ปริญญาตรี

ข้อมูลหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร หลักสูตร (ปี)
2554 2555 2556 2560 2563 2565 2566 2567
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)          
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)          
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)          
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต / วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)          
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)          
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / วท.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ / วท.บ.(เคมีประยุกต์)          
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล / วท.บ.(วิทยาการข้อมูล)          
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน / วท.บ.(เทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน)        

บัณฑิตศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อหลักสูตร หลักสูตร (ปี)
2565 2566 2567
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี / วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ / วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ / ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้