จดหมายเวียน

ข่าวสารและประกาศ / จดหมายเวียน
# ชื่อบทความ
1
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-22 15:33:41
2
ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เลือกผู้แทนผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-09-19 09:52:51
3
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-09-18 16:10:01
4
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ไฮโดรเจนสีเขียว จดหมายเวียน / 2023-09-18 14:30:40
5
เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-15 11:49:27
6
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ กองบริหารทั่วไป ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-12 15:53:58
7
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน(Fund Fact Sheet)เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-11 15:49:24
8
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กส.มก.) ประจำเดือน ก.ค.2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-09-11 15:46:51
9
การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่15 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทย์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จดหมายเวียน / 2023-09-11 15:45:51
10
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร งดดาวน์โหลด Oracle VirtualBox Extension Pack และระวังการใช้ซอฟต์แวร์ Oracle VirtualBox จดหมายเวียน / 2023-09-11 14:01:08
11
ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-09-08 16:01:09
12
ประกาศรับสมัคร ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-09-08 15:36:45
13
ขอเผยแพร่รายงานประจำปี มก. 2565 จดหมายเวียน / 2023-09-07 09:40:34
14
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-09-07 09:39:02
15
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสหกิจ จดหมายเวียน / 2023-09-04 09:37:56
16
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการการให้บริการยืนยันตัวตนในระบบหมอพร้อม (DID) จดหมายเวียน / 2023-09-01 10:13:17
17
ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-08-30 10:48:55
18
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอน(พิธีไหว้ครู) จดหมายเวียน / 2023-08-29 15:33:25
19
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์มก.ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-29 10:40:40
20
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อยกระดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13 จดหมายเวียน / 2023-08-28 15:05:53
21
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 20 ประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-23 10:22:48
22
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ จดหมายเวียน / 2023-08-22 16:16:04
23
ขยายระยะเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-08-22 16:07:02
24
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-08-22 16:05:57
25
ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-21 14:03:56
26
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สนง.ตรวจสอบภายใน จดหมายเวียน / 2023-08-18 16:19:50
27
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 142/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GREEN METRIC ประจำปี 2023 จดหมายเวียน / 2023-08-18 16:18:10
28
ขยายเวลาการทำแบบประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2023-08-18 16:15:50
29
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.สัญจร) จดหมายเวียน / 2023-08-18 16:14:39
30
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University Ku's Future through the Reinventing University Program จดหมายเวียน / 2023-08-18 11:00:27
31
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 จดหมายเวียน / 2023-08-18 10:51:37
32
ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand new gen inventors award 2024 (I-New Gen Award 2024) จดหมายเวียน / 2023-08-18 10:44:34
33
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2565 จดหมายเวียน / 2023-08-18 09:57:09
34
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-18 08:25:47
35
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนฯ จดหมายเวียน / 2023-08-17 15:09:40
36
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:37:29
37
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:35:16
38
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:34:01
39
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 127/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำปี การศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:32:27
40
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:31:00
41
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงารประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:29:35
42
คำสั่งมก.ฉกส.ที่123/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย EHS มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:26:19
43
ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:24:46
44
การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) จดหมายเวียน / 2023-08-11 14:22:35
45
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม(บิดานายอรัญ) จดหมายเวียน / 2023-08-09 10:43:11
46
ขอความอนุเคราะห์งดการเรียนการสอนเพื่อร่วมจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18 จดหมายเวียน / 2023-08-07 16:29:45
47
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-04 16:30:32
48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-08-04 16:27:10
49
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) 9ส.ค.66 จดหมายเวียน / 2023-08-04 16:25:35
50
 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย จดหมายเวียน / 2023-07-27 14:49:22
51
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย จดหมายเวียน / 2023-07-27 14:48:58
52
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย (ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19) จดหมายเวียน / 2023-07-27 14:47:53
53
พิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา  จดหมายเวียน / 2023-07-27 14:32:43
54
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี งบประมาณ2566 จดหมายเวียน / 2023-07-25 15:56:31
55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 22 รอบ 2 จดหมายเวียน / 2023-07-25 15:53:42
56
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Agriculture and Natural Resources จดหมายเวียน / 2023-07-20 11:01:46
57
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) จดหมายเวียน / 2023-07-20 09:35:51
58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จดหมายเวียน / 2023-07-19 14:12:30
59
การเลือกตั้งและการรับสมัครกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-07-19 13:51:47
60
ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานเลขานุการคณะ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-07-19 11:31:22
61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง การเตรียมพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:29:06
62
ขอแจ้งปิดให้บริการวันและเวลาทำการของกองทรัพยากรมนุษย์ จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:26:23
63
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:07:55
64
 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:06:37
65
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรับเข้าศึกษา จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:04:49
66
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:03:19
67
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:02:00
68
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน จดหมายเวียน / 2023-07-17 14:00:46
69
ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การทำแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:43:54
70
จัดอบรมภายใต้โครงการ KU Next Digital Literacy by OCS จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:39:13
71
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับ การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:37:12
72
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:35:19
73
ประกาศมก.ฉกส. เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับบุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:34:08
74
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:32:37
75
คำสั่งมก.ฉกส.ที่109/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา วิชาบูรณาการ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งที่1) จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:31:07
76
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนเมษยน 2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:29:57
77
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนพ.ค. 2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-07-14 11:28:07
78
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.สกลนคร จดหมายเวียน / 2023-07-13 09:41:54
79
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-07-11 15:54:21
80
แจ้งผลการลงคะแนนคัดเลือกนิสิตเก่าวิศวกรรมดีเด่น ปี2566 จดหมายเวียน / 2023-07-11 15:53:25
81
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำคณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-07-11 11:36:31
82
ขอส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี พ.ศ.2563-2564 จดหมายเวียน / 2023-07-11 10:22:56
83
โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน จดหมายเวียน / 2023-07-07 13:49:34
84
คำสั่ง คณะวว. เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-07-06 13:23:03
85
ขอเชิญร่วมงานทำบุญและจัดตั้งโรงทาน จดหมายเวียน / 2023-07-05 13:00:15
86
ขอส่งของที่ระลึกการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-07-04 16:10:02
87
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ; KU83 จดหมายเวียน / 2023-07-04 14:45:38
88
โครงการปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ 2566 จดหมายเวียน / 2023-07-04 14:35:15
89
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  จดหมายเวียน / 2023-07-04 14:22:01
90
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566  จดหมายเวียน / 2023-07-04 13:54:51
91
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกกรรมการสภามก.ซึ่งเลือกมาจากคณาจารย์ประจำ และเลิือกมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จดหมายเวียน / 2023-07-04 10:12:24
92
คำสั่งมก. ที่ 1352/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง) จดหมายเวียน / 2023-07-03 14:21:32
93
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ฉบับ E-Book จดหมายเวียน / 2023-07-03 09:30:04
94
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-06-29 14:56:55
95
เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-06-29 14:54:21
96
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายพระรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) จดหมายเวียน / 2023-06-26 16:00:46
97
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:59:03
98
ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ(ร่าง) แผนยุทธศาสตราร์การพัฒนามก.และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:57:58
99
