บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Science and Engineering

ข้อมูลบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
user-avatar

อาจารย์กนกทิพย์ โคตรสำราญ
Kanoktip Kotsamran

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

นางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์
Kannikar Thanomsith

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติโชค พรหมณีวัฒน์
Asst.Prof.Kitichoke Prommaneewat

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

อาจารย์กีรติ มณีสาย
Keerati Maneesai

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

นางสาวเกศรินทร์ บริบูรณ์
Ketsarin Boriboon

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล จันทรเสนา
Asst.Prof.Koson Chantarasena

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์
Kraisak Kraisornwong

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรนรินทร์ คงเจริญ
Asst.Prof.Jugnarin Kungjaroen, PhD

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

นางสาวจารุณี สุเทวี
Jarunee Suteawe

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัฒน์ ไพใหล
Asst.Prof.Jaruwat Pailai, PhD

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสราญ สีกู่กา
Asst.Prof.Jitsaran Seekuka

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

อาจารย์ฉัตรปวีณ์ หอมอ่อน
Chatpawee Homon, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์
Asst.Prof.Chaiwat Sirawattananon, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ
Asst.Prof.Chivalrat Masingboon, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล
Asst.Prof.Thapani Hengsanankun

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี
Asst.Prof.Titaporn Pobutdee

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

อาจารย์ณภสินธุ์ พัฒนากุล
Nopbhasinthu Patdhanagul, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

รองศาสตราจารย์ณัฐชัย โปร่งมณี
Assoc.Prof.Nutthachai Prongmanee, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

นางสาวณัฐปภัสร์ จันทรสาขาธนา
Natpapat Chansakhatana

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

อาจารย์ณัฐพันธ์ พรหมสำเภา
Nuttapan Promsampao, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

นางสาวณัฐิกา ธนูทอง
Nattika Thanuthong

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

นายดิรศักดิ์ สายคำภา
Dirasak Saykhumpa

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์
Asst.Prof.Torsak Prasertsang

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ น้อยพา
Asst.Prof.Tuanjai Noipa, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว
Asst.Prof.Tanomsak Wongmeekaew, PhD

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

นายทวัตชัย อัยยะรัตน์
Tawatchai Ayyarat

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี งามวิไลกร
Asst.Prof.Tawee Ngamvilaikorn, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล จตุระบุล
Asst.Prof.Thodsapol Chaturabul

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

นางสาวทัศวรรณ ปีคุณ
Tassawan Peekun

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

นายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน
Theanchai Panphojan

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ
Asst.Prof.Thanawat Phattaraworamet

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

นายธนารัตน์ มั่งสูงเนิน
Thanarat Mangsongnern

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

อาจารย์ธนิกา ขันอาสา
Tanika Khanasa, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

อาจารย์ธรรมะสุข มิ่งเมือง
Dhammasook Mingmuang, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

อาจารย์ธารินทร์ รัตนบุญทา
Tharin Ratanabuntha

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์ลักษณ์ เหลาพรม
Asst.Prof.Nonglak Laoprom, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

รองศาสตราจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์
Assoc.Prof.Napaporn Phuangpornpitak, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

นางสาวนริศรา ศรีล้านคำ
Narissara Srilankham

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์
Asst.Prof.Nattakarn Prasertsung, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา
Asst.Prof.Nareerat Kitisripanya, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา เมืองนาค
Asst.Prof.Nitaya Muangnak, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

อาจารย์ปฏิพัทธ์ สิทธิ์ประเสริฐ
Patipat Sitpasert

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร
Pathomwong Thaoyabut

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

รองศาสตราจารย์ประครอง วรกา
Assoc.Prof.Prakrong Voraka, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

อาจารย์ประภากรณ์ แสงวิจิตร
Prapagon Sangwijit, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

อาจารย์ปิยนุช เนตรคุณ
Piyanooch Nedkun

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์
Pemika Hirankittiwong, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม ท้าวดี
Asst.Prof.Phanom Tawdee

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

อาจารย์พรรณนิภา รินทระ
Pannipa Rintara

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์
Pornsak Khwakupan

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

นางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์
Patcharin Nantaphan

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

นางพิลาศินี ตันเตชสาธิต
Pilasinee Tantachasatid

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ลิ่วลม
Asst.Prof.Peera Liewlom, PhD

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ สมพงษ์
Asst.Prof.Pensiri Sompong, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มพล กุดจอมศรี
Asst.Prof.Phoempol Kutchomsri

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรทอง เหลาภา
Asst.Prof.Praethong Laopa, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดี คบกลาง
Asst.Prof.Pakdee Khobklang, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

