นิสิต KUSE คว้ารางวัลเหรียญทองแดง I-New Gen Award 2024

ประชาสัมพันธ์
นิสิต KUSE คว้ารางวัลเหรียญทองแดง I-New Gen Award 2024
เผยแพร่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:51:09 Pilasinee Tantachasatid

นิสิต KUSE คว้ารางวัลเหรียญทองแดง I-New Gen Award 2024

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ

นายนิติพนธ์ ผ่องแผ้ว 
นายพรหมมินทร์ บัวพันธ์ 
นายธนกร ชมภูบุตร 
และ นางสาวปนัดดา เชียนพลแสน

นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ "การพัฒนาระบบความร้อนในรองเท้าเพื่อแก้ปัญหากลิ่นอับ"
จากการเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Thailand New Gen Inventors Award ประจำปี 2567 
กลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : อ.ดร.สุริยา ชิณวงศ์ และ อ.กีรติ มณีสาย
(อาจารย์ผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 ผู้ควบคุมเข้าร่วมการแข่งขัน)


ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 


หมายเหตุ
โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024)
หรือที่รู้จักกันว่ารางวัล I-New Gen 
จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและนวัตกรรมได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ        
เพื่อพัฒนากลไกเชื่อมโยงเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้นให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน
เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ


ซึ่งการจัดงานในปีนี้ นอกจากจะเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้ว ยังเป็นเวทีที่จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจในด้านการประดิษฐ์คิดค้น ให้แก่เยาวชน รุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไปข้างหน้า

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น สู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยมีไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างเนืองแน่น ตลอดระยะเวลาการจัดงานคือ โซนแสดงผลงาน Thailand New Gen Inventors Award แบ่งพื้นที่นำเสนอผลงานเป็น 3 โซนเพื่อแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

ในปีนี้คัดเลือกผลงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จากทั่วประเทศกว่า 1,000 ผลงาน 330 สถาบัน และผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำผลงานมาจัดแสดงภายในงานวันนักประดิษฐ์ จำนวน 650 ผลงาน ซึ่งนอกจากจัดแสดงผลงานในนิทรรศการแล้ว ทุกทีมจะต้องขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ เทคนิคต่างๆ ของสิ่งประดิษฐ์ ต่อคณะกรรมการอีกด้วย

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้