ข่าวสารและกิจกรรม
# ข่าวสารและกิจกรรม วันที่
1 เรียนเชิญเข้าร่วมโปรแกรมการสัมมนาเชิงปฏิสัมพันธ์ 2024-04-17 15:52:13
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) 2024-04-17 15:47:14
3 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 2024-04-17 15:44:58
4 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนกายภาพ มก.ฉกส. 2024-04-17 15:42:04
5 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการบริหารรจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค พิทักษ์ไทย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มก.ฉกส. 2024-04-17 15:41:06
6 คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 170/2567 เรื่อง แต่วตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC CAMP 2567 2024-04-17 15:39:58
7 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 2024-04-17 15:33:07
8 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้แทนของคณะวว. เพื่อมาเลือกตั้งกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมก.(ก.อ.ม.) 2024-04-17 14:44:42
9 ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 2024-04-17 11:51:43
10 การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561ฯ 2024-04-10 10:25:18
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2024-04-10 10:22:46
12 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฯ 2024-04-09 16:36:07
13 ประชุมวิชาการระดับโลก IUPAC ICCE2024 2024-04-02 11:54:38
14 การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 2024-04-02 11:27:40
15 การจัดทำหนังสือเจตนาระบุตัวตนผู้รับผลประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย 2024-03-28 15:01:08
16 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 รับฟังการบรรยายพิเศษ และรับฟังการเสวนา 2024-03-28 10:37:44
17 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 2024-03-27 16:13:25
18 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนธันวาคม 2567 สำหรับสมาชิก 2024-03-27 16:12:20
19 ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรและรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2024-03-26 16:02:37
20 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน 2567 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และร่วมจัดตั้งโรงทานของหน่วยงาน 2024-03-26 15:57:47
21 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BBFS2024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2024-03-26 15:35:59
22 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของ มก.เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิดดูแลสุขภาพกายฯ 2024-03-25 14:18:41
23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงการจัดฝึกอบรมรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 2024-03-21 16:02:17
24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 2024-03-21 16:01:12
25 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 2024-03-21 15:59:29
26 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานองค์กรแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2024-03-21 15:58:06
27 ขอเรียนเชิญ KUSE ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567”  2024-03-20 15:30:12
28 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 2 โครงการ 2024-03-15 12:02:48
29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567 2024-03-15 12:01:08
30 คำสั่ง092/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2567 2024-03-15 11:58:12
31 รับสมัครคณบดีคณะเเพทย์ศาสตร์ 2024-03-15 11:56:50
32 นำส่งประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 2024-03-15 11:55:23
33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 2024-03-15 11:52:50
34 เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ มก.ฉกส. 2024-03-13 16:33:54
35 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตแนวใหม่ของอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 2024-03-07 16:20:38
36 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมออกบูธจำหน่วยสินค้าและมาเที่ยวชมงาน SAKONNAKHON BUSINESS & INNOVATION FAIR 2024 2024-03-07 16:19:55
37 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 16 2024-03-07 16:11:42
38 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2567 2024-03-07 14:04:34
39 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 2024-03-07 14:00:42
40 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับสมาชิก 2024-03-07 13:59:28
41 ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพโรงทาน อาหารว่าง อาหารเช้ากิจกรรม KUSE Run to Gear คณะวว. 2024-03-07 13:54:23
42 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ฯ 2024-03-05 14:54:42
43 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (ebook 4Plus 2024) 2024-03-05 14:53:54
44 ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร 2024-02-27 11:12:37
45 รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2024-02-23 09:31:58
46 ขอเชิญเข้าส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2567 2024-02-22 16:08:28
47 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงาน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16  "แคแสดวิชาการ 67" 2024-02-22 16:00:19
48    ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ  2024-02-22 15:43:34
49 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 2/2567 2024-02-21 16:24:55
50 แจ้งกำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบไล่ ปีการศึกษษ 2566 2024-02-21 14:30:03
51 รับสมัครผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2024-02-20 16:21:24
52 สรุปข้อมูลสำคัญของนบายลงทุน (Fund Fact sheet) เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2566 2024-02-20 16:20:13
53 ขอเชิญเจขาร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง 2024-02-20 16:19:17
54 ประกาศมก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 2024-02-20 16:17:55
55 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 2024-02-20 16:14:33
56 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 035-4/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 2024-02-20 09:55:44
57 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2024-02-19 12:05:17
58 ขอแจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ KU EPT INTENSIVE ONE DAY COURSE BY KULANG 2024-02-16 16:20:44
59 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคคลเข้ารับการอบรม 2024-02-16 16:19:07
60 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 2024-02-16 16:16:17
61 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 035-3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2024-02-13 11:07:26
62 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 035-2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิิชาการและขับเคลื่อนประกาศนียบัตรชุดวิชา 2024-02-13 11:05:08
63 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 035-1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร 2024-02-13 11:03:23
64 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 035/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรับเข้าศึกษาและกิจการพิเศษ 2024-02-13 11:01:06
65 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 034/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2024-02-13 11:00:14
66 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 033/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 2024-02-13 10:59:18
67 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 032/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 2024-02-13 10:51:31
68 ใบรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กส.มก.) 2024-02-09 14:46:57
69 ขอความอนุเคราะห์ให้รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการรณรงค์ นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9เดือน) 2024-02-09 14:45:43
70 คำสั่ง มก.ที่ 232/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 2024-02-09 14:43:41
71 แจ้งปฎิทินกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบไล่ ประจำภาคปลาย 2566 2024-02-09 13:32:49
72 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันผู้บันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปัการศึกษา 2566 2024-02-09 13:30:00
73 ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร มก.ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 2024-02-08 16:15:12
74 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนธันวาคม 2566 สำหรับสมาชิก 2024-02-08 16:13:44
75 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการบริหารบุคคล 2024-02-07 16:22:10
76 คำสั่งที่ 011/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 2024-02-07 16:18:35
77 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอเเม็ท ครั้งที่ 5 ชิงแชมป์ประเทศไทย 2024-02-07 16:17:38
78 ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประชาชน 2024-02-07 16:16:40
79 คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 293/2566 แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-07 16:15:30
80 คำสั่ง ที่ 013/2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567มก.ฉกส.(เพิ่มเติมครั้งที่1) 2024-02-07 16:14:33
81 แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2566 2024-02-01 13:31:27
82 ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Journal of Engineering and Digital technology (JEDT) 2024-01-31 16:12:08
83 แจ้งรับบัตรและชี้แจงแนวทางปฎิบัติในการใช้ประกันสุขภาพกลุ่ม 2024-01-29 12:02:08
84 ปฎิทินการดำเนินงานการส่งจบการศึกษาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มก.ฉกส 2024-01-29 10:45:44
85 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 2024-01-24 12:02:55
86 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ GEOMATE2024 2024-01-24 11:48:45
87 ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop 2024-01-23 15:20:38
88 คำสั่งมก.ที่ 90/2567 เรื่อง มอบอำนาจให้รองคณบดีคณะวว. 2024-01-23 15:13:36
89 คำสั่งมก.ที่ 61/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 2024-01-23 15:12:12
90 คำสั่งมก.ที่ 60/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2024-01-23 15:11:26
91 คำสั่งมก.ที่ 59/2567 เรื่อง ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตคณะวว. 2024-01-23 15:10:03
92 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 2024-01-22 16:15:11
93 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2568 2024-01-17 14:34:08
94 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2567 2024-01-17 14:25:05
95 ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 2024-01-17 14:12:08
96 ขอเชิญเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ 2024-01-17 11:13:04
97 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 2024-01-16 16:31:26
98 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง Meta-analysis: Basic to Publication 2024-01-16 16:29:41
99 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษหัวข้อ Cultivating Progress : ICGEB s Path in Environmental Biosafety 2024-01-16 16:26:54
100 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PST2024 2024-01-16 14:07:25
101 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 2024-01-16 13:54:44
102 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ 2024-01-12 14:52:31
