัมพันธ์การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แลีะห้องปฏิบัติการด้านสิ่งทอ จดหมายเวียน / 2021-12-23 16:02:45
868
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส.ที่137/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-12-23 16:01:26
869
แจ้งกำหนดการเห็นชอบ ไม่เห็นชอบลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาของนิสิตที่เพิ่มรายวิชาฯ จดหมายเวียน / 2021-12-20 10:00:37
870
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2021-12-17 15:48:15
871
การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 Bangkok Thailand จดหมายเวียน / 2021-12-15 15:53:47
872
ขอเรียนเชิญรับชมกิจกรรม วิถีไทย วิถีเกษตร ชม ช้อป แชร์ แลคณะเกษตร ครั้งที่ 4 เกษตรเสริ์ฟ ฟาร์มสุข ปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-12-15 15:20:10
873
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕) จดหมายเวียน / 2021-12-13 10:23:22
874
การให้บริการ ห้อง KUSE Online Teaching Room จดหมายเวียน / 2021-12-09 15:20:27
875
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จดหมายเวียน / 2021-12-07 16:27:25
876
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2021-12-07 16:24:45
877
การใช้ใบเสร็จรับเงิน บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จดหมายเวียน / 2021-12-07 10:23:40
878
ประกาศอนุกรรมการสวัสดิการมก.ฉกส. เรื่อง กำหนดวิธีการชำระค่าบริการ และกำหนดระยะเวลาการรับชำระค่าบริการป่านบัญชีธนาคาร สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. (เพิ่มเติม) จดหมายเวียน / 2021-12-07 10:09:55
879
ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนหลักสูตรและผู้แทนหลักสูตรและผู้แทนนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนา จดหมายเวียน / 2021-12-03 15:19:57
880
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิทยา ศรีสมบูรณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564   จดหมายเวียน / 2021-12-03 15:00:04
881
ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จดหมายเวียน / 2021-12-01 14:15:04
882
คำสั่งที่ 2303/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-11-30 11:41:35
883
ประกาศมก.เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-30 11:40:05
884
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มก.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-30 11:37:06
885
ขอแสดงความยินดีกัับ รศ.ดร.วิรัช หิรัญ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จดหมายเวียน / 2021-11-30 10:33:15
886
ขอแสดงความยินดีกัับอาจารย์ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จดหมายเวียน / 2021-11-30 09:29:07
887
สไลด์นำเสนอในโครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (25 พ.ย.2564) จดหมายเวียน / 2021-11-25 16:32:45
888
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาออนไลน์ จดหมายเวียน / 2021-11-24 16:13:07
889
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร KU CSC จดหมายเวียน / 2021-11-24 16:08:20
890
คำสั่งมก.ที่ 1461/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งรองคณบดีวว. จดหมายเวียน / 2021-11-24 16:07:42
891
การเบิกค่าตอบแทนการสอน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-24 13:44:09
892
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนเสื้อสำหรับแจกบุคลากรมก. จดหมายเวียน / 2021-11-22 15:50:21
893
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน นายภานุวัฒน์ บริบูรณ์  จดหมายเวียน / 2021-11-18 14:29:04
894
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-11-17 16:22:41
895
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จดหมายเวียน / 2021-11-17 15:46:30
896
ขอมอบหนังสือที่ระลึกงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-15 16:15:49
897
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่14 จดหมายเวียน / 2021-11-15 16:15:37
898
เรียนเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Hibrary e Book และเสนอแนะรายการeBook จดหมายเวียน / 2021-11-15 16:14:05
899
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกันยายน2564สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2021-11-12 16:19:56
900
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 377/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-11-12 16:17:43
901
ขอแจ้งบริการหน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2021-11-12 16:16:37
902
แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ สอบไล่ ภาคต้น 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-10 09:20:01
903
สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรมก. จดหมายเวียน / 2021-11-09 16:10:50
904
ขอเชิญเข้าการเสวนาทางวิชาการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-09 16:09:36
905
ขอเชิญเข้าชมงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-09 16:08:00
906
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-11-08 11:43:21
907
ส่งแบบฟอร์มเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศและรายชื่อหนังสือเพื่อคัดเลือกจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 จดหมายเวียน / 2021-11-02 14:21:30
908
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-10-27 15:10:43
909
ทุน AC21 Special Project Fund (SPF) 2022 จดหมายเวียน / 2021-10-27 10:01:16
910
ทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย จดหมายเวียน / 2021-10-27 09:54:23
911
ขยายระยะเวลาการส่ง proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-10-26 14:51:17
912
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จดหมายเวียน / 2021-10-25 15:41:44
913
ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จดหมายเวียน / 2021-10-25 12:23:30
914
คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต มก.ฉกส. เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จดหมายเวียน / 2021-10-25 12:02:49
915
รายงานผลกอลทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ของเดือนสิงหาคม2564 จดหมายเวียน / 2021-10-25 12:00:42
916
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 5 ตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2021-10-25 11:58:50
917
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างคณะภายในวิทยาเขตฯ 28-29 ตค 64 จดหมายเวียน / 2021-10-25 11:56:37
918
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระพุทธเมตตา 5 บูรพาจารย์ จดหมายเวียน / 2021-10-25 11:54:22
919
ขอมอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จดหมายเวียน / 2021-10-19 16:34:25
920
ประกาศ มก.เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของนิสิตมก. จดหมายเวียน / 2021-10-19 16:32:34
921
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน จดหมายเวียน / 2021-10-19 16:30:44
922
ขอมอบหนังสือ นนทรีสีทอง 64 จดหมายเวียน / 2021-10-18 16:27:10
923
ส่งรายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่9/2564 จดหมายเวียน / 2021-10-18 16:24:08
924
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid -19 จดหมายเวียน / 2021-10-18 16:21:55
925
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-10-11 11:56:07
926
ขอเรียนเชิญร่วมงาน โครงการดนตรีในสวน ตอน MUSIC NO VAC 2021 จดหมายเวียน / 2021-10-05 16:33:14
927
ข่าวการรับสมัครทุน ก.พ. จดหมายเวียน / 2021-09-30 16:24:52
928
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มก.ฉกส.