จดหมายเวียน

ข่าวสารและประกาศ / จดหมายเวียน
# ชื่อบทความ
1
ก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาล จดหมายเวียน / 2022-11-23 15:57:56
2
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ณ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-23 15:56:58
3
กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-11-22 16:30:25
4
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม จดหมายเวียน / 2022-11-15 13:51:57
5
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและชื่องาน ภายในกองทรัพยากรมนุษย์ จดหมายเวียน / 2022-11-15 11:28:53
6
การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการมก.ทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2022-11-15 10:47:42
7
ขออนุญาตเข้าแนะนำตัวผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินงาน สอ.มก. และขอความอนุเคราะห์ติดสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:46:32
8
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:42:28
9
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:16:32
10
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ธาตุพนม จ.นครพนม จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:13:53
11
ขอมอบเอกสารเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาสที่ 4 จดหมายเวียน / 2022-11-11 15:29:48
12
การแบ่งหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย จดหมายเวียน / 2022-11-11 15:26:54
13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา The competency - based skills Assessment Conference Day จดหมายเวียน / 2022-11-11 15:25:30
14
แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการรานบุคคลของมก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-11 14:46:20
15
การสนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (กอง 3) จดหมายเวียน / 2022-11-10 08:11:45
16
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ จดหมายเวียน / 2022-11-08 09:46:01
17
เรียนเชิญบุคลากร KUSE ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-11-07 15:55:31
18
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-04 09:34:33
19
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2565 จดหมายเวียน / 2022-11-03 16:10:54
20
ขอเชิญร่วมโครงการ และจัดตั้งโรงทาน โครงการกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-03 12:24:36
21
ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดภาพหมู่บัณฑิต จดหมายเวียน / 2022-11-03 12:21:54
22
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ.มก. หัวข้อ " แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล " จดหมายเวียน / 2022-11-01 14:29:23
23
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนเสื้อสำหรับแจกบุคลากรมก. จดหมายเวียน / 2022-10-31 16:17:55
24
ขอแสดงความยินดียิ่งกับบุคลากรและนิสิต  ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Happy & Low-carbon KU”  จดหมายเวียน / 2022-10-28 11:12:17
25
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-27 14:25:42
26
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สมัครฯแนะนำตัวกับบุคลากรในหน่วยงาน จดหมายเวียน / 2022-10-27 14:19:14
27
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่15 (EENET 2023) จดหมายเวียน / 2022-10-27 14:16:34
28
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและบทความวิจัยตีพิมพ์ ในงานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-10-26 16:34:32
29
รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกันยายน 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-10-26 13:45:49
30
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-25 15:58:02
31
แจ้งกำหนดการและแนวปฎิบัติการส่งเกรดออนไลน์ ภาคต้นปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-25 15:55:46
32
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 209/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-10-21 16:07:43
33
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 210/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-10-21 16:06:09
34
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จำหน่ายสินค้า The Premium at ku.csc. จดหมายเวียน / 2022-10-21 14:01:15
35
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายฝึกอบรมการวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่10 จดหมายเวียน / 2022-10-21 13:59:32
36
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังกวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-10-21 13:56:16
37
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:30:03
38
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:25:24
39
คำสั่ง มก.ฉกส.ที่ 203/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:22:18
40
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ท่าน จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:18:23
41
การเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำ(ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน ขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-10-12 12:12:46
42
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-10-10 12:02:05
43
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบประมาณเฉพาะกิจ) จดหมายเวียน / 2022-10-10 11:55:07
44
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565 : รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จดหมายเวียน / 2022-10-07 15:55:46
45
ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณเฉพาะกิจ จดหมายเวียน / 2022-10-06 09:00:43
46
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดือนกันยายน 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-05 09:42:12
47
การส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบไล่ภาคต้นปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-04 15:16:24
48
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-10-04 15:15:08
49
ขอแจ้ง QR Code และ Link url รายงานประจำปีสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-10-04 13:41:00
50
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-10-03 13:35:35
51
ประกาศมก.เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรมก.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ลดงลงของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ฉบับที่38 จดหมายเวียน / 2022-10-03 13:34:12
52
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม NAPA จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:26:56
53
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสาร PSRU Journal of Science and Technology จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:20:02
54