103 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย 2024-01-12 09:28:25
104 ประกาศมก.เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ จากเงินรายได้ของมก. 2024-01-11 16:16:18
105 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2024-01-11 09:54:00
106 ขอมอบหนังสือ 2024-01-09 13:37:34
107 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเปิดรายวิชาใหม่หมวดศึกษาทั่วไปฯ 2024-01-09 09:43:39
108 บุคลากรถึงแก่กรรม 2024-01-09 09:01:01
109 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสถานทูตอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” 2024-01-08 16:28:22
110 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 2024-01-08 16:23:54
111 เปิดรับ การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มก.ฉกส. 2024-01-03 13:29:45
112 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2024-01-03 11:44:14
113 คำสั่งที่ 100/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ 2024-01-03 11:41:05
114 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2023-12-27 15:58:51
115 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 3 ตำแหน่ง 2023-12-27 15:57:35
116 ขอจัดส่งหนังสือ งานวิเทศสัมพันธ์กับการพัฒนามก.รายงานประจำปี 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ 2023-12-27 15:56:26
117 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.)ประจำเดือนพ.ย.2566 สำหรับสมาชิก 2023-12-27 15:48:07
118 กำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบ กลางภาค ภาคปลาย 66 2023-12-25 15:47:59
119 ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา พ.ศ. 2567 2023-12-25 11:58:27
120 ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน (ผู้ประสงค์ขอรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มก. จะต้องเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย) 2023-12-25 11:44:25
121 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 2023-12-25 11:23:43
122 ขอเชิญนำผลงานวิจัยนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 2023-12-14 16:24:06
123 แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ กลางภาค ภาคปลาย 2566 2023-12-14 14:20:16
124 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Agriculture and Natural Resources(ANRES) 2023-12-13 10:03:34
125 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้า และหลักสูตรด้านพลังงาน ประจำปี 2567 2023-12-13 09:11:03
126 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามแนวทางการสรรหาคณบดีคณะวว. 2023-12-13 09:08:56
127 มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-12-12 16:13:21
128 ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566”  2023-12-12 16:13:17
129 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2023-12-08 16:28:07
130 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล 2023-12-08 16:26:43
131 แจ้งปฎิทินกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบกลางภาค ประจำภาคปลาย 2566 2023-12-07 15:46:21
132 ขอเชิญร่วมการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2566 2023-12-06 16:11:38
133 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและลงคะแนนโหวตผลงานภาคโปสเตอร์ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่17 ประจำปี 2566 2023-12-06 16:10:32
134 ขอส่งราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565-2566 2023-12-06 16:06:39
135 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ English manuscript editing 2023-12-04 16:09:54
136 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวว. 2023-12-04 14:36:55
137 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวว. 2023-12-04 14:36:02
138 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ 2023-11-29 13:52:29
139 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ (smart Laboratory 3) 2023-11-29 09:17:42
140 ขอแจ้งคำสั่งเวียนคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการหัวห้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2023-11-24 15:55:43
141 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรคอนเสิร์ตการกุศล 80 ปี นทรีอีสาน เพื่อสมทบทุนสับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2023-11-23 15:52:54
142 ประชาสัมพันธ์โครงการ KKU-EPT ตะลุยโจทย์ 2023-11-22 16:04:31
143 ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการเพื่อการเพื่อการบริหางานอุดมศึกษาไทย 2023-11-22 16:03:40
144 ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด KU BCG Ideation Challenge 2023 2023-11-21 14:44:12
145 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนเสื้อสำหรับแจกบุคลากรมก. 2023-11-20 09:36:44
146 แต่งตั้งหัวหน้างานสังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวว.มก.ฉกส. 2023-11-17 16:16:18
147 แจ้งขอปรับปรุงระบบการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบเครือข่าย และแนวปฏิบัติการเห็นชอบ 2023-11-16 16:08:02
148 ประกาศรับสมัครผู้แทนของคณะวว. สายสนับสนุนเพื่อมาเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมก. (ก.อ.ม.) 2023-11-15 15:49:44
149 ประกาศรับสมัครผู้แทนของคณะวว. สายสนับสนุนเพื่อมาเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมก. (ก.อ.ม.) 2023-11-15 15:47:59
150 ขอความอนุเคราะห์ 2023-11-13 15:26:31
151 ขอเชิญร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันปะเทศ (DTAJ) 2023-11-13 14:36:36
152 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามแนวทางการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-11-13 14:17:24
153 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการกฐินสามัคคี "นนทรีราชพฤกษ์" ประจำปี 2566 และร่วมจัดตั้งโรงทาน 2023-11-13 14:11:23
154 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 (์NatGEN8) 2023-11-09 16:01:23
155 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 มก.ฉกส. 2023-11-08 15:37:59
156 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี นนทรีราชพฤษ์ ประจำปี 2566 2023-11-08 15:35:02
157 มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-11-08 11:57:46
158 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-11-03 15:48:17
159 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Peterson's Test and Career Prep 2023-11-03 15:46:54
160 ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ณ มก.ฉกส. 2023-11-02 16:10:03
161 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี  2023-11-02 16:09:27
162 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2566 2023-11-02 16:07:59
163 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การใช้แบบจำลอง PM 2.5 เพื่อจัดการคุณภาพอากาศ 2023-11-02 16:07:11
164 ขอเชิญคณาจารย์นิสิตนักศึกษา และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน Chulalongkorn University 2023-11-02 16:04:22
165 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา "Gramma Brush up seies by KU - Lang" 2023-10-31 16:27:24
166 ขอมอบหนังสือ PROVE YOU GRADUATED FROM KU! CLASS OF 2023 : KUNIVERSE 2023-10-31 16:25:10
167 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) ประจำเดือนกันยายน 2566 สำหรับสมาชิก 2023-10-31 16:22:04
168 สำนักงานก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 2023-10-27 13:37:58
169 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการจัดปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการ 2023-10-26 15:33:21
170 ขอเชิญอาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าชมเว็บเพจ Research Inspire บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ 2023-10-26 15:28:50
171 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้าสำนักงานเลขนุการคณะแพทยศาสตร์ 2023-10-26 15:24:56
172  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-10-25 16:25:27
173 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาพนักงาน ของส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-10-25 15:50:29
174 รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2566 : Nontri Award 2023 2023-10-24 13:52:32
175 ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคต้น 66 2023-10-24 10:59:43
176 ขอเชิญชวนสมัครร่วมโครงการ KU RUN 3 2023-10-20 16:02:30
177 รับสมัครคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 2023-10-20 16:00:39
178 ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ 2023-10-20 15:56:48
179 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง นโยบายและแนวทางการจัดการความรู้เพื่อความยั่งยืน 2023-10-20 15:54:18
180 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนประจำปี พ.ศ.2566 2023-10-20 15:49:37
181 ประกาศผลการคัดเลือก ผลงานคุณภาพ และบุคลากรดีเด่น รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2566 2023-10-18 12:07:40
182 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 2023-10-12 10:23:28
183 ประกาศมก. เรื่อง การปรับโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์(ฉบับที่2) 2023-10-12 09:47:45
184 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเล้ขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2023-10-10 14:29:27
185 ขอมอบหนังสือ E book นนทรีสีทอง 66 2023-10-10 14:17:03
186 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่15 2023-10-06 14:29:36
187 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มก.ครั้งที่17 ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-10-04 09:18:29
188 ประกาศ มก. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบไล่ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-10-04 09:17:31
189 ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน 2023-09-29 14:43:36
190 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือน ส.ค.2566 สำหรับสมาชิก 2023-09-29 14:40:54
191 คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 181/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-09-29 14:37:47
192 แจ้งปิดระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการชั่วคราว และแจ้งการใช้งานระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชารูปแบบออนไลน์ 2023-09-29 13:44:24
193 ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงานThailand Space Week 2023 2023-09-28 13:41:48
194 ขอส่ง"รายงานประจำปี 2566 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ" 2023-09-28 13:40:22
195 ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในหน่วยงานร่วมทำบุญถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2566 2023-09-28 11:46:11
196 คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 185/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 2023-09-28 10:33:37
197 คำสั่ง มก. ที่ 2294/2566 เรื่อง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวว. 2023-09-28 10:32:24
198 ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม มก.กำแพงแสน ประจำปี 2566 2023-09-26 09:23:45
199 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (วันที่ 28 ก.ย.66 เวลา 07.45-08.20 น.) 2023-09-25 13:27:30
200 ขอเชิญคณาจารย์ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-22 15:33:41
201 ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เลือกผู้แทนผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-09-19 09:52:51
202 ขอเชิญเข้าร่วมงาน มุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน ประจำปี พ.ศ.2566 2023-09-18 16:10:01
203 ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ไฮโดรเจนสีเขียว 2023-09-18 14:30:40
