ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

เกี่ยวกับคณะ
ประวัติ

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ภายในจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”ขึ้นเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 กอปรกับเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจาย โอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) และ ฉบับที่ 8 (2540-2544)

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร และได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ซึ่งใช้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนในระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงปีการศึกษา 2543 - 2545 คณะได้ขอยืมหลักสูตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ในขณะนั้น) มาเปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


คณะได้ใช้หลักสูตรที่ทางคณะได้พัฒนาขึ้นมาเปิดทำการเรียนการสอนทดแทนหลักสูตรเดิมที่ขอยืมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จำนวน 3 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต


คณะได้ขอยืมหลักสูตรจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาเปิดทำการเรียนการสอน เพิ่มเติม อีกจำนวน 1 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะได้เปิดทำการเรียนการสอนในโครงการพิเศษ โดยการนำหลักสูตรที่คณะเปิดสอนในขณะนั้นมาจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพิ่มเติม จำนวน 1 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


คณะได้เปิดทำการเรียนการสอนในโครงการพิเศษ เพิ่มเติมอีก จำนวน 1 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม


คณะได้เปิดทำการเรียนการสอนในโครงการพิเศษ เพิ่มเติมอีก จำนวน 1 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะได้เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมอีก จำนวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ขอยืมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ขอยืมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)


คณะได้เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมอีก จำนวน 2 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ขอยืมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ขอยืมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)


2559 คณะได้เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมอีก จำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท อีก จำนวน 1 หลักสูตร ในรูปแบบของโครงการพิเศษ คือ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรปัจจุบัน

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้