ช่องทางการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อมูล
ช่องทางการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก.ฉกส.

เป็นการรับตรงเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กรกฎาคมของปีถัดไป โดยในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ โดยการพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย สายวิชา และความสามารถพิเศษต่าง ๆ ของผู้สมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามจำนวนที่ต้องการของสาขาวิชา


2. KU. Admission

เป็นการรับตรงเข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต (บางเขน, กำแพงแสน, ศรีราชา และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) โดยผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตร/สาขาวิชาใด ๆ ก็ได้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ลำดับ โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจาก

คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าผลการสอบวิชาสามัญจำนวน 9 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายวิชาขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหลักสูตร/สาขาวิชาที่เลือกสมัคร ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 การทดสอบความถนัดเฉพาะด้านของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กำหนด (ถ้ามี)

โดยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนมกราคมของปีถัดไป


3. Admission กลางของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

เป็นการรับเข้าศึกษาต่อส่วนกลาง ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยผู้สมัครสามารถเลือก หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ตนเองต้องการจำนวน 4 สาขาวิชา จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทย โดยเปิดรับสมัครประมาณต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี


4. โครงการรับสมัครนิสิตพ้นสภาพ

เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต จากกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.5 และ 1.75 เข้าศึกษาใหม่ โดยสามารถโอนรายวิชาเดิมที่เคยศึกษามาที่มีเกรด C ขึ้นไปได้ (ผลการโอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหลักสูตร) โดยจะเปิดรับประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี


5. โควตาพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

เป็นโควตาพิเศษของคณะที่จัดขึ้นในกรณีต่าง ๆ เช่น โควตาเรียนดี โควตาความร่วมมือ โควตาทุนต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะประกาศเป็นกรณี ๆ ไป และสมัครเข้าศึกษาต่อโดยตรงผ่านคณะ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้