204 เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-15 11:49:27
205 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ กองบริหารทั่วไป ประจำปี 2566 2023-09-12 15:53:58
206 สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน(Fund Fact Sheet)เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2566 2023-09-11 15:49:24
207 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กส.มก.) ประจำเดือน ก.ค.2566 สำหรับสมาชิก 2023-09-11 15:46:51
208 การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่15 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทย์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 2023-09-11 15:45:51
209 ขอความอนุเคราะห์แจ้ง คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร งดดาวน์โหลด Oracle VirtualBox Extension Pack และระวังการใช้ซอฟต์แวร์ Oracle VirtualBox 2023-09-11 14:01:08
210 ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 2023-09-08 16:01:09
211 ประกาศรับสมัคร ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-09-08 15:36:45
212 ขอเผยแพร่รายงานประจำปี มก. 2565 2023-09-07 09:40:34
213 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา 2023-09-07 09:39:02
214 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสหกิจ 2023-09-04 09:37:56
215 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการการให้บริการยืนยันตัวตนในระบบหมอพร้อม (DID) 2023-09-01 10:13:17
216 ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มก.ฉกส. 2023-08-30 10:48:55
217 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอน(พิธีไหว้ครู) 2023-08-29 15:33:25
218 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์มก.ประจำปี 2566 2023-08-29 10:40:40
219 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อยกระดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13 2023-08-28 15:05:53
220 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 20 ประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 2023-08-23 10:22:48
221 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ 2023-08-22 16:16:04
222 ขยายระยะเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-22 16:07:02
223 มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-08-22 16:05:57
224 ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น 2566 2023-08-21 14:03:56
225 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สนง.ตรวจสอบภายใน 2023-08-18 16:19:50
226 คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 142/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GREEN METRIC ประจำปี 2023 2023-08-18 16:18:10
227 ขยายเวลาการทำแบบประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 2023-08-18 16:15:50
228 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.สัญจร) 2023-08-18 16:14:39
229 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University Ku's Future through the Reinventing University Program 2023-08-18 11:00:27
230 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 2023-08-18 10:51:37
231 ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand new gen inventors award 2024 (I-New Gen Award 2024) 2023-08-18 10:44:34
232 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2565 2023-08-18 09:57:09
233 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 2023-08-18 08:25:47
234 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนฯ 2023-08-17 15:09:40
235 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2023-08-11 14:37:29
236 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา 2023-08-11 14:35:16
237 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 2023-08-11 14:34:01
238 คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 127/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำปี การศึกษา 2566 2023-08-11 14:32:27
239 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 2023-08-11 14:31:00
240 ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงารประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 2023-08-11 14:29:35
241 คำสั่งมก.ฉกส.ที่123/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย EHS มก.ฉกส. 2023-08-11 14:26:19
242 ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 2023-08-11 14:24:46
243 การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) 2023-08-11 14:22:35
244 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม(บิดานายอรัญ) 2023-08-09 10:43:11
245 ขอความอนุเคราะห์งดการเรียนการสอนเพื่อร่วมจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18 2023-08-07 16:29:45
246 ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 2023-08-04 16:30:32
247 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 2023-08-04 16:27:10
248 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) 9ส.ค.66 2023-08-04 16:25:35
249  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 2023-07-27 14:49:22
250 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 2023-07-27 14:48:58
251 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย (ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19) 2023-07-27 14:47:53
252 พิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา  2023-07-27 14:32:43
253 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี งบประมาณ2566 2023-07-25 15:56:31
254 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 22 รอบ 2 2023-07-25 15:53:42
255 ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Agriculture and Natural Resources 2023-07-20 11:01:46
256 ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) 2023-07-20 09:35:51
257 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2023-07-19 14:12:30
258 การเลือกตั้งและการรับสมัครกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-07-19 13:51:47
259 ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานเลขานุการคณะ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-07-19 11:31:22
260 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง การเตรียมพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน 2023-07-17 14:29:06
261 ขอแจ้งปิดให้บริการวันและเวลาทำการของกองทรัพยากรมนุษย์ 2023-07-17 14:26:23
262 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล 2023-07-17 14:07:55
263  คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2023-07-17 14:06:37
264 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรับเข้าศึกษา 2023-07-17 14:04:49
265 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม 2023-07-17 14:03:19
266 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 2023-07-17 14:02:00
267 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-07-17 14:00:46
268 ประกาศคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประเภทตำราและหนังสือ 2023-07-17 13:58:55
269 ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การทำแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 2023-07-14 11:43:54
270 จัดอบรมภายใต้โครงการ KU Next Digital Literacy by OCS 2023-07-14 11:39:13
271 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับ การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มก.ฉกส. 2023-07-14 11:37:12
272 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 2023-07-14 11:35:19
273 ประกาศมก.ฉกส. เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับบุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. 2023-07-14 11:34:08
274 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 2023-07-14 11:32:37
275 คำสั่งมก.ฉกส.ที่109/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา วิชาบูรณาการ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งที่1) 2023-07-14 11:31:07
276 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนเมษยน 2566 สำหรับสมาชิก 2023-07-14 11:29:57
277 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนพ.ค. 2566 สำหรับสมาชิก 2023-07-14 11:28:07
278 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.สกลนคร 2023-07-13 09:41:54
279 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-07-11 15:54:21
280 แจ้งผลการลงคะแนนคัดเลือกนิสิตเก่าวิศวกรรมดีเด่น ปี2566 2023-07-11 15:53:25
281 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำคณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-07-11 11:36:31
282 ขอส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี พ.ศ.2563-2564 2023-07-11 10:22:56
283 โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน 2023-07-07 13:49:34
284 คำสั่ง คณะวว. เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 2023-07-06 13:23:03
285 ขอเชิญร่วมงานทำบุญและจัดตั้งโรงทาน 2023-07-05 13:00:15
286 ขอส่งของที่ระลึกการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2566 2023-07-04 16:10:02
287 โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ; KU83 2023-07-04 14:45:38
288 โครงการปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ 2566 2023-07-04 14:35:15
289 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  2023-07-04 14:22:01
290 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566  2023-07-04 13:54:51
291 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกกรรมการสภามก.ซึ่งเลือกมาจากคณาจารย์ประจำ และเลิือกมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 2023-07-04 10:12:24
292 คำสั่งมก. ที่ 1352/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง) 2023-07-03 14:21:32
293 จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ฉบับ E-Book 2023-07-03 09:30:04
294 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-06-29 14:56:55
295 เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2566 2023-06-29 14:54:21
296 ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายพระรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) 2023-06-26 16:00:46
297 มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-06-26 15:59:03
298 ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ(ร่าง) แผนยุทธศาสตราร์การพัฒนามก.และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) 2023-06-26 15:57:58
299 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา หัวข้อ "KU - พลิกฟื้นเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ผลไม้ฐานนวัตกรรมในบริบทชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023" 2023-06-26 15:56:36
300 สรุปข้อหารือในที่ประชุมพิจารณาประกาศมก.เรื่องกำหนดอัตราค่าสมนาคุณในงานประจำปีฯ 2023-06-26 15:47:56
301 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 2023-06-26 15:47:02
302 ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-26 15:45:59
303 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2566 2023-06-26 15:45:09
304 คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 093/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. 2023-06-26 15:43:33
305 แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวว. 2023-06-26 15:42:51
306 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 (KUSE Workshop 2023) กิจกรรมประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 2023-06-22 14:43:33
307 ขอเรียนเชิญ เลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ 2023-06-22 09:37:43