รองศาสตราจารย์ภัทราวดี ประเสริฐสังข์
Assoc.Prof.Patarawadee Prasertsang, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

นายภาณุวัฒน์ บริบูรณ์
Panuwat Boriboon

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

รองศาสตราจารย์ยุวดี แซ่ตั้ง
Assoc.Prof.Yuwadee Zaetang, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์
Asst.Prof.Rathanit Sukthanapirat, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

นางสาวระพีพรรณ มาเห็ม
Rapeepan Mahem

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ไชยเชษฐ์
Asst.Prof.Rungsan Chaiyachet

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา
Asst.Prof.Rathdharshagorn Suriyakul Na Ayudhya

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทวี ผดากาล
Asst.Prof.Rungtawee Padakan, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิกาญจน์ ศิริวัณธรัตน์
Asst.Prof.Rujikarn Sirivantharat

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

รองศาสตราจารย์รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์
Assoc.Prof.Rujirat Hatrongjit, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

อาจารย์ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต
Ruetaithip Dulyasucharit, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณาวดี ทรายขาว
Asst.Prof.Laksanawadee Saikhao, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์
Wanunya Mahavongvun

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ภักดี
LecturerWannapa Pukdee, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์
Asst.Prof.Warat Sriwannarat, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลลักษณ์ วงษ์รื่น
Asst.Prof.Walailuck Wongruen

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจน์วงค์ กรีพละ
Asst.Prof.Vatwong Greepala, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ เทพารส
Asst.Prof.Watchara Teparos

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ศรีสมบูรณ์
Asst.Prof.Wittaya Srisomboon

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

รองศาสตราจารย์วิรัช หิรัญ
Assoc.Prof.Wirach Hirun, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

อาจารย์วิเรขา คำจันทร์
Wirekha Khamjan, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์
Wutichai Wongnarat

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร สุทธิบาก
Asst.Prof.Samonporn Suttibak, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

นายศรายุทธ วงค์กวานกลม
Sarayuth wongkwanklom

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ สุพรรณราช
Asst.Prof.Sarawut Supannarach

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์
Sirinya Prongjit, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม
Asst.Prof.Siriporn Tubtim

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ พานโคกสูง
Asst.Prof.Siriluk Phankhoksoong, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน
Asst.Prof.Supalak Sathiracheewin, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา โชคเพิ่มพูน
Asst.Prof.Susama Chokphoemphun

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐกร กาเมือง
Asst.Prof.Settakorn Kamuang

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร โพธารินทร์
Asst.Prof.Somkuan Photharin, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

อาจารย์สมชาย เบ้าทอง
Somchai Baotong, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ศรีสมพร
Asst.Prof.Sungkom Srisomporn, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

อาจารย์สันติ โถหินัง
Santi Thohinung, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

อาจารย์สายฝน จันผกา
Saiphon Chanpaka, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

อาจารย์สาวิณี แสงสุริยันต์
Sawinee Sangsuriyun, PhD

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

นายสิทธิชัย ประพันธ์
Sittichai Prapun

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

นางสาวสิริปรางค์ ไชยภูมิ
Siriprang Chaiyapoom

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง
Sudarat Chaengbamrung

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิเดช ปรีชารัมย์
Asst.Prof.Sutthidech Preecharram, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร บุญตา
Asst.Prof.Soontorn Boonta, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัคนรี สัตตะโส
Asst.Prof.Supaknaree Sattaso, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ กัญญาคำ
Asst.Prof.Suparp Kanyacome, PhD

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

นางสุมารินทร์ เจริญจารุวงศ์
Sumarin Charoencharuwong

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ตั้งสกุล
Asst.Prof.Surasak Tangsakul, PhD

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

อาจารย์สุริยา ชิณวงศ์
Suriya Chinwong, PhD

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา โชคเพิ่มพูน
Asst.Prof.Suriya Chokphoemphun, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

นายอดิศักดิ์ คำมุงคุณ
Adisak Kammungkun

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิกา วงค์กวานกลม
LecturerAthika Wongkvanklom, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

นางอภิวรรณ สุพรรณราช
Apiwan Supanarach

สำนักงานเลขานุการคณะ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดช นวลมณี
Asst.Prof.Amorndech Noulmanee

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลิน ต้องกระโทก
Asst.Prof.Amarin Tongkratoke, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

user-avatar

นางสาวอรพรรณ อินทรักษา
Orapan Intharaksa

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา นามบุรี
Asst.Prof.Atchara Namburi

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

user-avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย กัญจนาทิพย์
Asst.Prof.Ekkachai Kanchanatip, PhD

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้