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา หัวข้อ "KU - พลิกฟื้นเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ผลไม้ฐานนวัตกรรมในบริบทชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023" จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:56:36
100
สรุปข้อหารือในที่ประชุมพิจารณาประกาศมก.เรื่องกำหนดอัตราค่าสมนาคุณในงานประจำปีฯ จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:47:56
101
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:47:02
102
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:45:59
103
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:45:09
104
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 093/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:43:33
105
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวว. จดหมายเวียน / 2023-06-26 15:42:51
106
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 (KUSE Workshop 2023) กิจกรรมประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-06-22 14:43:33
107
ขอเรียนเชิญ เลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2023-06-22 09:37:43
108
แจ้งประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนทุกท่านใช้งาน KUSE 23rd Anniversary Logo จดหมายเวียน / 2023-06-21 11:08:59
109
ประกาศ มก. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาตต้น ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-06-20 13:50:48
110
ประกาศคณะกรรมการบริหารมก. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก. จดหมายเวียน / 2023-06-20 13:45:48
111
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-06-20 11:54:04
112
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-06-20 11:52:43
113
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก และ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือก คณะกรรมการประจำคณะ จดหมายเวียน / 2023-06-20 11:30:31
114
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคาร22 จดหมายเวียน / 2023-06-16 14:17:26
115
ขอความอนุเคราะหสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้" จดหมายเวียน / 2023-06-15 15:39:33
116
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ จดหมายเวียน / 2023-06-15 11:26:21
117
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2023-06-15 11:24:22
118
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 จดหมายเวียน / 2023-06-09 16:17:48
119
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” จดหมายเวียน / 2023-06-09 16:11:38
120
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมเสวนาใน Talk to KU (ร่าง) มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำและมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-06-09 15:56:02
121
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเลือกมาจากคณาจารย์ประจำ และเลือกมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จดหมายเวียน / 2023-06-08 15:53:19
122
รับสมัครคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม จดหมายเวียน / 2023-06-08 15:48:44
123
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-06-08 15:47:17
124
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการนำเข้าผลงานสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากระบบคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-06-08 15:45:47
125
รับสมัครคณบดีคณะประมง จดหมายเวียน / 2023-06-08 15:44:09
126
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 23 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-06-06 16:19:23
127
ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-05-31 15:53:08
128
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-05-31 13:15:38
129
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-05-31 13:13:49
130
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระรพระบรมศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายพระรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุิดา พัชรสุฑาพิมลลักษณพระบรมราชินี) จดหมายเวียน / 2023-05-31 13:12:38
131
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน และร่วมจัดตั้งโรงทาน จดหมายเวียน / 2023-05-31 13:11:32
132
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน  จดหมายเวียน / 2023-05-30 16:30:56
133
คำสั่งมก.ที่ 1173/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-05-30 10:15:05
134
ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 จดหมายเวียน / 2023-05-29 10:38:57
135
เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา KU-KM Care&Share for KU ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่2 จดหมายเวียน / 2023-05-26 16:10:41
136
ขอแจ้งเวียนประกาศมก.เรื่อง การกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมก. (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-05-26 11:29:27
137
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-05-26 11:27:28
138
คำสั่ง มก.ฉกส.ที่056/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2023-05-26 11:26:22
139
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-05-24 14:43:19
140
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครได้ที่ www.person.ku.ac.th จดหมายเวียน / 2023-05-24 14:41:36
141
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย มก ว่าด้วยภาระงานขั้นต่ำ และภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-05-24 11:00:08
142
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสัดส่วนเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ใหม่ จดหมายเวียน / 2023-05-24 10:42:14
143
ประกาศ มก. เรื่อง การกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่2) จดหมายเวียน / 2023-05-23 10:14:55
144
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ" จดหมายเวียน / 2023-05-23 09:22:22
145
ประกาศ มก. เรื่อง การกำหนดวันทำงาน วันลา และการจ่ายค่าจ้าง ระหว่างลาของ พนง.มก จดหมายเวียน / 2023-05-19 10:58:13
146
รับสมัครคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จดหมายเวียน / 2023-05-16 14:57:33
147
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 จดหมายเวียน / 2023-05-16 14:27:44
148
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ครั้งที่ 24 จดหมายเวียน / 2023-05-16 14:21:30
149
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่งวมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ  จดหมายเวียน / 2023-05-10 16:22:57
150
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2023-05-10 16:21:23
151
บุตรีบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-05-10 16:19:54
152
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม(บิดาอ.เศรษฐกร กาเมือง) จดหมายเวียน / 2023-05-10 16:18:44
153
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม จดหมายเวียน / 2023-05-03 09:38:16
154
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2023-04-28 11:42:33
155
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนมีนาคม 2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-04-28 11:40:22
156
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 จดหมายเวียน / 2023-04-27 11:02:32
157
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) จดหมายเวียน / 2023-04-25 14:51:59
158
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) จดหมายเวียน / 2023-04-25 14:49:56
159
พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จดหมายเวียน / 2023-04-25 12:15:32
160
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนา ในหัวข้อ ฝุ่นพิษ PM 2.5 ข้ามพรมแดน แก้ไม่ได้จริงหรือ จดหมายเวียน / 2023-04-25 11:22:48
161
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนวิชาการและวิจัย ของส่วนงานในสังกัดมก.(ฉบับที่2) จดหมายเวียน / 2023-04-19 14:16:40
162
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนวิชาการและวิจัย ของส่วนงานในสังกัดมก. จดหมายเวียน / 2023-04-19 14:15:41
163
ทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-04-19 13:30:44
164
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ" จดหมายเวียน / 2023-04-19 11:48:54
165
แจ้งมติยกเลิกการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าสวดพระอภิธรรมสำหรับบุคคลในครอบครัวบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-04-10 15:34:52
166
แจ้งปิดทำการสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 จดหมายเวียน / 2023-04-10 15:33:49
167
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือน และร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จดหมายเวียน / 2023-04-10 11:31:56
168
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-04-07 15:37:26
169
ปฏิทินกิจกรรมการแก้ไข I และ N ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-04-05 15:37:52
170
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ จดหมายเวียน / 2023-04-05 15:36:27
171
พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายนและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566  จดหมายเวียน / 2023-04-05 13:37:33
172
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-04-04 11:45:34
173
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส จดหมายเวียน / 2023-04-04 11:13:15
174
ขอแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2566 จดหมายเวียน / 2023-04-04 10:35:31
175
แจ้งปิดระบบน้ำประปา ( ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.00-16.00 น.) จดหมายเวียน / 2023-04-03 16:32:04
176
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จดหมายเวียน / 2023-03-31 15:24:04
177
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 นนทรีอินทนิลเกมส์ จดหมายเวียน / 2023-03-30 13:35:06
178
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กส.มก.)ประจำเดือนก.พ.2566 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2023-03-30 13:33:35
179
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-03-30 13:30:27
180
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด และกำหนดวัน เวลา การติดต่อการทำธุรกรรมและสวัสดิการ จดหมายเวียน / 2023-03-30 13:28:30
181
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมวิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา) จดหมายเวียน / 2023-03-30 13:26:46
182
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  จดหมายเวียน / 2023-03-27 15:29:37
183
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่20 นนทรีอินทนิลเกมส์ จดหมายเวียน / 2023-03-24 15:30:54
184
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-03-24 14:28:35
185
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาทางวิชาการ จดหมายเวียน / 2023-03-23 11:19:42
186
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการในโครงการ Education NEXT Forum 2023 จดหมายเวียน / 2023-03-20 16:15:47
187
เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา KU-KM Care&Share for KU ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1 เรื่อง การปรับตัว Office สู่การเปลี่ยนผ่าน Digital Transformation จดหมายเวียน / 2023-03-20 16:02:45
188
ขอแจ้งกำหนดการบันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-03-20 14:31:15
189
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 จดหมายเวียน / 2023-03-16 14:33:19
190
ประชาสัมพันธ์การประชุมพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มก. ครั้งที่ 1 จดหมายเวียน / 2023-03-14 15:19:55