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 7" จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:10:04
55
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:02:36
56
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับ - ส่งเอกสาร จดหมายเวียน / 2022-09-23 16:00:07
57
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนพระราชวชิรธรรมมาจารย์ วิ.(สุธรรม สุธมโม)เพื่อการศึกษาและพัฒนานิสิตของ มก.ฉกส.พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-09-23 15:58:16
58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ พิธีมอบทุนเหรียญรุ่น KU81 จดหมายเวียน / 2022-09-23 15:56:20
59
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย จดหมายเวียน / 2022-09-23 15:53:13
60
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารและจัดการกองทุนพระราชวชิรธรรมมาจารย์ วิ.(สุธรรม สุธมโม)เพื่อการศึกษาและพัฒนานิสิต มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-09-23 14:40:08
61
KUSE ขอแสดงความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2565  จดหมายเวียน / 2022-09-23 10:41:06
62
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:32:53
63
ขอส่งเอกสาร "รายงานประจำปี 2564 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ" จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:30:24
64
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:24:16
65
รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:21:16
66
รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:19:52
67
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต นนทรีอีสานสีทอง จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:18:24
68
ขอเชิญชวนใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามก. จดหมายเวียน / 2022-09-16 16:31:46
69
แจ้งปฎิทินกิจกรรมจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบไล่ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-16 15:15:15
70
ส่งแบบฟอร์มเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศฯ จดหมายเวียน / 2022-09-16 15:10:39
71
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีฯ จดหมายเวียน / 2022-09-13 15:54:26
72
ขอความร่วมมือการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จดหมายเวียน / 2022-09-12 15:13:34
73
โครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.จำกัด จดหมายเวียน / 2022-09-09 16:34:40
74
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-09 13:59:56
75
ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้วารสารภาษาต่างประเทศ จดหมายเวียน / 2022-09-09 13:57:23
76
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  + ขอเรียนเชิญชาว KUSE ทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-09-09 13:42:09
77
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จดหมายเวียน / 2022-09-07 14:23:09
78
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในกางานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2023 International Electrical Engineering Congress, IEECON 2023 จดหมายเวียน / 2022-09-07 14:22:20
79
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องชมเชยการปฏิบัติหน้ราที่พลเมืองดี จดหมายเวียน / 2022-09-06 14:37:19
80
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวุลคุณภาพ มก.ครั้งที่16 ประจำปี 2565 และเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ จดหมายเวียน / 2022-09-06 14:35:50
81
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-09-06 14:34:17
82
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-09-06 11:37:55
83
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในกางานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2023 International Electrical Engineering Congress, IEECON 2023 จดหมายเวียน / 2022-09-06 09:31:32
84
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 164/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:32:32
85
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:31:41
86
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:30:43
87
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 156/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:28:40
88
สั่ง มก.ฉกส. ที่ 163/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:27:28
89
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 158/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:25:11
90
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:21:20
91
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี (น.ส.ปิยะธิดา ภักดีสวัสดิ์) จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:14:44
92
การประชุมวิชาการนานาชาติ The12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Counteies 2022 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:13:15
93
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (Fund Fact Sheet)เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:09:50
94
ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับพระราชทาน "เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2565" จดหมายเวียน / 2022-09-02 10:50:09
95
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนสิงหาคม 2565  จดหมายเวียน / 2022-08-31 17:30:43
96
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จ.นครพนม จดหมายเวียน / 2022-08-25 16:25:12
97
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565     จดหมายเวียน / 2022-08-25 11:33:56
98
พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรวมร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของสหพันธรัฐรัสเซีย จดหมายเวียน / 2022-08-24 16:37:17
99
ขอความร่วมมือในการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(e-filing) แบบเต็มรูปแบบ จดหมายเวียน / 2022-08-23 11:59:36
100
การดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและการพัฒนาและเพื่อให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563 จดหมายเวียน / 2022-08-23 11:19:14
101
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2022-08-22 14:07:30
102
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2024 ประเทศญี่ปุ่น จดหมายเวียน / 2022-08-17 09:25:02
103
ขอเชิญชวนร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-08-11 16:28:26
104
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แนวทางในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-08-11 16:00:03
105
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2022-08-10 15:55:54
106
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พรบรมราชชนนีพันปีหลวง จดหมายเวียน / 2022-08-10 09:53:27
107
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 จดหมายเวียน / 2022-08-10 09:16:35
108
ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-08-09 10:57:45
109
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 10 จดหมายเวียน / 2022-08-08 16:12:49
110
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องปฎิบัติการสอบเทียบ จดหมายเวียน / 2022-08-08 15:41:23
111
ขอให้งดใช้อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร14 จดหมายเวียน / 2022-08-08 15:40:21
112
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผอ.สขส. จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:23:01
113
ขอเชิญร่วมจัดตั้งโรงทานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:19:56
114
 ขอความอนุเคราะห์ตั้งต้นบุญ จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:17:57
115
ขอมอบหนังสือ 84 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:16:33
116
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่(ภาคทฤษฎี) จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:14:24
117
ขอเชิญร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่7 จดหมายเวียน / 2022-08-04 09:15:06
118
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2022-08-02 13:51:25
119
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส.ที่ 042/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำประเภทคณาจารย์ จดหมายเวียน / 2022-08-02 13:48:45
120
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จดหมายเวียน / 2022-07-22 10:55:59
121
แจ้งกำหนดการเห็นชอบ ไม่เห็นชอบลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-19 15:26:08
122
นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเว้ เข้าฝึกงาน ณ KUSE จดหมายเวียน / 2022-07-19 13:27:19
123
แจ้งปฎิทิกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบกลางภาค ภาคต้น 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-12 11:32:55
124
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-12 11:30:44
125
โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน จดหมายเวียน / 2022-07-08 14:21:20
126
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2023" จดหมายเวียน / 2022-07-08 11:38:01
127
ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานประกวด ม่วน หรอย รำ เกษตรแม่นยำ เราทำได้ Contest 2022 จดหมายเวียน / 2022-07-08 10:44:58
128
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-07 12:15:18
129
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-07 11:33:45
130
สัมมนา การใช้ Low/NO-Code ในงานธุรกิจ จดหมายเวียน / 2022-07-07 10:51:21
131
คำสั่งมก.ฉกส.ที่143/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนารูปแบบธุรกิจภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ จดหมายเวียน / 2022-07-06 15:52:40
132
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (THAILAND RESEARCH EXPO 2022) จดหมายเวียน / 2022-07-05 14:17:06
133
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จดหมายเวียน / 2022-07-05 14:02:23
134
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 139/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา วิชาบูรณาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-07-05 11:32:36
135
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 140/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-05 11:28:07
136
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565" 🌳 จดหมายเวียน / 2022-07-04 15:52:39
137
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 (ESTACON 2022) จดหมายเวียน / 2022-07-04 15:15:40
138
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2565" จดหมายเวียน / 2022-07-04 15:08:16
139
โครงการศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-07-01 09:44:50
140
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2565  จดหมายเวียน / 2022-07-01 09:13:37
141
ให้ทำการโอนย้ายข้อมูลออกจากระบบ KU Google จดหมายเวียน / 2022-06-30 15:49:47
142
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ  Capacity Building in Higher Education ของสหภาพยุโรปแบบออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-06-30 14:17:56
143
ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UTEM จากประเทศมาเลเซีย  ร่วมส่ง abstract (conceptual idea งานวิจัยที่กำลังทำอยู่) เพื่อหาความร่วมมือต่อไป  จดหมายเวียน / 2022-06-29 14:56:39
144
ขอเชิญชวนชาว KUSE นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” จดหมายเวียน / 2022-06-29 10:09:13
145
ขอเชิญชวน 💚แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจำ📚 จดหมายเวียน / 2022-06-29 09:34:41
146
รับทราบแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพกลุ่ม ตามเงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมาย PDPA จดหมายเวียน / 2022-06-28 14:29:44
147
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ชี้ทางออก สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร จดหมายเวียน / 2022-06-28 09:47:43
148
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม "KUnicorn ตามล่าหายูนิคอร์นสีเขียว" จดหมายเวียน / 2022-06-27 16:07:52
149
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม จดหมายเวียน / 2022-06-27 10:18:06
150
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนพ.ค.2565สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-06-27 10:16:50
151
โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-24 13:28:49
152
ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเป็นทางการ: จดหมาย อีเมล์ และบทสุนทรพจน์ (Writing Formal Communications: Letter, Emails and Speeches) จดหมายเวียน / 2022-06-23 13:41:33
153
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 KU82 จดหมายเวียน / 2022-06-23 10:54:52
154
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโ๕รงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก(Reinventing University) จดหมายเวียน / 2022-06-22 09:05:11
155
ขอเชิญบุคลากร ร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศกวรรมศาสตร์ ปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-21 14:49:56
156
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์"” จดหมายเวียน / 2022-06-21 11:25:23
157
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผุ้อำนวยการสำนักงานเขตกำแพงแสน จดหมายเวียน / 2022-06-20 16:26:12
158
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) ประจำเดือนเมษายน 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-06-20 16:24:54
159
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IAESTE : Miss Shubhangi GHOSH (Lian) ฝึกงาน ณ KUSE จดหมายเวียน / 2022-06-20 16:10:38
160
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการบรรยายและเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ webinar on Responsible Conduct of Research in Thailand จดหมายเวียน / 2022-06-20 09:57:40
