ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาพิเศษ “Future Research on Computer Science and Engineering” 23-12-65

ประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาพิเศษ “Future Research on Computer Science and Engineering” 23-12-65
เผยแพร่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09:48:10 Pilasinee Tantachasatid
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาพิเศษ “Future Research on Computer Science and Engineering”  23-12-65

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาพิเศษ “Future Research on Computer Science and Engineering” 23-12-65

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเรียนเชิญบุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาพิเศษ ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2022 (The 26th International Computer Science and Engineering Conference 2022) ณ ห้องระพีสาคริก ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
หัวข้อการเสวนาพิเศษ ทิศทางงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
“Future Research on Computer Science and Engineering”

ผู้เสวนาพิเศษ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ
08.30 น. ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาพิเศษ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ณ หน้าห้องระพีสาคริก ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)
09.00 น. ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน
09.15 น. พิธีกรกล่าวประวัติของผู้เสวนา
09.30 น. การเสวนาพิเศษ
11.30 น. พิธีปิดการเสวนาพิเศษ พร้อมรับชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้