191
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดโต๊ะหมู่บูชาและศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ จดหมายเวียน / 2023-03-14 15:18:46
192
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-03-14 12:04:36
193
ขอส่งรายงานกิจการประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2023-03-14 12:02:27
194
ขอนำส่งวารสารหนังสือข่าว สอ.มก. จดหมายเวียน / 2023-03-14 12:01:01
195
ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานวิทยาเขตฯ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30น. จดหมายเวียน / 2023-03-14 11:58:13
196
ขอแจ้งปิดทำการ กองบริหารวิชาการและนิสิต ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30น. จดหมายเวียน / 2023-03-14 11:55:35
197
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 13 จดหมายเวียน / 2023-03-10 15:24:24
198
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 เกมส์ จดหมายเวียน / 2023-03-09 10:33:49
199
คำสั่งมกฉกส.ที่ 019/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2023-03-09 10:32:21
200
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม บิดา อ.ภควรรณพร จดหมายเวียน / 2023-03-09 10:30:39
201
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2023-03-02 10:42:13
202
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ จดหมายเวียน / 2023-03-01 13:23:33
203
แจ้งกำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-03-01 13:22:12
204
ขอแจ้งปิดทำการ จดหมายเวียน / 2023-03-01 10:45:13
205
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต จดหมายเวียน / 2023-02-28 15:05:27
206
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ "วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023" จดหมายเวียน / 2023-02-28 15:01:29
207
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-02-28 14:56:06
208
ประกาศมก.เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จดหมายเวียน / 2023-02-28 14:53:45
209
ประกาศมก.เรื่องการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จดหมายเวียน / 2023-02-28 14:52:58
210
ประกาศ มก. เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น จดหมายเวียน / 2023-02-28 14:52:13
211
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จดหมายเวียน / 2023-02-23 16:31:15
212
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน(Fund Fact Sheet ) เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 จดหมายเวียน / 2023-02-23 16:23:42
213
ขอประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา จดหมายเวียน / 2023-02-23 16:18:33
214
ประชาสัมพันธ์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จดหมายเวียน / 2023-02-23 16:14:02
215
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-02-23 16:03:06
216
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและกำหนดการสรรหา จดหมายเวียน / 2023-02-17 15:08:42
217
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และกำหนดการสรรหา จดหมายเวียน / 2023-02-17 15:07:03
218
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และกำหนดการสรรหา จดหมายเวียน / 2023-02-17 15:05:45
219
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตและกำหนดการสรรหา จดหมายเวียน / 2023-02-17 15:03:30
220
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินกิจกรรม NONTRI E-SAN VIRTUAL RUN SEASON 4 จดหมายเวียน / 2023-02-17 11:45:34
221
ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo&Symposium 2023 จดหมายเวียน / 2023-02-16 14:42:14
222
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia pacific symposium on safety 2023 (APSS 2023) จดหมายเวียน / 2023-02-15 15:57:12
223
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ของศูนย์ทสอบสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-02-14 13:45:37
224
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญประจำปี ชมรมพุทธกรรมฐาน มก.ฉกส. ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-02-14 13:43:24
225
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จดหมายเวียน / 2023-02-14 13:40:15
226
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 จดหมายเวียน / 2023-02-14 13:38:05
227
ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด1ฃ3,ภ.ง.ด53) จากรูปแบบกระดาษไปสู่การนำส่งแบบผ่านระบบ e-filing และชำระภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร จดหมายเวียน / 2023-02-14 13:35:07
228
แจ้งปฎิทินกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-02-10 11:21:27
229
แจ้งรูปแบบการสอบออนไลน์ (KULAM) สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-02-10 11:14:34
230
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-02-10 11:13:23
231
แจ้งรับบัตรและชี้แจงแนวทางปฎิบัติในการใช้ประกันสุขภาพกลุ่ม จดหมายเวียน / 2023-02-10 10:46:24
232
ขอมอบทุน 2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) จดหมายเวียน / 2023-02-09 15:58:20
233
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWUIE จดหมายเวียน / 2023-02-07 15:18:18
234
ขอแจ้งปิดทำการ จดหมายเวียน / 2023-02-06 08:43:09
235
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 006/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน จดหมายเวียน / 2023-02-01 15:51:00
236
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนา รวมพลังสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา มก.ฯ จดหมายเวียน / 2023-02-01 13:50:41
237
ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) จดหมายเวียน / 2023-02-01 11:18:05
238
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชากรสาหรา่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 10 จดหมายเวียน / 2023-01-31 16:22:17
239
ประกาศ มก. เรื่องการจัดสอบซ้ำซ้อน จดหมายเวียน / 2023-01-30 11:26:43
240
การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) จดหมายเวียน / 2023-01-30 10:43:02
241
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-27 15:59:07
242
แจ้งปฎิทินการศึกษาสำหรับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-27 10:56:35
243
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันผู้บันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-27 10:55:02
244
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสรุปสถานการณ์ประจำปีและสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 6 ก.พ.66 9.00-12.00น. จดหมายเวียน / 2023-01-26 14:29:47
245
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตำแหน่งทางวิชาการประจำคณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-01-26 14:27:10
246
ปฎิทินการดำเนินงานการส่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-24 14:01:53
247
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2023-01-24 10:38:13
248
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2023-01-24 10:32:52
249
ปฏิทินการประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2023-01-24 09:41:29
250
รับสมัครคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-01-20 16:20:41
251
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-20 16:17:55
252
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 1 จดหมายเวียน / 2023-01-20 16:14:06
253
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลิือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2023-01-20 14:41:24
254
ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร จดหมายเวียน / 2023-01-20 09:25:44
255
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ https://kasets.art จดหมายเวียน / 2023-01-20 09:18:13
256
KUSE เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ม.ขอนแก่น 19-20 ม.ค.2566 จดหมายเวียน / 2023-01-19 10:51:51
257
รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จดหมายเวียน / 2023-01-17 14:38:45
258
คณบดีศึกษาดูงาน ณ ITC : Cambodia จดหมายเวียน / 2023-01-17 14:34:39
259
📍 ขอเชิญชวนนิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม "โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" จดหมายเวียน / 2023-01-16 15:41:56
260
นิสิตวิศวะเครื่องกล คว้ารางวัลในการแข่งขันรถ ECONO ปี 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-16 11:15:53
261
KUSE เปิดบ้านต้อนรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-16 11:00:50
262
ขอเรียนเชิญบุคลากรในส่วนงานของท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนพื่อยกระดับทักษะการทำงานแห่งอนาคต จดหมายเวียน / 2023-01-16 09:43:25
263
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open Innovation Roaadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 จดหมายเวียน / 2023-01-13 16:10:48
264
ขอให้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองของหัวหน้าส่วนงาน รอบที่ 2 จดหมายเวียน / 2023-01-13 15:21:21
265
คำสั่งมก. ที่ 41/2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2023-01-13 15:19:23
266
ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-13 14:27:01
267
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 80ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2023-01-12 14:34:43
268
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นของมก.ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2023-01-12 09:42:58
269
ขอเชิญเข้าร่ววมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-12 09:32:59
270
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชกาารนานาชาติ The Materials Research Society of Thailand International Conference(MRS-Thailand 2023) จดหมายเวียน / 2023-01-11 15:58:32
271
แจ้งผลการประกวด ในโครงการสัมมนาเรื่อง วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 KU-KM Day จดหมายเวียน / 2023-01-09 14:44:24
272
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรวมนำ้ใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-09 14:41:49
273
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) จดหมายเวียน / 2023-01-04 15:40:00
274
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ.รุ่นที่ 3 จดหมายเวียน / 2023-01-04 15:37:13
275
ขอแจ้งผังโครงสร้างผู้บริหารคณะศว. ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2023-01-04 14:49:18
276
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-12-29 14:06:22
277
ขอเชิญชวนเข้ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ จดหมายเวียน / 2022-12-27 12:06:14
278
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จดหมายเวียน / 2022-12-27 12:04:55
279
การจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2022-12-27 12:03:36
280
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2022-12-26 15:40:30
281
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565     จดหมายเวียน / 2022-12-26 13:24:20
282
ปฏิทินรับเรื่องเสนอขอประเมินการสอน และขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 จดหมายเวียน / 2022-12-21 15:48:42
283
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับสนับสนุนรางวัลสิ่งตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จดหมายเวียน / 2022-12-20 16:06:51
284
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 17 จดหมายเวียน / 2022-12-20 15:59:16
285
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ ปีที่2 จดหมายเวียน / 2022-12-20 15:53:21