161
นักศึกษาจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฝึกงาน ณ KUSE จดหมายเวียน / 2022-06-16 13:50:38
162
การประชุมพบปะพูดคุยงานวิจัยและบริการวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-06-15 16:08:31
163
บริการยานพาหนะสำหรับบุคลากร และ นิสิต ไปยังตัวเมืองจังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-06-14 15:40:40
164
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-13 10:33:49
165
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 7 ตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2022-06-10 16:26:24
166
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-10 15:32:53
167
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-08 15:27:06
168
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน จดหมายเวียน / 2022-06-08 15:19:06
169
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ. 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-08 15:13:59
170
การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มบูสเตอร์ ยี่ห้อ MODERNA ให้กับคณาจารย์ บุคลากร จดหมายเวียน / 2022-06-08 14:02:05
171
ทำบุญตักบาตรวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-06-08 11:33:05
172
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มก. จดหมายเวียน / 2022-05-30 15:05:09
173
ขอเชิญชวนชาว KUSE ทุกท่าน เข้าร่วม โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-05-27 15:48:52
174
ขอเชิญชวนชาว KUSE ทุกท่าน เข้าร่วม   กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   จดหมายเวียน / 2022-05-27 15:43:54
175
แจ้งกำหนดการ พ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  จดหมายเวียน / 2022-05-27 13:05:33
176
ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการชาว KUSE ทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-05-27 09:50:58
177
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก.ฉกส. ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-05-26 08:58:55
178
แจ้งบิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-05-25 16:18:38
179
ขอเชิญบุคลากรคณะ วว. ทุกท่านสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-05-25 12:59:35
180
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์" จดหมายเวียน / 2022-05-25 09:15:43
181
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบบุคลากร”  จดหมายเวียน / 2022-05-18 13:13:00
182
ขอแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565 จดหมายเวียน / 2022-05-18 09:39:29
183
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงงานสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์ฯ จดหมายเวียน / 2022-05-11 14:29:44
184
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-05-11 10:41:54
185
ประกาศ มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวัตกรรมยกระดับเห็ดเป็นยา แลพืชะสมุนไพร จดหมายเวียน / 2022-05-09 16:31:02
186
ประกาศ มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กินดีอยู่ดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จดหมายเวียน / 2022-05-09 16:29:41
187
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสภาพนักงาน มก. พบผู้บริหารและบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-05-09 15:50:13
188
จดหมายข่าว มก.ฉกส. ประจำเดือนเมษายน 2565 ฉบับ E-book จดหมายเวียน / 2022-05-09 10:49:21
189
ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ จดหมายเวียน / 2022-05-06 13:55:08
190
การสัมมนา Asia-Africa Seminar ในหัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era” จดหมายเวียน / 2022-05-05 11:43:58
191
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan International Cooperation Agency - JICA) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ.2023 (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567)  จดหมายเวียน / 2022-05-05 11:31:36
192
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 9  "9 years of PH Walking Together 9  ปี  ที่  ก้าว  ไปด้วยกัน" จดหมายเวียน / 2022-04-29 14:11:52
193
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2022 Utsunomiya University Student Exchange Program จดหมายเวียน / 2022-04-27 16:30:24
194
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย College Of Sciences, National Pingtung University, Taiwan จดหมายเวียน / 2022-04-27 15:57:27
195
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนจาก Tamkang University สาธารณรัฐไต้หวัน จดหมายเวียน / 2022-04-27 15:50:33
196
ประชาสัมพันธ์โครงการ Falling Walls Lab Thailand 2022 จาก DAAD, Thailand จดหมายเวียน / 2022-04-27 15:42:12
197
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จดหมายเวียน / 2022-04-26 16:18:49
198
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จดหมายเวียน / 2022-04-26 16:17:33
199
โครงการพัฒนาศักยภาพภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จดหมายเวียน / 2022-04-26 08:48:32
200
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ในชื่อผลงาน เครื่องรีดสกัดน้ำมันจากตัวอ่อนของด้วงสาคูแบบให้ความร้อนรอบตัวถัง จดหมายเวียน / 2022-04-22 11:59:27
201
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย British Council scholarships for Women in STEM สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน จดหมายเวียน / 2022-04-20 15:34:46
202
แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรติดเชื้อ covid-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง   จดหมายเวียน / 2022-04-20 12:41:16
203
ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565" จดหมายเวียน / 2022-04-20 09:11:46
204
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-04-19 15:26:10
205
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ 11th SIGLOC-online จาก Osaka Metropolitan University , Japan จดหมายเวียน / 2022-04-19 10:25:40
206
ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 จาก Fulbright Thailand จดหมายเวียน / 2022-04-19 10:15:06
207
ประชาสัมพันธ์โครงการ Green Talents Award 2022 จากรัฐบาลเยอรมนี จดหมายเวียน / 2022-04-19 09:51:13
208
ขอเชิญประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มก. ประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-04-18 16:32:07
209
เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 18  เมษายน  2565  ณ อาคารสถานพยาบาล มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-04-12 12:14:06
210
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-04-11 15:32:19
211
แจ้งปิดระบบน้ำประปา จดหมายเวียน / 2022-04-11 12:38:10
212
