คณะกรรมการประจำคณะ

เกี่ยวกับคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ กัญญาคำ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Asst.Prof.Suparp Kanyacome, PhD
Dean

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Asst.Prof.Siriporn Tubtim
Associate Dean

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ศรีสมพร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Asst.Prof.Sungkom Srisomporn, PhD
Associate Dean

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลิน ต้องกระโทก

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Asst.Prof.Amarin Tongkratoke, PhD.
Head of Department

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Asst.Prof.Supalak Sathiracheewin, PhD.
Head of Department

 

รองศาสตราจารย์วิรัช หิรัญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Assoc.Prof.Wirach Hirun, PhD
Head of Department

 อาจารย์สาวิณี แสงสุริยันต์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Sawinee Saengsuriyan, PhD.
Head of Department

 

อาจารย์สุทธิเดช ปรีชารัมย์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Sutthidech Preecharram, PhD.
Head of Department

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร สุทธิบาก

ผู้แทนคณาจารย์

Asst.Prof.Samonporn Suttibak, PhD
Committee

 

รองศาสตราจารย์อัญชสา ประมวลเจริญกิจ

ผู้แทนคณาจารย์

Assoc.Prof.Anchasa Pramuanjaroenkij, PhD.
Committee

 ศาสตราจารย์วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Prof.Worawat Sa-ngiamvibool, PhD
Committee

 

รองศาสตราจารย์กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Assoc.Prof.Kobkiat Pongput, PhD
Committee

 นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

Sudarat Chaengbamrung
Head of Secretary Office

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้