286
ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์กิจจกรรมแจกคอร์สเรียนออนไลน์ รุ่นที่ 13 ฟรี ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-12-20 15:52:17
287
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ณ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-12-19 14:30:13
288
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรกรผู้รอบรู้ Well Rounded Farmer จดหมายเวียน / 2022-12-15 16:03:31
289
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop จดหมายเวียน / 2022-12-15 15:58:59
290
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จดหมายเวียน / 2022-12-15 15:53:59
291
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-12-15 15:52:40
292
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและลงคะแนนโหวตผลงานภาคโปสเตอร์ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-12-15 15:50:43
293
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตปริญญาโท จดหมายเวียน / 2022-12-15 09:29:59
294
ขอแจ้งปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2566 จดหมายเวียน / 2022-12-08 16:00:50
295
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565     จดหมายเวียน / 2022-12-08 11:52:39
296
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a public Autonomous University ครั้งที่2/2565 และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่11/2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-12-08 09:08:49
297
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จดหมายเวียน / 2022-12-07 16:01:56
298
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เคลียร์พลังลบ เพิ่มพลังบวก ด้วยคลื่นเสียงบำบัด จดหมายเวียน / 2022-12-07 16:00:21
299
ประกาศ มก. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ จากเงินรายได้ของ มก. จดหมายเวียน / 2022-12-07 15:59:10
300
ประกาศมก. หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงินการบัญชีและรายงานการเงินของ มก. จดหมายเวียน / 2022-12-07 15:58:00
301
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 จดหมายเวียน / 2022-12-07 14:56:00
302
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสกร องอาจ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-12-01 13:55:43
303
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-11-30 13:52:01
304
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2022-11-30 13:50:34
305
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2022-11-30 13:49:22
306
ก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาล จดหมายเวียน / 2022-11-23 15:57:56
307
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ณ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-23 15:56:58
308
กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-11-22 16:30:25
309
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม จดหมายเวียน / 2022-11-15 13:51:57
310
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและชื่องาน ภายในกองทรัพยากรมนุษย์ จดหมายเวียน / 2022-11-15 11:28:53
311
การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการมก.ทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2022-11-15 10:47:42
312
ขออนุญาตเข้าแนะนำตัวผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินงาน สอ.มก. และขอความอนุเคราะห์ติดสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:46:32
313
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:42:28
314
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:16:32
315
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ธาตุพนม จ.นครพนม จดหมายเวียน / 2022-11-14 15:13:53
316
ขอมอบเอกสารเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาสที่ 4 จดหมายเวียน / 2022-11-11 15:29:48
317
การแบ่งหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย จดหมายเวียน / 2022-11-11 15:26:54
318
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา The competency - based skills Assessment Conference Day จดหมายเวียน / 2022-11-11 15:25:30
319
แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการรานบุคคลของมก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-11 14:46:20
320
การสนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (กอง 3) จดหมายเวียน / 2022-11-10 08:11:45
321
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ จดหมายเวียน / 2022-11-08 09:46:01
322
เรียนเชิญบุคลากร KUSE ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-11-07 15:55:31
323
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-04 09:34:33
324
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2565 จดหมายเวียน / 2022-11-03 16:10:54
325
ขอเชิญร่วมโครงการ และจัดตั้งโรงทาน โครงการกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-11-03 12:24:36
326
ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดภาพหมู่บัณฑิต จดหมายเวียน / 2022-11-03 12:21:54
327
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ.มก. หัวข้อ " แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล " จดหมายเวียน / 2022-11-01 14:29:23
328
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนเสื้อสำหรับแจกบุคลากรมก. จดหมายเวียน / 2022-10-31 16:17:55
329
ขอแสดงความยินดียิ่งกับบุคลากรและนิสิต  ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Happy & Low-carbon KU”  จดหมายเวียน / 2022-10-28 11:12:17
330
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-27 14:25:42
331
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สมัครฯแนะนำตัวกับบุคลากรในหน่วยงาน จดหมายเวียน / 2022-10-27 14:19:14
332
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่15 (EENET 2023) จดหมายเวียน / 2022-10-27 14:16:34
333
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและบทความวิจัยตีพิมพ์ ในงานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-10-26 16:34:32
334
รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกันยายน 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-10-26 13:45:49
335
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-25 15:58:02
336
แจ้งกำหนดการและแนวปฎิบัติการส่งเกรดออนไลน์ ภาคต้นปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-25 15:55:46
337
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 209/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-10-21 16:07:43
338
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 210/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-10-21 16:06:09
339
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จำหน่ายสินค้า The Premium at ku.csc. จดหมายเวียน / 2022-10-21 14:01:15
340
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายฝึกอบรมการวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่10 จดหมายเวียน / 2022-10-21 13:59:32
341
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังกวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-10-21 13:56:16
342
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2566 จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:30:03
343
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:25:24
344
คำสั่ง มก.ฉกส.ที่ 203/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:22:18
345
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ท่าน จดหมายเวียน / 2022-10-17 16:18:23
346
การเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำ(ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน ขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-10-12 12:12:46
347
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-10-10 12:02:05
348
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบประมาณเฉพาะกิจ) จดหมายเวียน / 2022-10-10 11:55:07
349
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565 : รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จดหมายเวียน / 2022-10-07 15:55:46
350
ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณเฉพาะกิจ จดหมายเวียน / 2022-10-06 09:00:43
351
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดือนกันยายน 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-05 09:42:12
352
การส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบไล่ภาคต้นปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-10-04 15:16:24
353
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-10-04 15:15:08
354
ขอแจ้ง QR Code และ Link url รายงานประจำปีสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-10-04 13:41:00
355
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-10-03 13:35:35
356
ประกาศมก.เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรมก.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ลดงลงของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ฉบับที่38 จดหมายเวียน / 2022-10-03 13:34:12
357
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม NAPA จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:26:56
358
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสาร PSRU Journal of Science and Technology จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:20:02
359
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 7" จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:10:04
360
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-27 10:02:36
361
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับ - ส่งเอกสาร จดหมายเวียน / 2022-09-23 16:00:07
362
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนพระราชวชิรธรรมมาจารย์ วิ.(สุธรรม สุธมโม)เพื่อการศึกษาและพัฒนานิสิตของ มก.ฉกส.พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-09-23 15:58:16
363
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ พิธีมอบทุนเหรียญรุ่น KU81 จดหมายเวียน / 2022-09-23 15:56:20
364
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย จดหมายเวียน / 2022-09-23 15:53:13
365
ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารและจัดการกองทุนพระราชวชิรธรรมมาจารย์ วิ.(สุธรรม สุธมโม)เพื่อการศึกษาและพัฒนานิสิต มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-09-23 14:40:08
366
KUSE ขอแสดงความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2565  จดหมายเวียน / 2022-09-23 10:41:06
367
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:32:53
368
ขอส่งเอกสาร "รายงานประจำปี 2564 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ" จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:30:24
369
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:24:16
370
รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:21:16
371
รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:19:52
372
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต นนทรีอีสานสีทอง จดหมายเวียน / 2022-09-19 11:18:24
373
ขอเชิญชวนใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามก. จดหมายเวียน / 2022-09-16 16:31:46
374
แจ้งปฎิทินกิจกรรมจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบไล่ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-16 15:15:15
375
ส่งแบบฟอร์มเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศฯ จดหมายเวียน / 2022-09-16 15:10:39