ร่วมส่งบทความวิจัยเในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  7th World Engineering Conference on Contemporary Technologies WECON 2022  จดหมายเวียน / 2022-04-08 14:58:27
213
รายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.2564 จดหมายเวียน / 2022-04-08 12:44:51
214
เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรม สวทช. จดหมายเวียน / 2022-04-08 12:40:22
215
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการทำวิจัยร่วม (Co-PI) ภายใต้โครงการ 2022 SATU JOINT RESEARCH SCHEME จดหมายเวียน / 2022-04-07 16:03:22
216
รายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่2/2565 จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:54:57
217
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:36:02
218
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Third Friendly Cultural Exchange Program ในรูปแบบออนไลน์ โดย Huaqiao University and Xiamen People’s Association สาธารณรัฐประชาชนจีน จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:30:16
219
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP (TGS) 2023 จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:25:52
220
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม (บิดาของนายวีรเทพ สุดแดน) จดหมายเวียน / 2022-04-07 14:53:41
221
การโอนกรมธรรม์ประกันภัยของท่านให้บริษัทประกันวินาศภัยแห่งใหม่คุ้มครองอย่างต่อเนื่อง จดหมายเวียน / 2022-04-05 17:06:45
222
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-04-05 17:04:52
223
ขอประชาสัมพันธ์และขอมอบวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลล้านนา จดหมายเวียน / 2022-04-05 17:03:21
224
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต จดหมายเวียน / 2022-04-04 16:30:39
225
แจ้งวันสุดท้ายของการส่งคะแนนและการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-04-04 12:03:52
226
ปฏิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-04-04 11:59:10
227
พิธี MOU ระหว่าง มก.ฉกส. และ ร.ร.ส.ก.ร. ในการกำกับดูแลของ วมว. จดหมายเวียน / 2022-04-03 10:26:22
228
ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จดหมายเวียน / 2022-03-31 17:53:02
229
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2565 จดหมายเวียน / 2022-03-30 12:33:54
230
ขอแสดงความยินดี ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ และ ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น จดหมายเวียน / 2022-03-29 08:04:16
231
แจ้งปิดสำนักงานเลขานุการคณะวว. จดหมายเวียน / 2022-03-28 16:08:15
232
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิอภิญญาอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และ สสวทท. จดหมายเวียน / 2022-03-28 13:56:45
233
โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-03-25 16:44:30
234
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 22-3-65 จดหมายเวียน / 2022-03-23 09:17:28
235
คำสั่ง มก.ฉกส. 055/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-22 16:03:13
236
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-03-22 16:01:40
237
คำสั่งมก.ฉกส. 054/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-22 15:59:36
238
คำสั่ง มก.ฉกส. 046/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส.ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-03-15 16:30:27
239
กำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับบุคลากร มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-11 14:56:41
240
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ทรัพย์สินทางปัญญา 15-3-65 จดหมายเวียน / 2022-03-08 16:13:14
241
ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการใน ThaiSC pioneer Program จดหมายเวียน / 2022-03-07 16:05:55
242
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงความยินดีต่อบัณฑิต ประจำปี 2565 ของนิสิตมก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-07 15:32:20
243
การระบุรายการในใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสำคัญรับเงิน ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จดหมายเวียน / 2022-03-07 10:21:40
244
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมออนไลน์ การสร้งความสุขในที่ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จดหมายเวียน / 2022-03-02 15:23:27
245
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-03-01 15:16:43
246
ร้านค้าสหกรณ์มก. จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK และให้บริการเช่าชุด ครุย จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:09:07
247
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (Fund Fact Sheet)เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:08:00
248
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 038/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:06:35
249
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:02:18
250
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-02-25 13:45:47
251
โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต จดหมายเวียน / 2022-02-23 11:16:06
252
ขอเชิญใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ Hibrary จดหมายเวียน / 2022-02-22 13:44:31
253
ขอแจ้งเรื่องการส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 ฉบับใหม่ จดหมายเวียน / 2022-02-22 12:01:33
254
ร้านค้าสหกรณ์มก. จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK และให้บริการเช่าชุด ครุย จดหมายเวียน / 2022-02-22 12:00:02
255
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม จดหมายเวียน / 2022-02-22 11:58:31
256
ขยายเวลาการกรอกแบบประเมินผลการปฎิบัติของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2022-02-22 11:56:19
257
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนมกราคม2565สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-02-22 11:54:59
258
รับสมัครคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:19:43
259
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:18:14
260
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักหอสมุด จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:15:47
261
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:13:23
262
ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับ บริษัท Siam Agri-Bio และ Sanyo Trading Asia จดหมายเวียน / 2022-02-15 11:34:14
263
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เคล็ดลับสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง จดหมายเวียน / 2022-02-14 16:11:53
264
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 010/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-02-08 16:02:20
265