308 แจ้งประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนทุกท่านใช้งาน KUSE 23rd Anniversary Logo 2023-06-21 11:08:59
309 ประกาศ มก. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาตต้น ปีการศึกษา 2566 2023-06-20 13:50:48
310 ประกาศคณะกรรมการบริหารมก. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก. 2023-06-20 13:45:48
311 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-06-20 11:54:04
312 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-06-20 11:52:43
313 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก และ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือก คณะกรรมการประจำคณะ 2023-06-20 11:30:31
314 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคาร22 2023-06-16 14:17:26
315 ขอความอนุเคราะหสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้" 2023-06-15 15:39:33
316 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ 2023-06-15 11:26:21
317 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ 2023-06-15 11:24:22
318 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 2023-06-09 16:17:48
319 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” 2023-06-09 16:11:38
320 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมเสวนาใน Talk to KU (ร่าง) มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำและมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ พ.ศ.2566 2023-06-09 15:56:02
321 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเลือกมาจากคณาจารย์ประจำ และเลือกมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 2023-06-08 15:53:19
322 รับสมัครคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม 2023-06-08 15:48:44
323 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา 2023-06-08 15:47:17
324 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการนำเข้าผลงานสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากระบบคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2023-06-08 15:45:47
325 รับสมัครคณบดีคณะประมง 2023-06-08 15:44:09
326 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 23 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-06-06 16:19:23
327 ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 2023-05-31 15:53:08
328 ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. 2023-05-31 13:15:38
329 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา 2023-05-31 13:13:49
330 ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระรพระบรมศานุวงศ์ (กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายพระรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุิดา พัชรสุฑาพิมลลักษณพระบรมราชินี) 2023-05-31 13:12:38
331 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน และร่วมจัดตั้งโรงทาน 2023-05-31 13:11:32
332 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน  2023-05-30 16:30:56
333 คำสั่งมก.ที่ 1173/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-05-30 10:15:05
334 ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-05-29 10:38:57
335 เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา KU-KM Care&Share for KU ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่2 2023-05-26 16:10:41
336 ขอแจ้งเวียนประกาศมก.เรื่อง การกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมก. (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 2023-05-26 11:29:27
337 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญปี 2566 2023-05-26 11:27:28
338 คำสั่ง มก.ฉกส.ที่056/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2023-05-26 11:26:22
339 ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2566 2023-05-24 14:43:19
340 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครได้ที่ www.person.ku.ac.th 2023-05-24 14:41:36
341 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย มก ว่าด้วยภาระงานขั้นต่ำ และภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2566 2023-05-24 11:00:08
342 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสัดส่วนเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ใหม่ 2023-05-24 10:42:14
343 ประกาศ มก. เรื่อง การกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่2) 2023-05-23 10:14:55
344 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ" 2023-05-23 09:22:22
345 ประกาศ มก. เรื่อง การกำหนดวันทำงาน วันลา และการจ่ายค่าจ้าง ระหว่างลาของ พนง.มก 2023-05-19 10:58:13
346 รับสมัครคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 2023-05-16 14:57:33
347 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 2023-05-16 14:27:44
348 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ครั้งที่ 24 2023-05-16 14:21:30
349 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่งวมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ  2023-05-10 16:22:57
350 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2023-05-10 16:21:23
351 บุตรีบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-05-10 16:19:54
352 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม(บิดาอ.เศรษฐกร กาเมือง) 2023-05-10 16:18:44
353 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม 2023-05-03 09:38:16
354 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 2023-04-28 11:42:33
355 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนมีนาคม 2566 สำหรับสมาชิก 2023-04-28 11:40:22
356 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 2023-04-27 11:02:32
357 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 2023-04-25 14:51:59
358 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 2023-04-25 14:49:56
359 พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  2023-04-25 12:15:32
360 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนา ในหัวข้อ ฝุ่นพิษ PM 2.5 ข้ามพรมแดน แก้ไม่ได้จริงหรือ 2023-04-25 11:22:48
361 ประกาศมก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนวิชาการและวิจัย ของส่วนงานในสังกัดมก.(ฉบับที่2) 2023-04-19 14:16:40
362 ประกาศมก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนวิชาการและวิจัย ของส่วนงานในสังกัดมก. 2023-04-19 14:15:41
363 ทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 2023-04-19 13:30:44
364 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ" 2023-04-19 11:48:54
365 ประกาศ คณะวว. มก.ฉกส. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอน สำหรับ ผุ้สอนที่เป็น อ.ประจำ คณะ วว. 2023-04-18 15:41:16
366 ประกาศ คณะวว. มก.ฉกส. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอน สำหรับ ผุ้สอนที่เป็น อ.ประจำ คณะ วว. 2023-04-18 15:39:41
367 ประกาศ คณะวว. มก.ฉกส. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอน สำหรับ ผุ้สอนที่เป็น อ.ประจำ คณะ วว. 2023-04-18 15:38:52
368 แจ้งมติยกเลิกการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าสวดพระอภิธรรมสำหรับบุคคลในครอบครัวบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-04-10 15:34:52
369 แจ้งปิดทำการสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 2023-04-10 15:33:49
370 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือน และร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2023-04-10 11:31:56
371 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา 2023-04-07 15:37:26
372 ปฏิทินกิจกรรมการแก้ไข I และ N ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 2023-04-05 15:37:52
373 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2023-04-05 15:36:27
374 พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายนและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566  2023-04-05 13:37:33
375 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-04 11:45:34
376 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส 2023-04-04 11:13:15
377 ขอแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2566 2023-04-04 10:35:31
378 แจ้งปิดระบบน้ำประปา ( ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.00-16.00 น.) 2023-04-03 16:32:04
379 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 2023-03-31 15:24:04
380 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 นนทรีอินทนิลเกมส์ 2023-03-30 13:35:06
381 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กส.มก.)ประจำเดือนก.พ.2566 สำหรับสมาชิก 2023-03-30 13:33:35
382 รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2023-03-30 13:30:27
383 ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด และกำหนดวัน เวลา การติดต่อการทำธุรกรรมและสวัสดิการ 2023-03-30 13:28:30
384 ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมวิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา) 2023-03-30 13:26:46
385 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  2023-03-27 15:29:37
386 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่20 นนทรีอินทนิลเกมส์ 2023-03-24 15:30:54
387 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 2023-03-24 14:28:35
388 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาทางวิชาการ 2023-03-23 11:19:42
389 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการในโครงการ Education NEXT Forum 2023 2023-03-20 16:15:47
390 เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา KU-KM Care&Share for KU ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1 เรื่อง การปรับตัว Office สู่การเปลี่ยนผ่าน Digital Transformation 2023-03-20 16:02:45
391 ขอแจ้งกำหนดการบันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 2023-03-20 14:31:15
392 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 2023-03-16 14:33:19
393 ประชาสัมพันธ์การประชุมพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มก. ครั้งที่ 1 2023-03-14 15:19:55
394 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดโต๊ะหมู่บูชาและศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ 2023-03-14 15:18:46
395 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-14 12:04:36
396 ขอส่งรายงานกิจการประจำปี 2565 2023-03-14 12:02:27
397 ขอนำส่งวารสารหนังสือข่าว สอ.มก. 2023-03-14 12:01:01
398 ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานวิทยาเขตฯ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30น. 2023-03-14 11:58:13
399 ขอแจ้งปิดทำการ กองบริหารวิชาการและนิสิต ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30น. 2023-03-14 11:55:35
400 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 13 2023-03-10 15:24:24
401 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 เกมส์ 2023-03-09 10:33:49
402 คำสั่งมกฉกส.ที่ 019/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. 2023-03-09 10:32:21
403 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม บิดา อ.ภควรรณพร 2023-03-09 10:30:39
404 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2023-03-02 10:42:13
405 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ 2023-03-01 13:23:33
406 แจ้งกำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 2023-03-01 13:22:12
407 ขอแจ้งปิดทำการ 2023-03-01 10:45:13
408 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต 2023-02-28 15:05:27
409 ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ "วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023" 2023-02-28 15:01:29
410 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา 2023-02-28 14:56:06