376
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีฯ จดหมายเวียน / 2022-09-13 15:54:26
377
ขอความร่วมมือการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จดหมายเวียน / 2022-09-12 15:13:34
378
โครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.จำกัด จดหมายเวียน / 2022-09-09 16:34:40
379
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-09 13:59:56
380
ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้วารสารภาษาต่างประเทศ จดหมายเวียน / 2022-09-09 13:57:23
381
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  + ขอเรียนเชิญชาว KUSE ทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-09-09 13:42:09
382
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จดหมายเวียน / 2022-09-07 14:23:09
383
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในกางานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2023 International Electrical Engineering Congress, IEECON 2023 จดหมายเวียน / 2022-09-07 14:22:20
384
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องชมเชยการปฏิบัติหน้ราที่พลเมืองดี จดหมายเวียน / 2022-09-06 14:37:19
385
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวุลคุณภาพ มก.ครั้งที่16 ประจำปี 2565 และเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ จดหมายเวียน / 2022-09-06 14:35:50
386
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-09-06 14:34:17
387
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-09-06 11:37:55
388
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในกางานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2023 International Electrical Engineering Congress, IEECON 2023 จดหมายเวียน / 2022-09-06 09:31:32
389
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 164/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:32:32
390
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:31:41
391
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:30:43
392
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 156/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:28:40
393
สั่ง มก.ฉกส. ที่ 163/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:27:28
394
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 158/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:25:11
395
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:21:20
396
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี (น.ส.ปิยะธิดา ภักดีสวัสดิ์) จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:14:44
397
การประชุมวิชาการนานาชาติ The12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Counteies 2022 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:13:15
398
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (Fund Fact Sheet)เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2565 จดหมายเวียน / 2022-09-02 15:09:50
399
ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับพระราชทาน "เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2565" จดหมายเวียน / 2022-09-02 10:50:09
400
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนสิงหาคม 2565  จดหมายเวียน / 2022-08-31 17:30:43
401
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จ.นครพนม จดหมายเวียน / 2022-08-25 16:25:12
402
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565     จดหมายเวียน / 2022-08-25 11:33:56
403
พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรวมร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของสหพันธรัฐรัสเซีย จดหมายเวียน / 2022-08-24 16:37:17
404
ขอความร่วมมือในการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(e-filing) แบบเต็มรูปแบบ จดหมายเวียน / 2022-08-23 11:59:36
405
การดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและการพัฒนาและเพื่อให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563 จดหมายเวียน / 2022-08-23 11:19:14
406
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2022-08-22 14:07:30
407
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2024 ประเทศญี่ปุ่น จดหมายเวียน / 2022-08-17 09:25:02
408
ขอเชิญชวนร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-08-11 16:28:26
409
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แนวทางในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-08-11 16:00:03
410
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2022-08-10 15:55:54
411
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พรบรมราชชนนีพันปีหลวง จดหมายเวียน / 2022-08-10 09:53:27
412
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 จดหมายเวียน / 2022-08-10 09:16:35
413
ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-08-09 10:57:45
414
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 10 จดหมายเวียน / 2022-08-08 16:12:49
415
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องปฎิบัติการสอบเทียบ จดหมายเวียน / 2022-08-08 15:41:23
416
ขอให้งดใช้อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร14 จดหมายเวียน / 2022-08-08 15:40:21
417
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผอ.สขส. จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:23:01
418
ขอเชิญร่วมจัดตั้งโรงทานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:19:56
419
 ขอความอนุเคราะห์ตั้งต้นบุญ จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:17:57
420
ขอมอบหนังสือ 84 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:16:33
421
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่(ภาคทฤษฎี) จดหมายเวียน / 2022-08-05 11:14:24
422
ขอเชิญร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่7 จดหมายเวียน / 2022-08-04 09:15:06
423
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ จดหมายเวียน / 2022-08-02 13:51:25
424
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส.ที่ 042/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำประเภทคณาจารย์ จดหมายเวียน / 2022-08-02 13:48:45
425
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จดหมายเวียน / 2022-07-22 10:55:59
426
แจ้งกำหนดการเห็นชอบ ไม่เห็นชอบลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-19 15:26:08
427
นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเว้ เข้าฝึกงาน ณ KUSE จดหมายเวียน / 2022-07-19 13:27:19
428
แจ้งปฎิทิกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบกลางภาค ภาคต้น 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-12 11:32:55
429
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-12 11:30:44
430
โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน จดหมายเวียน / 2022-07-08 14:21:20
431
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2023" จดหมายเวียน / 2022-07-08 11:38:01
432
ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานประกวด ม่วน หรอย รำ เกษตรแม่นยำ เราทำได้ Contest 2022 จดหมายเวียน / 2022-07-08 10:44:58
433
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-07 12:15:18
434
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-07 11:33:45
435
สัมมนา การใช้ Low/NO-Code ในงานธุรกิจ จดหมายเวียน / 2022-07-07 10:51:21
436
คำสั่งมก.ฉกส.ที่143/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนารูปแบบธุรกิจภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ จดหมายเวียน / 2022-07-06 15:52:40
437
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (THAILAND RESEARCH EXPO 2022) จดหมายเวียน / 2022-07-05 14:17:06
438
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จดหมายเวียน / 2022-07-05 14:02:23
439
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 139/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา วิชาบูรณาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-07-05 11:32:36
440
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 140/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-07-05 11:28:07
441
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565" 🌳 จดหมายเวียน / 2022-07-04 15:52:39
442
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 (ESTACON 2022) จดหมายเวียน / 2022-07-04 15:15:40
443
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2565" จดหมายเวียน / 2022-07-04 15:08:16
444
โครงการศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-07-01 09:44:50
445
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2565  จดหมายเวียน / 2022-07-01 09:13:37
446
ให้ทำการโอนย้ายข้อมูลออกจากระบบ KU Google จดหมายเวียน / 2022-06-30 15:49:47
447
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ  Capacity Building in Higher Education ของสหภาพยุโรปแบบออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-06-30 14:17:56
448
ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UTEM จากประเทศมาเลเซีย  ร่วมส่ง abstract (conceptual idea งานวิจัยที่กำลังทำอยู่) เพื่อหาความร่วมมือต่อไป  จดหมายเวียน / 2022-06-29 14:56:39
449
ขอเชิญชวนชาว KUSE นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” จดหมายเวียน / 2022-06-29 10:09:13
450
ขอเชิญชวน 💚แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจำ📚 จดหมายเวียน / 2022-06-29 09:34:41
451
รับทราบแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพกลุ่ม ตามเงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมาย PDPA จดหมายเวียน / 2022-06-28 14:29:44
452
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ชี้ทางออก สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร จดหมายเวียน / 2022-06-28 09:47:43
453
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม "KUnicorn ตามล่าหายูนิคอร์นสีเขียว" จดหมายเวียน / 2022-06-27 16:07:52
454
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม จดหมายเวียน / 2022-06-27 10:18:06
455
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนพ.ค.2565สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-06-27 10:16:50
456
โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-24 13:28:49
457
ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเป็นทางการ: จดหมาย อีเมล์ และบทสุนทรพจน์ (Writing Formal Communications: Letter, Emails and Speeches) จดหมายเวียน / 2022-06-23 13:41:33
458
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 KU82 จดหมายเวียน / 2022-06-23 10:54:52
459
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโ๕รงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก(Reinventing University) จดหมายเวียน / 2022-06-22 09:05:11
460
ขอเชิญบุคลากร ร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศกวรรมศาสตร์ ปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-21 14:49:56
461
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์"” จดหมายเวียน / 2022-06-21 11:25:23
462
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผุ้อำนวยการสำนักงานเขตกำแพงแสน จดหมายเวียน / 2022-06-20 16:26:12
463
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) ประจำเดือนเมษายน 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-06-20 16:24:54
464
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IAESTE : Miss Shubhangi GHOSH (Lian) ฝึกงาน ณ KUSE จดหมายเวียน / 2022-06-20 16:10:38
