ปริญญาตรี

ข้อมูลหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร หลักสูตร (ปี)
2554 2555 2556 2560 2563 2565 2566
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)        
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)        
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)        
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต / วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)        
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)        
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / วท.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)          
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ / วท.บ.(เคมีประยุกต์)        
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล / วท.บ.(วิทยาการข้อมูล)        

บัณฑิตศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้