411 ประกาศมก.เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2023-02-28 14:53:45
412 ประกาศมก.เรื่องการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2023-02-28 14:52:58
413 ประกาศ มก. เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น 2023-02-28 14:52:13
414 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 2023-02-23 16:31:15
415 สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน(Fund Fact Sheet ) เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 2023-02-23 16:23:42
416 ขอประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา 2023-02-23 16:18:33
417 ประชาสัมพันธ์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2023-02-23 16:14:02
418 แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2566 2023-02-23 16:03:06
419 ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและกำหนดการสรรหา 2023-02-17 15:08:42
420 ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และกำหนดการสรรหา 2023-02-17 15:07:03
421 ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และกำหนดการสรรหา 2023-02-17 15:05:45
422 ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต เรื่อง สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตและกำหนดการสรรหา 2023-02-17 15:03:30
423 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินกิจกรรม NONTRI E-SAN VIRTUAL RUN SEASON 4 2023-02-17 11:45:34
424 ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo&Symposium 2023 2023-02-16 14:42:14
425 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia pacific symposium on safety 2023 (APSS 2023) 2023-02-15 15:57:12
426 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ของศูนย์ทสอบสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 2023-02-14 13:45:37
427 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญประจำปี ชมรมพุทธกรรมฐาน มก.ฉกส. ประจำปี 2566 2023-02-14 13:43:24
428 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 2023-02-14 13:40:15
429 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 2023-02-14 13:38:05
430 ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด1ฃ3,ภ.ง.ด53) จากรูปแบบกระดาษไปสู่การนำส่งแบบผ่านระบบ e-filing และชำระภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร 2023-02-14 13:35:07
431 แจ้งปฎิทินกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 2023-02-10 11:21:27
432 แจ้งรูปแบบการสอบออนไลน์ (KULAM) สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 2023-02-10 11:14:34
433 แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2565 2023-02-10 11:13:23
434 แจ้งรับบัตรและชี้แจงแนวทางปฎิบัติในการใช้ประกันสุขภาพกลุ่ม 2023-02-10 10:46:24
435 ขอมอบทุน 2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) 2023-02-09 15:58:20
436 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWUIE 2023-02-07 15:18:18
437 ขอแจ้งปิดทำการ 2023-02-06 08:43:09
438 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส. ที่ 006/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 2023-02-01 15:51:00
439 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนา รวมพลังสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา มก.ฯ 2023-02-01 13:50:41
440 ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) 2023-02-01 11:18:05
441 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชากรสาหรา่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 10 2023-01-31 16:22:17
442 ประกาศ มก. เรื่องการจัดสอบซ้ำซ้อน 2023-01-30 11:26:43
443 การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) 2023-01-30 10:43:02
444 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-27 15:59:07
445 แจ้งปฎิทินการศึกษาสำหรับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 2023-01-27 10:56:35
446 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันผู้บันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 2023-01-27 10:55:02
447 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสรุปสถานการณ์ประจำปีและสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 6 ก.พ.66 9.00-12.00น. 2023-01-26 14:29:47
448 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตำแหน่งทางวิชาการประจำคณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2023-01-26 14:27:10
449 ปฎิทินการดำเนินงานการส่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-24 14:01:53
450 โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ 2023-01-24 10:38:13
451 โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ 2023-01-24 10:32:52
452 ปฏิทินการประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 2023-01-24 09:41:29
453 รับสมัครคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 2023-01-20 16:20:41
454 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 2023-01-20 16:17:55
455 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 1 2023-01-20 16:14:06
456 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลิือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ 2023-01-20 14:41:24
457 ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร 2023-01-20 09:25:44
458 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ https://kasets.art 2023-01-20 09:18:13
459 KUSE เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ม.ขอนแก่น 19-20 ม.ค.2566 2023-01-19 10:51:51
460 รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 2023-01-17 14:38:45
461 คณบดีศึกษาดูงาน ณ ITC : Cambodia 2023-01-17 14:34:39
462 📍 ขอเชิญชวนนิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม "โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" 2023-01-16 15:41:56
463 นิสิตวิศวะเครื่องกล คว้ารางวัลในการแข่งขันรถ ECONO ปี 2565 2023-01-16 11:15:53
464 KUSE เปิดบ้านต้อนรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2566 2023-01-16 11:00:50
465 ขอเรียนเชิญบุคลากรในส่วนงานของท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนพื่อยกระดับทักษะการทำงานแห่งอนาคต 2023-01-16 09:43:25
466 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open Innovation Roaadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 2023-01-13 16:10:48
467 ขอให้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองของหัวหน้าส่วนงาน รอบที่ 2 2023-01-13 15:21:21
468 คำสั่งมก. ที่ 41/2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2023-01-13 15:19:23
469 ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 2023-01-13 14:27:01
470 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 80ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2023-01-12 14:34:43
471 แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นของมก.ประจำปี 2565 2023-01-12 09:42:58
472 ขอเชิญเข้าร่ววมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 2023-01-12 09:32:59
473 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชกาารนานาชาติ The Materials Research Society of Thailand International Conference(MRS-Thailand 2023) 2023-01-11 15:58:32
474 แจ้งผลการประกวด ในโครงการสัมมนาเรื่อง วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 KU-KM Day 2023-01-09 14:44:24
475 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรวมนำ้ใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 2023-01-09 14:41:49
476 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) 2023-01-04 15:40:00
477 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ.รุ่นที่ 3 2023-01-04 15:37:13
478 ขอแจ้งผังโครงสร้างผู้บริหารคณะศว. ประจำปี 2566 2023-01-04 14:49:18
479 มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2022-12-29 14:06:22
480 ขอเชิญชวนเข้ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ 2022-12-27 12:06:14
481 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-12-27 12:04:55
482 การจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566 2022-12-27 12:03:36
483 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566 2022-12-26 15:40:30
484 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565     2022-12-26 13:24:20
485 ปฏิทินรับเรื่องเสนอขอประเมินการสอน และขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 2022-12-21 15:48:42
486 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับสนับสนุนรางวัลสิ่งตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-20 16:06:51
487 ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 17 2022-12-20 15:59:16
488 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ ปีที่2 2022-12-20 15:53:21
489 ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์กิจจกรรมแจกคอร์สเรียนออนไลน์ รุ่นที่ 13 ฟรี ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 2022-12-20 15:52:17
490 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ณ มก.ฉกส. 2022-12-19 14:30:13
491 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรกรผู้รอบรู้ Well Rounded Farmer 2022-12-15 16:03:31
492 ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop 2022-12-15 15:58:59
493 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2022-12-15 15:53:59
494 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 2022-12-15 15:52:40
495 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและลงคะแนนโหวตผลงานภาคโปสเตอร์ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 2022-12-15 15:50:43
496 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตปริญญาโท 2022-12-15 09:29:59
497 ขอแจ้งปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2566 2022-12-08 16:00:50
498 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565     2022-12-08 11:52:39
499 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a public Autonomous University ครั้งที่2/2565 และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่11/2565 มก.ฉกส. 2022-12-08 09:08:49
500 รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2022-12-07 16:01:56
501 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เคลียร์พลังลบ เพิ่มพลังบวก ด้วยคลื่นเสียงบำบัด 2022-12-07 16:00:21
502 ประกาศ มก. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ จากเงินรายได้ของ มก. 2022-12-07 15:59:10
503 ประกาศมก. หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงินการบัญชีและรายงานการเงินของ มก. 2022-12-07 15:58:00
504 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 2022-12-07 14:56:00
505 KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสกร องอาจ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2022-12-01 13:55:43
506 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำหรับสมาชิก 2022-11-30 13:52:01
507 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 2022-11-30 13:50:34
508 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 2022-11-30 13:49:22
509 ก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาล 2022-11-23 15:57:56
510 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ณ มก.ฉกส. 2022-11-23 15:56:58
511 กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 2022-11-22 16:30:25
512 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 2022-11-15 13:51:57
513 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและชื่องาน ภายในกองทรัพยากรมนุษย์ 2022-11-15 11:28:53