465
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการบรรยายและเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ webinar on Responsible Conduct of Research in Thailand จดหมายเวียน / 2022-06-20 09:57:40
466
นักศึกษาจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฝึกงาน ณ KUSE จดหมายเวียน / 2022-06-16 13:50:38
467
การประชุมพบปะพูดคุยงานวิจัยและบริการวิชาการ จดหมายเวียน / 2022-06-15 16:08:31
468
บริการยานพาหนะสำหรับบุคลากร และ นิสิต ไปยังตัวเมืองจังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-06-14 15:40:40
469
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-13 10:33:49
470
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 7 ตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2022-06-10 16:26:24
471
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-10 15:32:53
472
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-08 15:27:06
473
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน จดหมายเวียน / 2022-06-08 15:19:06
474
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ. 2565 จดหมายเวียน / 2022-06-08 15:13:59
475
การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มบูสเตอร์ ยี่ห้อ MODERNA ให้กับคณาจารย์ บุคลากร จดหมายเวียน / 2022-06-08 14:02:05
476
ทำบุญตักบาตรวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-06-08 11:33:05
477
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มก. จดหมายเวียน / 2022-05-30 15:05:09
478
ขอเชิญชวนชาว KUSE ทุกท่าน เข้าร่วม โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-05-27 15:48:52
479
ขอเชิญชวนชาว KUSE ทุกท่าน เข้าร่วม   กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   จดหมายเวียน / 2022-05-27 15:43:54
480
แจ้งกำหนดการ พ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  จดหมายเวียน / 2022-05-27 13:05:33
481
ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการชาว KUSE ทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-05-27 09:50:58
482
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก.ฉกส. ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2022-05-26 08:58:55
483
แจ้งบิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-05-25 16:18:38
484
ขอเชิญบุคลากรคณะ วว. ทุกท่านสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-05-25 12:59:35
485
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์" จดหมายเวียน / 2022-05-25 09:15:43
486
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบบุคลากร”  จดหมายเวียน / 2022-05-18 13:13:00
487
ขอแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565 จดหมายเวียน / 2022-05-18 09:39:29
488
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงงานสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์ฯ จดหมายเวียน / 2022-05-11 14:29:44
489
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-05-11 10:41:54
490
ประกาศ มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวัตกรรมยกระดับเห็ดเป็นยา แลพืชะสมุนไพร จดหมายเวียน / 2022-05-09 16:31:02
491
ประกาศ มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กินดีอยู่ดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จดหมายเวียน / 2022-05-09 16:29:41
492
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสภาพนักงาน มก. พบผู้บริหารและบุคลากร จดหมายเวียน / 2022-05-09 15:50:13
493
จดหมายข่าว มก.ฉกส. ประจำเดือนเมษายน 2565 ฉบับ E-book จดหมายเวียน / 2022-05-09 10:49:21
494
ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ จดหมายเวียน / 2022-05-06 13:55:08
495
การสัมมนา Asia-Africa Seminar ในหัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era” จดหมายเวียน / 2022-05-05 11:43:58
496
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan International Cooperation Agency - JICA) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ.2023 (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567)  จดหมายเวียน / 2022-05-05 11:31:36
497
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 9  "9 years of PH Walking Together 9  ปี  ที่  ก้าว  ไปด้วยกัน" จดหมายเวียน / 2022-04-29 14:11:52
498
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2022 Utsunomiya University Student Exchange Program จดหมายเวียน / 2022-04-27 16:30:24
499
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย College Of Sciences, National Pingtung University, Taiwan จดหมายเวียน / 2022-04-27 15:57:27
500
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนจาก Tamkang University สาธารณรัฐไต้หวัน จดหมายเวียน / 2022-04-27 15:50:33
501
ประชาสัมพันธ์โครงการ Falling Walls Lab Thailand 2022 จาก DAAD, Thailand จดหมายเวียน / 2022-04-27 15:42:12
502
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จดหมายเวียน / 2022-04-26 16:18:49
503
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จดหมายเวียน / 2022-04-26 16:17:33
504
โครงการพัฒนาศักยภาพภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จดหมายเวียน / 2022-04-26 08:48:32
505
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ในชื่อผลงาน เครื่องรีดสกัดน้ำมันจากตัวอ่อนของด้วงสาคูแบบให้ความร้อนรอบตัวถัง จดหมายเวียน / 2022-04-22 11:59:27
506
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย British Council scholarships for Women in STEM สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน จดหมายเวียน / 2022-04-20 15:34:46
507
แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรติดเชื้อ covid-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง   จดหมายเวียน / 2022-04-20 12:41:16
508
ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565" จดหมายเวียน / 2022-04-20 09:11:46
509
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-04-19 15:26:10
510
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ 11th SIGLOC-online จาก Osaka Metropolitan University , Japan จดหมายเวียน / 2022-04-19 10:25:40
511
ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 จาก Fulbright Thailand จดหมายเวียน / 2022-04-19 10:15:06
512
ประชาสัมพันธ์โครงการ Green Talents Award 2022 จากรัฐบาลเยอรมนี จดหมายเวียน / 2022-04-19 09:51:13
513
ขอเชิญประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มก. ประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-04-18 16:32:07
514
เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 18  เมษายน  2565  ณ อาคารสถานพยาบาล มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-04-12 12:14:06
515
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-04-11 15:32:19
516
แจ้งปิดระบบน้ำประปา จดหมายเวียน / 2022-04-11 12:38:10
517
ร่วมส่งบทความวิจัยเในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  7th World Engineering Conference on Contemporary Technologies WECON 2022  จดหมายเวียน / 2022-04-08 14:58:27
518
รายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.2564 จดหมายเวียน / 2022-04-08 12:44:51
519
เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรม สวทช. จดหมายเวียน / 2022-04-08 12:40:22
520
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการทำวิจัยร่วม (Co-PI) ภายใต้โครงการ 2022 SATU JOINT RESEARCH SCHEME จดหมายเวียน / 2022-04-07 16:03:22
521
รายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่2/2565 จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:54:57
522
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:36:02
523
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Third Friendly Cultural Exchange Program ในรูปแบบออนไลน์ โดย Huaqiao University and Xiamen People’s Association สาธารณรัฐประชาชนจีน จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:30:16
524
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP (TGS) 2023 จดหมายเวียน / 2022-04-07 15:25:52
525
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม (บิดาของนายวีรเทพ สุดแดน) จดหมายเวียน / 2022-04-07 14:53:41
526
การโอนกรมธรรม์ประกันภัยของท่านให้บริษัทประกันวินาศภัยแห่งใหม่คุ้มครองอย่างต่อเนื่อง จดหมายเวียน / 2022-04-05 17:06:45
527
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-04-05 17:04:52
528
ขอประชาสัมพันธ์และขอมอบวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลล้านนา จดหมายเวียน / 2022-04-05 17:03:21
529
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต จดหมายเวียน / 2022-04-04 16:30:39
530
แจ้งวันสุดท้ายของการส่งคะแนนและการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-04-04 12:03:52
531
ปฏิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-04-04 11:59:10
532
พิธี MOU ระหว่าง มก.ฉกส. และ ร.ร.ส.ก.ร. ในการกำกับดูแลของ วมว. จดหมายเวียน / 2022-04-03 10:26:22
533
ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จดหมายเวียน / 2022-03-31 17:53:02
534
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2565 จดหมายเวียน / 2022-03-30 12:33:54
535
ขอแสดงความยินดี ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ และ ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น จดหมายเวียน / 2022-03-29 08:04:16
536
แจ้งปิดสำนักงานเลขานุการคณะวว. จดหมายเวียน / 2022-03-28 16:08:15
537
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิอภิญญาอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และ สสวทท. จดหมายเวียน / 2022-03-28 13:56:45
538
โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ออนไลน์ จดหมายเวียน / 2022-03-25 16:44:30
539
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 22-3-65 จดหมายเวียน / 2022-03-23 09:17:28
540
คำสั่ง มก.ฉกส. 055/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-22 16:03:13
541
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-03-22 16:01:40
542
คำสั่งมก.ฉกส. 054/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-22 15:59:36
543
คำสั่ง มก.ฉกส. 046/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส.ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-03-15 16:30:27
544
กำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับบุคลากร มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-11 14:56:41
545
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ทรัพย์สินทางปัญญา 15-3-65 จดหมายเวียน / 2022-03-08 16:13:14
546
ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการใน ThaiSC pioneer Program จดหมายเวียน / 2022-03-07 16:05:55
547
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงความยินดีต่อบัณฑิต ประจำปี 2565 ของนิสิตมก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-03-07 15:32:20
548
การระบุรายการในใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสำคัญรับเงิน ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จดหมายเวียน / 2022-03-07 10:21:40
549
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมออนไลน์ การสร้งความสุขในที่ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จดหมายเวียน / 2022-03-02 15:23:27
550
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-03-01 15:16:43
551
ร้านค้าสหกรณ์มก. จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK และให้บริการเช่าชุด ครุย จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:09:07
