คณะกรรมการประจำคณะ

เกี่ยวกับคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ กัญญาคำ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Asst.Prof.Suparp Kanyacome, PhD
Dean

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Asst.Prof.Siriporn Tubtim
Associate Dean

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ศรีสมพร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Asst.Prof.Sungkom Srisomporn, PhD
Associate Dean

 อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Arthit Sangngam
Head of Department

 

อาจารย์ณธกร ทัศนัส

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Natakorn Thasnas, PhD
Head of Department

 

รองศาสตราจารย์วิรัช หิรัญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Assoc.Prof.Wirach Hirun, PhD
Head of Department

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรนรินทร์ คงเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Asst.Prof.Chaknarin Kongcharoen, PhD
Head of Department

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร โพธารินทร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Asst.Prof.Somkuan Photharin, PhD
Head of Department

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร สุทธิบาก

ผู้แทนคณาจารย์

Asst.Prof.Samonporn Suttibak, PhD
Committee

 

อาจารย์ชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล

ผู้แทนคณาจารย์

Chatchawan Methapisittikul
Committee

 ศาสตราจารย์วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Prof.Worawat Sa-ngiamvibool, PhD
Committee

 

คุณเศกสรร ชนาวิโชติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Sakeson Chanawichote
Committee

 นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

Sudarat Chaengbamrung
Head of Secretary Office

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้