514 การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการมก.ทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 2022-11-15 10:47:42
515 ขออนุญาตเข้าแนะนำตัวผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินงาน สอ.มก. และขอความอนุเคราะห์ติดสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ 2022-11-14 15:46:32
516 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน 2022-11-14 15:42:28
517 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน 2022-11-14 15:16:32
518 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ธาตุพนม จ.นครพนม 2022-11-14 15:13:53
519 ขอมอบเอกสารเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาสที่ 4 2022-11-11 15:29:48
520 การแบ่งหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย 2022-11-11 15:26:54
521 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา The competency - based skills Assessment Conference Day 2022-11-11 15:25:30
522 แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการรานบุคคลของมก.ฉกส. 2022-11-11 14:46:20
523 การสนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (กอง 3) 2022-11-10 08:11:45
524 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 2022-11-08 09:46:01
525 เรียนเชิญบุคลากร KUSE ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 2022-11-07 15:55:31
526 ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. 2022-11-04 09:34:33
527 จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2565 2022-11-03 16:10:54
528 ขอเชิญร่วมโครงการ และจัดตั้งโรงทาน โครงการกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. 2022-11-03 12:24:36
529 ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดภาพหมู่บัณฑิต 2022-11-03 12:21:54
530 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ.มก. หัวข้อ " แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล " 2022-11-01 14:29:23
531 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนเสื้อสำหรับแจกบุคลากรมก. 2022-10-31 16:17:55
532 ขอแสดงความยินดียิ่งกับบุคลากรและนิสิต  ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Happy & Low-carbon KU”  2022-10-28 11:12:17
533 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2565 2022-10-27 14:25:42
534 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สมัครฯแนะนำตัวกับบุคลากรในหน่วยงาน 2022-10-27 14:19:14
535 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่15 (EENET 2023) 2022-10-27 14:16:34
536 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและบทความวิจัยตีพิมพ์ ในงานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ 2022-10-26 16:34:32
537 รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกันยายน 2565 สำหรับสมาชิก 2022-10-26 13:45:49
538 ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 2022-10-25 15:58:02
539 แจ้งกำหนดการและแนวปฎิบัติการส่งเกรดออนไลน์ ภาคต้นปีการศึกษา 2565 2022-10-25 15:55:46
540 คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 209/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มก.ฉกส. 2022-10-21 16:07:43
541 คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 210/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 มก.ฉกส. 2022-10-21 16:06:09
542 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จำหน่ายสินค้า The Premium at ku.csc. 2022-10-21 14:01:15
543 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายฝึกอบรมการวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่10 2022-10-21 13:59:32
544 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังกวัดสกลนคร 2022-10-21 13:56:16
545 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2566 2022-10-17 16:30:03
546 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 2022-10-17 16:25:24
547 คำสั่ง มก.ฉกส.ที่ 203/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2022-10-17 16:22:18
548 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ท่าน 2022-10-17 16:18:23
549 การเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำ(ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน ขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 2022-10-12 12:12:46
550 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2022-10-10 12:02:05
551 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบประมาณเฉพาะกิจ) 2022-10-10 11:55:07
552 รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565 : รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2022-10-07 15:55:46
553 ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณเฉพาะกิจ 2022-10-06 09:00:43
554 จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดือนกันยายน 2565 2022-10-05 09:42:12
555 การส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบไล่ภาคต้นปีการศึกษา 2565 2022-10-04 15:16:24
556 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ 2022-10-04 15:15:08
557 ขอแจ้ง QR Code และ Link url รายงานประจำปีสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2022-10-04 13:41:00
558 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับสมาชิก 2022-10-03 13:35:35
559 ประกาศมก.เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรมก.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ลดงลงของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ฉบับที่38 2022-10-03 13:34:12
560 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม NAPA 2022-09-27 10:26:56
561 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสาร PSRU Journal of Science and Technology 2022-09-27 10:20:02
562 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 7" 2022-09-27 10:10:04
563 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 2022-09-27 10:02:36
564 ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับ - ส่งเอกสาร 2022-09-23 16:00:07
565 ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนพระราชวชิรธรรมมาจารย์ วิ.(สุธรรม สุธมโม)เพื่อการศึกษาและพัฒนานิสิตของ มก.ฉกส.พ.ศ.2565 2022-09-23 15:58:16
566 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ พิธีมอบทุนเหรียญรุ่น KU81 2022-09-23 15:56:20
567 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2022-09-23 15:53:13
568 ประกาศมก.ฉกส.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารและจัดการกองทุนพระราชวชิรธรรมมาจารย์ วิ.(สุธรรม สุธมโม)เพื่อการศึกษาและพัฒนานิสิต มก.ฉกส. 2022-09-23 14:40:08
569 KUSE ขอแสดงความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2565  2022-09-23 10:41:06
570 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 2022-09-19 11:32:53
571 ขอส่งเอกสาร "รายงานประจำปี 2564 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ" 2022-09-19 11:30:24
572 รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2022-09-19 11:24:16
573 รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2022-09-19 11:21:16
574 รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-09-19 11:19:52
575 ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต นนทรีอีสานสีทอง 2022-09-19 11:18:24
576 ขอเชิญชวนใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามก. 2022-09-16 16:31:46
577 แจ้งปฎิทินกิจกรรมจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบไล่ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2565 2022-09-16 15:15:15
578 ส่งแบบฟอร์มเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศฯ 2022-09-16 15:10:39
579 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีฯ 2022-09-13 15:54:26
580 ขอความร่วมมือการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 2022-09-12 15:13:34
581 โครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.จำกัด 2022-09-09 16:34:40
582 แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 2022-09-09 13:59:56
583 ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้วารสารภาษาต่างประเทศ 2022-09-09 13:57:23
584 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  + ขอเรียนเชิญชาว KUSE ทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ 2022-09-09 13:42:09
585 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  2022-09-07 14:23:09
586 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในกางานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2023 International Electrical Engineering Congress, IEECON 2023 2022-09-07 14:22:20
587 ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องชมเชยการปฏิบัติหน้ราที่พลเมืองดี 2022-09-06 14:37:19
588 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวุลคุณภาพ มก.ครั้งที่16 ประจำปี 2565 และเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ 2022-09-06 14:35:50
589 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2565 2022-09-06 14:34:17
590 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2022-09-06 11:37:55
591 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในกางานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2023 International Electrical Engineering Congress, IEECON 2023 2022-09-06 09:31:32
592 คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 164/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 2022-09-02 15:32:32
593 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2565 2022-09-02 15:31:41
594 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 2022-09-02 15:30:43
595 คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 156/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG มก.ฉกส. 2022-09-02 15:28:40
596 สั่ง มก.ฉกส. ที่ 163/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร 2022-09-02 15:27:28
597 คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 158/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 2022-09-02 15:25:11
598 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 2022-09-02 15:21:20
599 ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี (น.ส.ปิยะธิดา ภักดีสวัสดิ์) 2022-09-02 15:14:44
600 การประชุมวิชาการนานาชาติ The12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Counteies 2022 2022-09-02 15:13:15
601 สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (Fund Fact Sheet)เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2565 2022-09-02 15:09:50
602 ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับพระราชทาน "เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2565" 2022-09-02 10:50:09
603 จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนสิงหาคม 2565  2022-08-31 17:30:43
604 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จ.นครพนม 2022-08-25 16:25:12
605 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565     2022-08-25 11:33:56
606 พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรวมร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของสหพันธรัฐรัสเซีย 2022-08-24 16:37:17
607 ขอความร่วมมือในการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(e-filing) แบบเต็มรูปแบบ 2022-08-23 11:59:36
608 การดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและการพัฒนาและเพื่อให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563 2022-08-23 11:19:14
609 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ 2022-08-22 14:07:30
610 ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2024 ประเทศญี่ปุ่น 2022-08-17 09:25:02