552
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (Fund Fact Sheet)เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:08:00
553
คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 038/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:06:35
554
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-02-25 16:02:18
555
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565 จดหมายเวียน / 2022-02-25 13:45:47
556
โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต จดหมายเวียน / 2022-02-23 11:16:06
557
ขอเชิญใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ Hibrary จดหมายเวียน / 2022-02-22 13:44:31
558
ขอแจ้งเรื่องการส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 ฉบับใหม่ จดหมายเวียน / 2022-02-22 12:01:33
559
ร้านค้าสหกรณ์มก. จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK และให้บริการเช่าชุด ครุย จดหมายเวียน / 2022-02-22 12:00:02
560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม จดหมายเวียน / 2022-02-22 11:58:31
561
ขยายเวลาการกรอกแบบประเมินผลการปฎิบัติของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2022-02-22 11:56:19
562
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนมกราคม2565สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-02-22 11:54:59
563
รับสมัครคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:19:43
564
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:18:14
565
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักหอสมุด จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:15:47
566
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-02-15 16:13:23
567
ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับ บริษัท Siam Agri-Bio และ Sanyo Trading Asia จดหมายเวียน / 2022-02-15 11:34:14
568
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เคล็ดลับสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง จดหมายเวียน / 2022-02-14 16:11:53
569
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 010/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-02-08 16:02:20
570
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรโดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper Vote) จดหมายเวียน / 2022-02-08 16:00:56
571
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 011/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:59:08
572
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 015/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:56:28
573
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 009/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเครือข่าย มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:53:35
574
ประกาศมก.ฉกส.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม NoNTRI E-SAN VIRTUAL SEASON 3 จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:52:29
575
ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2022-02-08 15:51:19
576
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จดหมายเวียน / 2022-02-04 15:12:36
577
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์ เห็ดเป็นยา อาหารที่ดี และคลินิกเพื่อสุขภาพ จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:32:41
578
ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:31:07
579
ขอประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:29:34
580
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:27:33
581
แจ้งรับบัตรและชี้่แจงแนวทางปฎิบัติในการใช้ประกันสุขภาพกลุ่ม จดหมายเวียน / 2022-02-03 16:20:31
582
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-02-03 09:59:59
583
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จดหมายเวียน / 2022-02-03 09:58:00
584
ขอแจ้งบุคลากรติดเชื้อโควิด จดหมายเวียน / 2022-02-03 09:29:34
585
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์ฯ จดหมายเวียน / 2022-02-02 14:38:24
586
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-02-01 19:33:27
587
แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์สอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-01-19 11:36:42
588
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จดหมายเวียน / 2022-01-18 14:33:05
589
รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-01-18 14:30:33
590
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2022-01-18 14:26:52
591
ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 จดหมายเวียน / 2022-01-18 09:37:49
592
จดหมายข่าว มก.ฉกส. เดือนธันวาคม 2564 จดหมายเวียน / 2022-01-17 10:12:36
593
ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การออกแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:29:40
594
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสทำบุญย้ายตึกคณะศว จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:28:02
595
ขอแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ภายใน จากเดิม 4 หลัก เป็น 6 หลัก จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:16:41
596
ปฏิทินประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2022-01-14 16:13:15
597
คู่สมรสบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2022-01-13 16:31:15
598
แจ้งแนวทางการสอบ สอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสภานการณ์ COVID-19 จดหมายเวียน / 2022-01-12 13:34:47
599
ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากร และครอบครัวของบุคลากร มก. จดหมายเวียน / 2022-01-11 16:13:04
600
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จดหมายเวียน / 2022-01-11 16:10:29
601
ขอเรียนเชิญบุคลากรในส่วนงานของท่านเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ การปรับตัวบนโลกแห่งความผันผวนด้วยทักษะความด้วยทักษะความยืดหยุ่นทางจิตใจ จดหมายเวียน / 2022-01-11 16:06:54
602
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศมก. เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามาตรผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จดหมายเวียน / 2022-01-05 11:56:57
603
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ KU.CSC.Outlet จดหมายเวียน / 2021-12-30 15:16:47
604
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ.รุ่น 2  จดหมายเวียน / 2021-12-30 15:15:23
605
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี จดหมายเวียน / 2021-12-30 15:13:44
606
ขอความร่วมมือจำหน่าย สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2021-12-29 14:13:48
607
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 การฝึกงานภาคฤดูร้อนปี พ.ศ.2564 และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-12-28 11:26:16
608
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารเคเบิลใต้ดินฯ จดหมายเวียน / 2021-12-27 16:10:00
609
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นของมก.ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-12-27 16:07:38
610
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จดหมายเวียน / 2021-12-23 16:04:29
611
ประชาสัมพันธ์การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แลีะห้องปฏิบัติการด้านสิ่งทอ จดหมายเวียน / 2021-12-23 16:02:45
612
คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส.ที่137/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-12-23 16:01:26
613
แจ้งกำหนดการเห็นชอบ ไม่เห็นชอบลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาของนิสิตที่เพิ่มรายวิชาฯ จดหมายเวียน / 2021-12-20 10:00:37
614
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จดหมายเวียน / 2021-12-17 15:48:15
615
การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 Bangkok Thailand จดหมายเวียน / 2021-12-15 15:53:47
616
ขอเรียนเชิญรับชมกิจกรรม วิถีไทย วิถีเกษตร ชม ช้อป แชร์ แลคณะเกษตร ครั้งที่ 4 เกษตรเสริ์ฟ ฟาร์มสุข ปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-12-15 15:20:10
617
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕) จดหมายเวียน / 2021-12-13 10:23:22
618
การให้บริการ ห้อง KUSE Online Teaching Room จดหมายเวียน / 2021-12-09 15:20:27
619
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จดหมายเวียน / 2021-12-07 16:27:25
620
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2021-12-07 16:24:45
621
การใช้ใบเสร็จรับเงิน บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จดหมายเวียน / 2021-12-07 10:23:40
622
ประกาศอนุกรรมการสวัสดิการมก.ฉกส. เรื่อง กำหนดวิธีการชำระค่าบริการ และกำหนดระยะเวลาการรับชำระค่าบริการป่านบัญชีธนาคาร สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. (เพิ่มเติม) จดหมายเวียน / 2021-12-07 10:09:55
623
ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนหลักสูตรและผู้แทนหลักสูตรและผู้แทนนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนา จดหมายเวียน / 2021-12-03 15:19:57
624
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิทยา ศรีสมบูรณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564   จดหมายเวียน / 2021-12-03 15:00:04
625
ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จดหมายเวียน / 2021-12-01 14:15:04
626
คำสั่งที่ 2303/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-11-30 11:41:35
627
ประกาศมก.เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-30 11:40:05
628
ประกาศมก. เรื่อง กำหนดอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มก.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-30 11:37:06
629
ขอแสดงความยินดีกัับ รศ.ดร.วิรัช หิรัญ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จดหมายเวียน / 2021-11-30 10:33:15
630
ขอแสดงความยินดีกัับอาจารย์ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จดหมายเวียน / 2021-11-30 09:29:07
631
สไลด์นำเสนอในโครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (25 พ.ย.2564) จดหมายเวียน / 2021-11-25 16:32:45
632
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาออนไลน์ จดหมายเวียน / 2021-11-24 16:13:07
633
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร KU CSC จดหมายเวียน / 2021-11-24 16:08:20
634
คำสั่งมก.ที่ 1461/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งรองคณบดีวว. จดหมายเวียน / 2021-11-24 16:07:42
635
การเบิกค่าตอบแทนการสอน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-24 13:44:09
636
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนเสื้อสำหรับแจกบุคลากรมก. จดหมายเวียน / 2021-11-22 15:50:21
637
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน นายภานุวัฒน์ บริบูรณ์  จดหมายเวียน / 2021-11-18 14:29:04
638
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-11-17 16:22:41
639
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จดหมายเวียน / 2021-11-17 15:46:30
640
ขอมอบหนังสือที่ระลึกงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-15 16:15:49
641
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่14 จดหมายเวียน / 2021-11-15 16:15:37
642
เรียนเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Hibrary e Book และเสนอแนะรายการeBook จดหมายเวียน / 2021-11-15 16:14:05
643
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกันยายน2564สำหรับสมาชิก จดหมายเวียน / 2021-11-12 16:19:56