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรโดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper Vote) จดหมายเวียน / 2022-02-08 16:00:56
266
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 011/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:59:08
267
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 015/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:56:28
268
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 009/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเครือข่าย มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:53:35
269
ประกาศมก.ฉกส.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม NoNTRI E-SAN VIRTUAL SEASON 3 จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:52:29
270
ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:51:19
271
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-02-04 15:12:36
272
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์ เห็ดเป็นยา อาหารที่ดี และคลินิกเพื่อสุขภาพ จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:32:41
273
ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:31:07
274
ขอประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:29:34
275
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:27:33
276
แจ้งรับบัตรและชี้่แจงแนวทางปฎิบัติในการใช้ประกันสุขภาพกลุ่ม จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:20:31
277
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-02-03 09:59:59
278
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จดหมายเวียน / 2022-02-03 09:58:00
279
ขอแจ้งบุคลากรติดเชื้อโควิด จดหมายเวียน / 2022-02-03 09:29:34
280
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์ฯ จดหมายเวียน / 2022-02-02 14:38:24
281
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-02-01 19:33:27
282
แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์สอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-01-19 11:36:42
283
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จดหมายเวียน / 2022-01-18 14:33:05
284
รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-01-18 14:30:33
285
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-01-18 14:26:52
286
ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 จดหมายเวียน / 2022-01-18 09:37:49
287
จดหมายข่าว มก.ฉกส. เดือนธันวาคม 2564 จดหมายเวียน / 2022-01-17 10:12:36
288
ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การออกแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:29:40
289
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสทำบุญย้ายตึกคณะศว จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:28:02
290
ขอแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ภายใน จากเดิม 4 หลัก เป็น 6 หลัก จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:16:41
291
ปฏิทินประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:13:15
292
คู่สมรสบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-01-13 16:31:15
293
แจ้งแนวทางการสอบ สอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสภานการณ์ COVID-19 จดหมายเวียน / 2022-01-12 13:34:47
294
ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากร และครอบครัวของบุคลากร มก. จดหมายเวียน / 2022-01-11 16:13:04
295
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-01-11 16:10:29
296
ขอเรียนเชิญบุคลากรในส่วนงานของท่านเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ การปรับตัวบนโลกแห่งความผันผวนด้วยทักษะความด้วยทักษะความยืดหยุ่นทางจิตใจ จดหมายเวียน / 2022-01-11 16:06:54
297
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศมก. เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามาตรผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จดหมายเวียน / 2022-01-05 11:56:57
298
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ KU.CSC.Outlet จดหมายเวียน / 2021-12-30 15:16:47
299
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ.รุ่น 2  จดหมายเวียน / 2021-12-30 15:15:23
300
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี จดหมายเวียน / 2021-12-30 15:13:44
301
ขอความร่วมมือจำหน่าย สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2021-12-29 14:13:48
302
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 การฝึกงานภาคฤดูร้อนปี พ.ศ.2564 และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-12-28 11:26:16
303
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารเคเบิลใต้ดินฯ จดหมายเวียน / 2021-12-27 16:10:00
304
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นของมก.ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-12-27 16:07:38
305
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จดหมายเวียน / 2021-12-23 16:04:29
306
ประชาสัมพันธ์การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แลีะห้องปฏิบัติการด้านสิ่งทอ จดหมายเวียน / 2021-12-23 16:02:45
307
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส.ที่137/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-12-23 16:01:26
308
แจ้งกำหนดการเห็นชอบ ไม่เห็นชอบลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาของนิสิตที่เพิ่มรายวิชาฯ จดหมายเวียน / 2021-12-20 10:00:37
309
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2021-12-17 15:48:15
310
การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 Bangkok Thailand จดหมายเวียน / 2021-12-15 15:53:47
311
ขอเรียนเชิญรับชมกิจกรรม วิถีไทย วิถีเกษตร ชม ช้อป แชร์ แลคณะเกษตร ครั้งที่ 4 เกษตรเสริ์ฟ ฟาร์มสุข ปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-12-15 15:20:10
312
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕) จดหมายเวียน / 2021-12-13 10:23:22
313
การให้บริการ ห้อง KUSE Online Teaching Room จดหมายเวียน / 2021-12-09 15:20:27
314
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จดหมายเวียน / 2021-12-07 16:27:25
315
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2021-12-07 16:24:45
316
การใช้ใบเสร็จรับเงิน บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จดหมายเวียน / 2021-12-07 10:23:40
317
ประกาศอนุกรรมการสวัสดิการมก.ฉกส. เรื่อง กำหนดวิธีการชำระค่าบริการ และกำหนดระยะเวลาการรับชำระค่าบริการป่านบัญชีธนาคาร สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. (เพิ่มเติม) จดหมายเวียน / 2021-12-07 10:09:55
318
ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนหลักสูตรและผู้แทนหลักสูตรและผู้แทนนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนา จดหมายเวียน / 2021-12-03 15:19:57
319
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิทยา ศรีสมบูรณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564   จดหมายเวียน / 2021-12-03 15:00:04
