วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ตัวชี้วัดหลักของวิสัยทัศน์

ตัวชี้วัดหลักของวิสัยทัศน์ 2561 2562 2563 2564 2565
1.จำนวนผลงานนวัตกรรมของนิสิตที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป 3 3 3 3 5
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานนทำในบริษัทชั้นนำภายใน 1 ปี แยกรายหลักสูตร - 50 55 60 65
3.ค่าเฉลี่ยเงินเดือนแรกบรรจุของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี (หมื่นบาท)* 1.7 1.8 2.0 2.2 2.5
4.ค่าเฉลี่ย H-index ของอาจารย์และนักวิจัย (ฐานข้อมูล Scopus) 0.45 0.45 0.5 0.6 1.0
5.จำนวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว หรืออื่นๆ (หน่วย : ล้านบาท) 0.25 0.25 10.0 20.0 30.0
6.จำนวนโครงการหรือหลักสูตรบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 1 3 5 7 9

นวัตกรรม คือ ผลงานสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี


ค่านิยมองค์กร

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม (KUSE)

K = Knowledge Creation มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม

U= Unity สืบสานสามัคคี มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

S = Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม

E = Ethics มีจริยธรรมในวิชาชีพ


พันธกิจ

  1. สร้างคนให้มีขีดสมรรถนะและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
  2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการสังคม
  3. สร้างสังคมให้มีความยั่งยืนทั้งระบบ
  4. สร้างระบบบริหารจัดการให้เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้