644
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 377/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-11-12 16:17:43
645
ขอแจ้งบริการหน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ จดหมายเวียน / 2021-11-12 16:16:37
646
แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ สอบไล่ ภาคต้น 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-10 09:20:01
647
สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรมก. จดหมายเวียน / 2021-11-09 16:10:50
648
ขอเชิญเข้าการเสวนาทางวิชาการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-09 16:09:36
649
ขอเชิญเข้าชมงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ 2564 จดหมายเวียน / 2021-11-09 16:08:00
650
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-11-08 11:43:21
651
ส่งแบบฟอร์มเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศและรายชื่อหนังสือเพื่อคัดเลือกจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 จดหมายเวียน / 2021-11-02 14:21:30
652
ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-10-27 15:10:43
653
ทุน AC21 Special Project Fund (SPF) 2022 จดหมายเวียน / 2021-10-27 10:01:16
654
ทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย จดหมายเวียน / 2021-10-27 09:54:23
655
ขยายระยะเวลาการส่ง proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-10-26 14:51:17
656
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จดหมายเวียน / 2021-10-25 15:41:44
657
ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จดหมายเวียน / 2021-10-25 12:23:30
658
คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต มก.ฉกส. เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จดหมายเวียน / 2021-10-25 12:02:49
659
รายงานผลกอลทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ของเดือนสิงหาคม2564 จดหมายเวียน / 2021-10-25 12:00:42
660
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 5 ตำแหน่ง จดหมายเวียน / 2021-10-25 11:58:50
661
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างคณะภายในวิทยาเขตฯ 28-29 ตค 64 จดหมายเวียน / 2021-10-25 11:56:37
662
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระพุทธเมตตา 5 บูรพาจารย์ จดหมายเวียน / 2021-10-25 11:54:22
663
ขอมอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จดหมายเวียน / 2021-10-19 16:34:25
664
ประกาศ มก.เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของนิสิตมก. จดหมายเวียน / 2021-10-19 16:32:34
665
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน จดหมายเวียน / 2021-10-19 16:30:44
666
ขอมอบหนังสือ นนทรีสีทอง 64 จดหมายเวียน / 2021-10-18 16:27:10
667
ส่งรายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่9/2564 จดหมายเวียน / 2021-10-18 16:24:08
668
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid -19 จดหมายเวียน / 2021-10-18 16:21:55
669
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-10-11 11:56:07
670
ขอเรียนเชิญร่วมงาน โครงการดนตรีในสวน ตอน MUSIC NO VAC 2021 จดหมายเวียน / 2021-10-05 16:33:14
671
ข่าวการรับสมัครทุน ก.พ. จดหมายเวียน / 2021-09-30 16:24:52
672
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-30 16:23:40
673
การฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic (ITEC) หรือ e-ITEC Programme จดหมายเวียน / 2021-09-30 14:00:29
674
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จดหมายเวียน / 2021-09-28 16:35:39
675
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมและกำหนดการสรรหา จดหมายเวียน / 2021-09-28 16:32:05
676
รับสมัครคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน จดหมายเวียน / 2021-09-28 16:05:36
677
คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 270/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคอละสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-28 16:04:35
678
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามหลักสูตรวุฒิบัตร CEFR จดหมายเวียน / 2021-09-28 16:01:52
679
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-28 15:59:50
680
การขอใช้บริการจัดส่งไปรษณีย์ของหน่วยงานภายในวิทยาเขต จดหมายเวียน / 2021-09-28 15:57:27
681
การปรับเปลี่ยนเวลาในการรับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน จดหมายเวียน / 2021-09-28 15:54:43
682
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการสรรหา และแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา จดหมายเวียน / 2021-09-23 13:37:19
683
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่15 ประจำปีพ.ศ.2564 จดหมายเวียน / 2021-09-22 15:55:54
684
ขอแจ้งช่องทางการชำระเงินประเภทการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ จดหมายเวียน / 2021-09-22 13:57:02
685
เรียนทุกท่าน ขอแจ้งเรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย รายละเอียดโปรดอ่านตามไฟล์แนบนะคะ จดหมายเวียน / 2021-09-22 13:55:25
686
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย จดหมายเวียน / 2021-09-22 13:52:38
687
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-22 09:35:08
688
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีอีสานสีทอง" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การร่วมงาน รูปแบบออนไลน์ จดหมายเวียน / 2021-09-21 10:01:45
689
ขอความร่วมมือในการสอนออนไลน์ จดหมายเวียน / 2021-09-20 15:50:49
690
งาน “นนทรีอีสานสีทอง” 22-9-64 จดหมายเวียน / 2021-09-20 13:30:17
691
ส่งรายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 จดหมายเวียน / 2021-09-17 16:36:24
692
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ มนุษย์ไม่จำกัด จดหมายเวียน / 2021-09-17 16:35:12
693
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน(Fund Fact Sheet) เดิอน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-17 16:32:57
694
ส่งรายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 จดหมายเวียน / 2021-09-17 16:32:12
695
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาฯ พ.ศ. 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-15 15:36:07
696
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2021-09-15 11:13:23
697
แจ้งขยายเวลาการถอนบางรายวิชา (KU 3online)โดยบันทึกWในใบรายงานผลคะแนน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-13 11:57:40
698
แจ้งขยายเวลาการถอนบางรายวิชา (KU 3online)โดยบันทึกWในใบรายงานผลคะแนน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-13 11:56:00
699
อนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน จดหมายเวียน / 2021-09-09 12:03:13
700
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม จดหมายเวียน / 2021-09-08 16:35:38
701
ประกาศมก. เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ มก.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) จดหมายเวียน / 2021-09-07 15:54:47
702
ประกาศมก. เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสออนและสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-07 15:31:55
703
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา การเขียนเล่มคำรับรองตนเอง Self-Declaration จดหมายเวียน / 2021-09-07 15:30:08
704
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม จดหมายเวียน / 2021-09-07 15:28:19
705
ขยายระยะเวลาวันหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิตชั่วคราว (บัตรสีฟ้า) จดหมายเวียน / 2021-09-07 13:57:47
706
ขออนุมัติใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงแทนบัตรประจำตัวนิสิตในการเข้าสอบออนไลน์ (กรณีบัตรหาย) จดหมายเวียน / 2021-09-07 13:53:09
707
ขออนุมัติใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงแทนบัตรประจำตัวนิสิตในการเข้าสอบออนไลน์ (กรณีบัตรหาย) จดหมายเวียน / 2021-09-07 13:51:38
708
ขออนุมัติใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงแทนบัตรประจำตัวนิสิตในการเข้าสอบออนไลน์ (กรณีบัตรหาย) จดหมายเวียน / 2021-09-07 13:50:30
709
การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จดหมายเวียน / 2021-09-07 11:42:33
710
แบบสอบถามความพึงพอใจระบบการลงเวลาปฏิบัติงานในระบบ KUSE MIS จดหมายเวียน / 2021-09-03 13:21:10
711
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 26 ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:42:01
712
รายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่7 ปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:38:54
713
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมสองปริญยา/ปริญญาร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา มก. จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:27:03
714
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:24:12
715
ประกาศมก.ฉกส. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:20:04
716
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564 จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:14:05
717
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์บันทึกระดับคะแนน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-03 11:02:38
718
ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-02 16:50:47
719
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่18 จดหมายเวียน / 2021-09-02 16:29:34
720
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-02 16:24:52
721
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐจัดสรรให้ และทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จดหมายเวียน / 2021-09-02 16:23:27
722
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 จาก Tokyo University of Agriculture จดหมายเวียน / 2021-09-02 15:04:54
723
ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนอาจารย์ (ทวิภาคี) ระหว่าง มก. และ Chandigarh University สาธารณรัฐอินเดีย จดหมายเวียน / 2021-09-02 15:04:23
724
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการส่งเกรดออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จดหมายเวียน / 2021-09-02 13:31:30
725
คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 218/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินเพื่อจัดหารายได้ มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-01 16:26:32
726
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การเขียนเล่มคำรับรองตนเอง จดหมายเวียน / 2021-09-01 16:24:54
727
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:29:22
728
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถสูง(PMQA 4.0) จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:27:44
729
อนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:26:13
730
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ ครบรอบวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:24:18
731
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:20:39
732
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติฯ จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:19:10
733
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุทำงานด้านการจัดการพลังงาน มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:13:52
734
คำสั่ง มก.ฉกส. เริ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:10:16
735
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 25 ปี มก.ฉกส. จดหมายเวียน / 2021-09-01 15:05:47

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้