แสดงความยินดี

ข่าวสารและประกาศ / แสดงความยินดี
# ชื่อบทความ
1
รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับ 5
ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา แสดงความยินดี / 2023-01-13 13:21:10
2
รางวัลชนะเลิศการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ แสดงความยินดี / 2023-01-13 13:20:49
3
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:15:40
4
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:15:16
5
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:14:58
6
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:11:58
7
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:11:40
8
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:09:25
9
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี งามวิไลกร แสดงความยินดี / 2022-08-19 14:56:59
10
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ และคณะ แสดงความยินดี / 2022-08-19 14:55:24
11
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.นิตยา เมืองนาค แสดงความยินดี / 2022-07-25 16:05:29
12
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดี / 2022-06-28 08:42:54
13
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เอกชัย กัญจนทิพย์ แสดงความยินดี / 2022-06-06 13:34:18
14
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ แสดงความยินดี / 2022-06-06 13:32:53
15
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุน แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:36:07
16
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุน แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:35:01
17
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุน แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:34:17
18
แสดงความยินดีได้รับทุน จาก มก.ฉกส แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:32:40
19
แสดงความยินดีกับ ดร.วรรณภา ภักดี แสดงความยินดี / 2022-04-25 17:26:35
20
ขอแสดงความยินดี ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น แสดงความยินดี / 2022-03-29 08:05:15
21
ขอแสดงความยินดี ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ แสดงความยินดี / 2022-03-29 08:04:58
22
รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 แสดงความยินดี / 2022-03-22 13:27:09
23
นิสิตได้รับรางวัล Excellent Paper จากการประชุมนานาชาติ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC2022) แสดงความยินดี / 2022-03-18 14:12:22
24
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิติโชค แสดงความยินดี / 2022-03-05 06:33:05
25
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ U2T ต.ต้นผึ้ง แสดงความยินดี / 2022-02-02 20:23:37
26
ขอแสดงความยินดีกับทีมงาน U2T ตำบลเจริญศิลป์ แสดงความยินดี / 2022-02-02 15:20:41
27
ขอแสดงความยินดี ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน ผศ แสดงความยินดี / 2022-01-07 15:16:48
28
ขอแสดงความยินดีได้รับอนุสิทธิบัตร อ.ทวี แสดงความยินดี / 2022-01-04 10:05:22
29
ขอแสดงความยินดีได้รับอนุสิทธิบัตรด้วงสาคู แสดงความยินดี / 2022-01-04 10:03:15
30
ขอแสดงความยินดี ผศ.จิตสราญ สีกู่กา แสดงความยินดี / 2021-12-28 13:39:39
31
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ อัญชสา ประมวลเจริญกิจ แสดงความยินดี / 2021-12-22 16:02:41
32
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิทยา ศรีสมบูรณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ แสดงความยินดี / 2021-12-03 14:55:15
33
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช หิรัญ แสดงความยินดี / 2021-11-29 21:12:13
34
บุคลากรได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 แสดงความยินดี / 2021-10-15 11:59:38
35
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทัศวรรณ ปีคุณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ แสดงความยินดี / 2021-10-12 21:20:34
36
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมารินทร์ จันปุย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ แสดงความยินดี / 2021-10-12 21:19:38
37
ขอแสดงความยินดีกับ นางอภิวรรณ สุพรรณราช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ แสดงความยินดี / 2021-10-12 21:18:54
38
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวว. ที่ได้รับ รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2564 แสดงความยินดี / 2021-10-07 16:47:57
39
แสดงความยินดี ผศ.ดร ศมณพร สุทธิบาก แสดงความยินดี / 2021-09-22 13:52:32
40
แสดงความยินดี ผศ.ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ แสดงความยินดี / 2021-09-22 13:24:04
41
แสดงความยินดี รศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ แสดงความยินดี / 2021-08-29 17:27:33

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้