320
ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จดหมายเวียน / 2021-12-01 14:15:04
321
คำสั่งที่ 2303/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-11-30 11:41:35
322
ประกาศมก.เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-30 11:40:05
323
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มก.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-30 11:37:06
324
ขอแสดงความยินดีกัับ รศ.ดร.วิรัช หิรัญ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จดหมายเวียน / 2021-11-30 10:33:15
325
ขอแสดงความยินดีกัับอาจารย์ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จดหมายเวียน / 2021-11-30 09:29:07
326
สไลด์นำเสนอในโครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (25 พ.ย.2564) จดหมายเวียน / 2021-11-25 16:32:45
327
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาออนไลน์ จดหมายเวียน / 2021-11-24 16:13:07
328
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร KU CSC จดหมายเวียน / 2021-11-24 16:08:20
329
คำสั่งมก.ที่ 1461/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งรองคณบดีวว. จดหมายเวียน / 2021-11-24 16:07:42
330
การเบิกค่าตอบแทนการสอน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-24 13:44:09
331
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนเสื้อสำหรับแจกบุคลากรมก. จดหมายเวียน / 2021-11-22 15:50:21
332
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน นายภานุวัฒน์ บริบูรณ์  จดหมายเวียน / 2021-11-18 14:29:04
333
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-11-17 16:22:41
334
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จดหมายเวียน / 2021-11-17 15:46:30
335
ขอมอบหนังสือที่ระลึกงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-15 16:15:49
336
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่14 จดหมายเวียน / 2021-11-15 16:15:37
337
เรียนเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Hibrary e Book และเสนอแนะรายการeBook จดหมายเวียน / 2021-11-15 16:14:05
338
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกันยายน2564สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2021-11-12 16:19:56
339
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 377/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-11-12 16:17:43
340
ขอแจ้งบริการหน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2021-11-12 16:16:37
341
แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ สอบไล่ ภาคต้น 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-10 09:20:01
342
สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรมก. จดหมายเวียน / 2021-11-09 16:10:50
343
ขอเชิญเข้าการเสวนาทางวิชาการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-09 16:09:36
344
ขอเชิญเข้าชมงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-09 16:08:00
345
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-11-08 11:43:21
346
ส่งแบบฟอร์มเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศและรายชื่อหนังสือเพื่อคัดเลือกจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 จดหมายเวียน / 2021-11-02 14:21:30
347
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-10-27 15:10:43
348
ทุน AC21 Special Project Fund (SPF) 2022 จดหมายเวียน / 2021-10-27 10:01:16
349
ทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย จดหมายเวียน / 2021-10-27 09:54:23
350
ขยายระยะเวลาการส่ง proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-10-26 14:51:17
351
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จดหมายเวียน / 2021-10-25 15:41:44
352
ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จดหมายเวียน / 2021-10-25 12:23:30
353
คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต มก.ฉกส. เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จดหมายเวียน / 2021-10-25 12:02:49
354
รายงานผลกอลทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ของเดือนสิงหาคม2564 จดหมายเวียน / 2021-10-25 12:00:42
355
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 5 ตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2021-10-25 11:58:50
356
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างคณะภายในวิทยาเขตฯ 28-29 ตค 64 จดหมายเวียน / 2021-10-25 11:56:37
357
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระพุทธเมตตา 5 บูรพาจารย์ จดหมายเวียน / 2021-10-25 11:54:22
358
ขอมอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จดหมายเวียน / 2021-10-19 16:34:25
359
ประกาศ มก.เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของนิสิตมก. จดหมายเวียน / 2021-10-19 16:32:34
360
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน จดหมายเวียน / 2021-10-19 16:30:44
361
ขอมอบหนังสือ นนทรีสีทอง 64 จดหมายเวียน / 2021-10-18 16:27:10
362
ส่งรายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่9/2564 จดหมายเวียน / 2021-10-18 16:24:08
363
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid -19 จดหมายเวียน / 2021-10-18 16:21:55
364
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-10-11 11:56:07
365
ขอเรียนเชิญร่วมงาน โครงการดนตรีในสวน ตอน MUSIC NO VAC 2021 จดหมายเวียน / 2021-10-05 16:33:14
366
ข่าวการรับสมัครทุน ก.พ. จดหมายเวียน / 2021-09-30 16:24:52
367
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-30 16:23:40
368
การฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic (ITEC) หรือ e-ITEC Programme จดหมายเวียน / 2021-09-30 14:00:29
369
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-09-28 16:35:39
370
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมและกำหนดการสรรหา จดหมายเวียน / 2021-09-28 16:32:05
371
รับสมัครคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน จดหมายเวียน / 2021-09-28 16:05:36
372
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 270/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคอละสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-28 16:04:35
373
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามหลักสูตรวุฒิบัตร CEFR จดหมายเวียน / 2021-09-28 16:01:52
374
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-28 15:59:50
375
การขอใช้บริการจัดส่งไปรษณีย์ของหน่วยงานภายในวิทยาเขต จดหมายเวียน / 2021-09-28 15:57:27
376
การปรับเปลี่ยนเวลาในการรับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน จดหมายเวียน / 2021-09-28 15:54:43
377
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการสรรหา และแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา จดหมายเวียน / 2021-09-23 13:37:19
378