611 ขอเชิญชวนร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มก.ฉกส. 2022-08-11 16:28:26
612 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แนวทางในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร 2022-08-11 16:00:03
613 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 2022-08-10 15:55:54
614 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พรบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-10 09:53:27
615 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 2022-08-10 09:16:35
616 ขอความอนุเคราะห์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 2022-08-09 10:57:45
617 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 10 2022-08-08 16:12:49
618 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องปฎิบัติการสอบเทียบ 2022-08-08 15:41:23
619 ขอให้งดใช้อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร14 2022-08-08 15:40:21
620 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผอ.สขส. 2022-08-05 11:23:01
621 ขอเชิญร่วมจัดตั้งโรงทานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มก.ฉกส. 2022-08-05 11:19:56
622  ขอความอนุเคราะห์ตั้งต้นบุญ 2022-08-05 11:17:57
623 ขอมอบหนังสือ 84 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-08-05 11:16:33
624 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่(ภาคทฤษฎี) 2022-08-05 11:14:24
625 ขอเชิญร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่7 2022-08-04 09:15:06
626 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ 2022-08-02 13:51:25
627 คำสั่งคณะวว.มก.ฉกส.ที่ 042/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำประเภทคณาจารย์ 2022-08-02 13:48:45
628 ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-07-22 10:55:59
629 แจ้งกำหนดการเห็นชอบ ไม่เห็นชอบลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 2022-07-19 15:26:08
630 นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเว้ เข้าฝึกงาน ณ KUSE 2022-07-19 13:27:19
631 แจ้งปฎิทิกิจกรรมการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบกลางภาค ภาคต้น 2565 2022-07-12 11:32:55
632 แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2565 2022-07-12 11:30:44
633 โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน 2022-07-08 14:21:20
634 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2023" 2022-07-08 11:38:01
635 ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานประกวด ม่วน หรอย รำ เกษตรแม่นยำ เราทำได้ Contest 2022 2022-07-08 10:44:58
636 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 2022-07-07 12:15:18
637 ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุน เพื่อหล่อเทียนภวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา สามารถร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณบดี คณะวว. ตั้งแต่วันนี้-12 ก.ค.65 2022-07-07 11:38:52
638 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 2022-07-07 11:33:45
639 สัมมนา การใช้ Low/NO-Code ในงานธุรกิจ 2022-07-07 10:51:21
640 คำสั่งมก.ฉกส.ที่143/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนารูปแบบธุรกิจภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ 2022-07-06 15:52:40
641 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (THAILAND RESEARCH EXPO 2022) 2022-07-05 14:17:06
642 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 2022-07-05 14:02:23
643 คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 139/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา วิชาบูรณาการ มก.ฉกส. 2022-07-05 11:32:36
644 คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 140/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2565 2022-07-05 11:28:07
645 ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565" 🌳 2022-07-04 15:52:39
646 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 (ESTACON 2022) 2022-07-04 15:15:40
647 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2565" 2022-07-04 15:08:16
648 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2022-07-01 09:44:50
649 จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2565  2022-07-01 09:13:37
650 ให้ทำการโอนย้ายข้อมูลออกจากระบบ KU Google 2022-06-30 15:49:47
651 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ  Capacity Building in Higher Education ของสหภาพยุโรปแบบออนไลน์ 2022-06-30 14:17:56
652 ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UTEM จากประเทศมาเลเซีย  ร่วมส่ง abstract (conceptual idea งานวิจัยที่กำลังทำอยู่) เพื่อหาความร่วมมือต่อไป  2022-06-29 14:56:39
653 ขอเชิญชวนชาว KUSE นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 2022-06-29 10:09:13
654 ขอเชิญชวน 💚แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจำ📚 2022-06-29 09:34:41
655 รับทราบแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพกลุ่ม ตามเงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมาย PDPA 2022-06-28 14:29:44
656 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ชี้ทางออก สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร 2022-06-28 09:47:43
657 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม "KUnicorn ตามล่าหายูนิคอร์นสีเขียว" 2022-06-27 16:07:52
658 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม 2022-06-27 10:18:06
659 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนพ.ค.2565สำหรับสมาชิก 2022-06-27 10:16:50
660 โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 2022-06-24 13:28:49
661 ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเป็นทางการ: จดหมาย อีเมล์ และบทสุนทรพจน์ (Writing Formal Communications: Letter, Emails and Speeches) 2022-06-23 13:41:33
662 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 KU82 2022-06-23 10:54:52
663 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโ๕รงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก(Reinventing University) 2022-06-22 09:05:11
664 ขอเชิญบุคลากร ร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศกวรรมศาสตร์ ปี 2565 2022-06-21 14:49:56
665 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์"” 2022-06-21 11:25:23
666 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผุ้อำนวยการสำนักงานเขตกำแพงแสน 2022-06-20 16:26:12
667 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.) ประจำเดือนเมษายน 2565 สำหรับสมาชิก 2022-06-20 16:24:54
668 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IAESTE : Miss Shubhangi GHOSH (Lian) ฝึกงาน ณ KUSE 2022-06-20 16:10:38
669 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการบรรยายและเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ webinar on Responsible Conduct of Research in Thailand 2022-06-20 09:57:40
670 รับสมัครงาน U2T for BCG 2022-06-18 06:43:43
671 นักศึกษาจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฝึกงาน ณ KUSE 2022-06-16 13:50:38
672 การประชุมพบปะพูดคุยงานวิจัยและบริการวิชาการ 2022-06-15 16:08:31
673 บริการยานพาหนะสำหรับบุคลากร และ นิสิต ไปยังตัวเมืองจังหวัดสกลนคร 2022-06-14 15:40:40
674 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน 2565 2022-06-13 10:33:49
675 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 7 ตำแหน่ง 2022-06-10 16:26:24
676 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2565 2022-06-10 15:32:53
677 ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.ประจำปี 2565 2022-06-08 15:27:06
678 ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน 2022-06-08 15:19:06
679 ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ. 2565 2022-06-08 15:13:59
680 การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มบูสเตอร์ ยี่ห้อ MODERNA ให้กับคณาจารย์ บุคลากร 2022-06-08 14:02:05
681 ทำบุญตักบาตรวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2022-06-08 11:33:05
682 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มก. 2022-05-30 15:05:09
683 ขอเชิญชวนชาว KUSE ทุกท่าน เข้าร่วม โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 2022-05-27 15:48:52
684 ขอเชิญชวนชาว KUSE ทุกท่าน เข้าร่วม   กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   2022-05-27 15:43:54
685 แจ้งกำหนดการ พ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  2022-05-27 13:05:33
686 ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการชาว KUSE ทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 2022-05-27 09:50:58
687 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก.ฉกส. ประจำปี 2565 2022-05-26 08:58:55
688 แจ้งบิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2022-05-25 16:18:38
689 ขอเชิญบุคลากรคณะ วว. ทุกท่านสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2022-05-25 12:59:35
690 เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์" 2022-05-25 09:15:43
691 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบบุคลากร”  2022-05-18 13:13:00
692 ขอแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-18 09:39:29
693 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงงานสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์ฯ 2022-05-11 14:29:44
694 การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2565 2022-05-11 10:41:54
695 ประกาศ มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวัตกรรมยกระดับเห็ดเป็นยา แลพืชะสมุนไพร 2022-05-09 16:31:02
696 ประกาศ มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กินดีอยู่ดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022-05-09 16:29:41
697 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสภาพนักงาน มก. พบผู้บริหารและบุคลากร 2022-05-09 15:50:13
698 จดหมายข่าว มก.ฉกส. ประจำเดือนเมษายน 2565 ฉบับ E-book 2022-05-09 10:49:21
699 ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ 2022-05-06 13:55:08
700 การสัมมนา Asia-Africa Seminar ในหัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era” 2022-05-05 11:43:58
701 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan International Cooperation Agency - JICA) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ.2023 (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567)  2022-05-05 11:31:36
702 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 9  "9 years of PH Walking Together 9  ปี  ที่  ก้าว  ไปด้วยกัน" 2022-04-29 14:11:52
703 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2022 Utsunomiya University Student Exchange Program 2022-04-27 16:30:24
704 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย College Of Sciences, National Pingtung University, Taiwan 2022-04-27 15:57:27
705 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนจาก Tamkang University สาธารณรัฐไต้หวัน 2022-04-27 15:50:33
706 ประชาสัมพันธ์โครงการ Falling Walls Lab Thailand 2022 จาก DAAD, Thailand 2022-04-27 15:42:12
707 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ 2022-04-26 16:18:49
708 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 2022-04-26 16:17:33
709 โครงการพัฒนาศักยภาพภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2022-04-26 08:48:32
710 ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ในชื่อผลงาน เครื่องรีดสกัดน้ำมันจากตัวอ่อนของด้วงสาคูแบบให้ความร้อนรอบตัวถัง 2022-04-22 11:59:27