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่15 ประจำปีพ.ศ.2564 จดหมายเวียน / 2021-09-22 15:55:54
379
ขอแจ้งช่องทางการชำระเงินประเภทการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ จดหมายเวียน / 2021-09-22 13:57:02
380
เรียนทุกท่าน ขอแจ้งเรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย รายละเอียดโปรดอ่านตามไฟล์แนบนะคะ จดหมายเวียน / 2021-09-22 13:55:25
381
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย จดหมายเวียน / 2021-09-22 13:52:38
382
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-22 09:35:08
383
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีอีสานสีทอง" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การร่วมงาน รูปแบบออนไลน์ จดหมายเวียน / 2021-09-21 10:01:45
384
ขอความร่วมมือในการสอนออนไลน์ จดหมายเวียน / 2021-09-20 15:50:49
385
งาน “นนทรีอีสานสีทอง” 22-9-64 จดหมายเวียน / 2021-09-20 13:30:17
386
ส่งรายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 จดหมายเวียน / 2021-09-17 16:36:24
387
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ มนุษย์ไม่จำกัด จดหมายเวียน / 2021-09-17 16:35:12
388
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน(Fund Fact Sheet) เดิอน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-17 16:32:57
389
ส่งรายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 จดหมายเวียน / 2021-09-17 16:32:12
390
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาฯ พ.ศ. 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-15 15:36:07
391
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2021-09-15 11:13:23
392
แจ้งขยายเวลาการถอนบางรายวิชา (KU 3online)โดยบันทึกWในใบรายงานผลคะแนน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-13 11:57:40
393
แจ้งขยายเวลาการถอนบางรายวิชา (KU 3online)โดยบันทึกWในใบรายงานผลคะแนน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-13 11:56:00
394
อนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน จดหมายเวียน / 2021-09-09 12:03:13
395
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2021-09-08 16:35:38
396
ประกาศมก. เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ มก.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) จดหมายเวียน / 2021-09-07 15:54:47
397
ประกาศมก. เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสออนและสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-07 15:31:55
398
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา การเขียนเล่มคำรับรองตนเอง Self-Declaration จดหมายเวียน / 2021-09-07 15:30:08
399
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม จดหมายเวียน / 2021-09-07 15:28:19
400
ขยายระยะเวลาวันหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิตชั่วคราว (บัตรสีฟ้า) จดหมายเวียน / 2021-09-07 13:57:47
401
ขออนุมัติใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงแทนบัตรประจำตัวนิสิตในการเข้าสอบออนไลน์ (กรณีบัตรหาย) จดหมายเวียน / 2021-09-07 13:53:09
402
ขออนุมัติใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงแทนบัตรประจำตัวนิสิตในการเข้าสอบออนไลน์ (กรณีบัตรหาย) จดหมายเวียน / 2021-09-07 13:51:38
403
ขออนุมัติใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงแทนบัตรประจำตัวนิสิตในการเข้าสอบออนไลน์ (กรณีบัตรหาย) จดหมายเวียน / 2021-09-07 13:50:30
404
การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2021-09-07 11:42:33
405
แบบสอบถามความพึงพอใจระบบการลงเวลาปฏิบัติงานในระบบ KUSE MIS จดหมายเวียน / 2021-09-03 13:21:10
406
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 26 ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:42:01
407
รายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่7 ปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:38:54
408
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมสองปริญยา/ปริญญาร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา มก. จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:27:03
409
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:24:12
410
ประกาศมก.ฉกส. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:20:04
411
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564 จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:14:05
412
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์บันทึกระดับคะแนน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:02:38
413
ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-02 16:50:47
414
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่18 จดหมายเวียน / 2021-09-02 16:29:34
415
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-02 16:24:52
416
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐจัดสรรให้ และทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จดหมายเวียน / 2021-09-02 16:23:27
417
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 จาก Tokyo University of Agriculture จดหมายเวียน / 2021-09-02 15:04:54
418
ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนอาจารย์ (ทวิภาคี) ระหว่าง มก. และ Chandigarh University สาธารณรัฐอินเดีย จดหมายเวียน / 2021-09-02 15:04:23
419
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการส่งเกรดออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-02 13:31:30
420
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 218/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินเพื่อจัดหารายได้ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-01 16:26:32
421
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การเขียนเล่มคำรับรองตนเอง จดหมายเวียน / 2021-09-01 16:24:54
422
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:29:22
423
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถสูง(PMQA 4.0) จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:27:44
424
อนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:26:13
425
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ ครบรอบวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:24:18
426
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:20:39
427
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติฯ จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:19:10
428
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุทำงานด้านการจัดการพลังงาน มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:13:52
429
คำสั่ง มก.ฉกส. เริ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:10:16
430
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 25 ปี มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:05:47

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้