711 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย British Council scholarships for Women in STEM สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน 2022-04-20 15:34:46
712 แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรติดเชื้อ covid-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง   2022-04-20 12:41:16
713 ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565" 2022-04-20 09:11:46
714 ปฎิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 2022-04-19 15:26:10
715 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ 11th SIGLOC-online จาก Osaka Metropolitan University , Japan 2022-04-19 10:25:40
716 ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 จาก Fulbright Thailand 2022-04-19 10:15:06
717 ประชาสัมพันธ์โครงการ Green Talents Award 2022 จากรัฐบาลเยอรมนี 2022-04-19 09:51:13
718 ขอเชิญประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มก. ประจำปี พ.ศ.2565 2022-04-18 16:32:07
719 เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 18  เมษายน  2565  ณ อาคารสถานพยาบาล มก.ฉกส. 2022-04-12 12:14:06
720 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2022-04-11 15:32:19
721 แจ้งปิดระบบน้ำประปา 2022-04-11 12:38:10
722 ร่วมส่งบทความวิจัยเในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  7th World Engineering Conference on Contemporary Technologies WECON 2022  2022-04-08 14:58:27
723 รายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.2564 2022-04-08 12:44:51
724 เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรม สวทช. 2022-04-08 12:40:22
725 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการทำวิจัยร่วม (Co-PI) ภายใต้โครงการ 2022 SATU JOINT RESEARCH SCHEME 2022-04-07 16:03:22
726 รายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่2/2565 2022-04-07 15:54:57
727 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น 2022-04-07 15:36:02
728 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Third Friendly Cultural Exchange Program ในรูปแบบออนไลน์ โดย Huaqiao University and Xiamen People’s Association สาธารณรัฐประชาชนจีน 2022-04-07 15:30:16
729 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP (TGS) 2023 2022-04-07 15:25:52
730 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม (บิดาของนายวีรเทพ สุดแดน) 2022-04-07 14:53:41
731 การโอนกรมธรรม์ประกันภัยของท่านให้บริษัทประกันวินาศภัยแห่งใหม่คุ้มครองอย่างต่อเนื่อง 2022-04-05 17:06:45
732 รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 2022-04-05 17:04:52
733 ขอประชาสัมพันธ์และขอมอบวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลล้านนา 2022-04-05 17:03:21
734 ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต 2022-04-04 16:30:39
735 แจ้งวันสุดท้ายของการส่งคะแนนและการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 2022-04-04 12:03:52
736 ปฏิทินกิจกรรมการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 2022-04-04 11:59:10
737 พิธี MOU ระหว่าง มก.ฉกส. และ ร.ร.ส.ก.ร. ในการกำกับดูแลของ วมว. 2022-04-03 10:26:22
738 ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  2022-03-31 17:53:02
739 จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-30 12:33:54
740 ขอแสดงความยินดี ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ และ ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น 2022-03-29 08:04:16
741 แจ้งปิดสำนักงานเลขานุการคณะวว. 2022-03-28 16:08:15
742 พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิอภิญญาอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และ สสวทท. 2022-03-28 13:56:45
743 โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ออนไลน์ 2022-03-25 16:44:30
744 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 22-3-65 2022-03-23 09:17:28
745 คำสั่ง มก.ฉกส. 055/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต มก.ฉกส. 2022-03-22 16:03:13
746 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับสมาชิก 2022-03-22 16:01:40
747 คำสั่งมก.ฉกส. 054/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. 2022-03-22 15:59:36
748 คำสั่ง มก.ฉกส. 046/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส.ประจำปีการศึกษา 2565 2022-03-15 16:30:27
749 กำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับบุคลากร มก.ฉกส. 2022-03-11 14:56:41
750 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ทรัพย์สินทางปัญญา 15-3-65 2022-03-08 16:13:14
751 ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการใน ThaiSC pioneer Program 2022-03-07 16:05:55
752 ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงความยินดีต่อบัณฑิต ประจำปี 2565 ของนิสิตมก.ฉกส. 2022-03-07 15:32:20
753 การระบุรายการในใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสำคัญรับเงิน ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2022-03-07 10:21:40
754 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมออนไลน์ การสร้งความสุขในที่ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 2022-03-02 15:23:27
755 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 2022-03-01 15:16:43
756 ร้านค้าสหกรณ์มก. จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK และให้บริการเช่าชุด ครุย 2022-02-25 16:09:07
757 สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (Fund Fact Sheet)เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 2022-02-25 16:08:00
758 คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 038/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2022-02-25 16:06:35
759 ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 2022-02-25 16:02:18
760 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565 2022-02-25 13:45:47
761 โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 2022-02-23 11:16:06
762 ขอเชิญใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ Hibrary 2022-02-22 13:44:31
763 ขอแจ้งเรื่องการส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 ฉบับใหม่ 2022-02-22 12:01:33
764 ร้านค้าสหกรณ์มก. จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK และให้บริการเช่าชุด ครุย 2022-02-22 12:00:02
765 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 2022-02-22 11:58:31
766 ขยายเวลาการกรอกแบบประเมินผลการปฎิบัติของอธิการบดี 2022-02-22 11:56:19
767 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนมกราคม2565สำหรับสมาชิก 2022-02-22 11:54:59
768 รับสมัครคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2022-02-15 16:19:43
769 รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 2022-02-15 16:18:14
770 รับสมัครผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 2022-02-15 16:15:47
771 บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2022-02-15 16:13:23
772 ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับ บริษัท Siam Agri-Bio และ Sanyo Trading Asia 2022-02-15 11:34:14
773 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เคล็ดลับสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง 2022-02-14 16:11:53
774 คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 010/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 2022-02-08 16:02:20
775 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรโดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper Vote) 2022-02-08 16:00:56
776 คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 011/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2022-02-08 15:59:08
777 คำสั่งมก.ฉกส. ที่ 015/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 มก.ฉกส. 2022-02-08 15:56:28
778 คำสั่งมก.ฉกส.ที่ 009/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเครือข่าย มก.ฉกส. 2022-02-08 15:53:35
779 ประกาศมก.ฉกส.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม NoNTRI E-SAN VIRTUAL SEASON 3 2022-02-08 15:52:29
780 ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 2022-02-08 15:51:19
781 ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2022-02-04 15:12:36
782 ขอเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์ เห็ดเป็นยา อาหารที่ดี และคลินิกเพื่อสุขภาพ 2022-02-03 16:32:41
783 ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) 2022-02-03 16:31:07
784 ขอประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2022-02-03 16:29:34
785 รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำหรับสมาชิก 2022-02-03 16:27:33
786 แจ้งรับบัตรและชี้่แจงแนวทางปฎิบัติในการใช้ประกันสุขภาพกลุ่ม 2022-02-03 16:20:31
787 รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 2022-02-03 09:59:59
788 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2022-02-03 09:58:00
789 ขอแจ้งบุคลากรติดเชื้อโควิด 2022-02-03 09:29:34
790 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์ฯ 2022-02-02 14:38:24
791 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2022-02-01 19:33:27
792 แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์สอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 2022-01-19 11:36:42
793 รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 2022-01-18 14:33:05
794 รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 2022-01-18 14:30:33
795 ประกาศมก. เรื่อง กำหนดอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 2022-01-18 14:26:52
796 ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 2022-01-18 09:37:49
797 จดหมายข่าว มก.ฉกส. เดือนธันวาคม 2564 2022-01-17 10:12:36
798 ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การออกแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 2022-01-14 16:29:40
799 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสทำบุญย้ายตึกคณะศว 2022-01-14 16:28:02
800 ขอแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ภายใน จากเดิม 4 หลัก เป็น 6 หลัก 2022-01-14 16:16:41
801 ปฏิทินประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2022-01-14 16:13:15
802 คู่สมรสบุคลากรถึงแก่กรรม 2022-01-13 16:31:15
803 แจ้งแนวทางการสอบ สอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสภานการณ์ COVID-19 2022-01-12 13:34:47
804 ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากร และครอบครัวของบุคลากร มก. 2022-01-11 16:13:04
805 รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 2022-01-11 16:10:29
806 ขอเรียนเชิญบุคลากรในส่วนงานของท่านเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ การปรับตัวบนโลกแห่งความผันผวนด้วยทักษะความด้วยทักษะความยืดหยุ่นทางจิตใจ 2022-01-11 16:06:54
807 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศมก. เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามาตรผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2022-01-05 11:56:57
808 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ KU.CSC.Outlet 2021-12-30 15:16:47
809 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ.รุ่น 2  2021-12-30 15:15:23
810 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2021-12-30 15:13:44
811 ขอความร่วมมือจำหน่าย สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2565 2021-12-29 14:13:48
812 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 การฝึกงานภาคฤดูร้อนปี พ.ศ.2564 และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2021-12-28 11:26:16