แสดงความยินดี

ข่าวสารและประกาศ / แสดงความยินดี
# ชื่อบทความ
1
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุทุมพร บุตรแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ แสดงความยินดี / 2024-04-10 09:41:19
2
แสดงความยินดี รศ.ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ ในโอกาสได้รับทุน Fundamental Fund แสดงความยินดี / 2024-04-09 09:13:58
3
ขอแสดงความยินดียิ่ง พร้อมยินดีต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดี / 2024-01-01 10:35:22
4
แสดงความยินดีนวัตกรรมเครื่องคั่วพริก แสดงความยินดี / 2023-10-12 14:39:08
5
แสดงความยินดีนวัตกรรมเตาเผาขยะ แสดงความยินดี / 2023-10-12 14:36:24
6
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผศ.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:27:11
7
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวันธรัตน์ แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:26:24
8
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผศ.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:25:59
9
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน รศ.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:12:10
10
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผศ.พีระ ลิ่วลม แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:11:37
11
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน อ.กนกทิพย์ โคตรสำราญ แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:10:59
12
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผศ.ณัฐชัย โปร่งมณี แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:10:19
13
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:09:37
14
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผศ.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:09:04
15
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผศ.ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:07:25
16
รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผศ.ทวี งามวิไลกร แสดงความยินดี / 2023-10-07 13:06:50
17
KUCSC Team : The 5th Place Aesthetics Award แสดงความยินดี / 2023-08-30 12:15:00
18
รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับ 5 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา แสดงความยินดี / 2023-01-13 13:21:10
19
รางวัลชนะเลิศการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ แสดงความยินดี / 2023-01-13 13:20:49
20
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:15:40
21
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:15:16
22
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:14:58
23
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:11:58
24
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:11:40
25
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:09:25
26
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี งามวิไลกร แสดงความยินดี / 2022-08-19 14:56:59
27
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ และคณะ แสดงความยินดี / 2022-08-19 14:55:24
28
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.นิตยา เมืองนาค แสดงความยินดี / 2022-07-25 16:05:29
29
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดี / 2022-06-28 08:42:54
30
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เอกชัย กัญจนทิพย์ แสดงความยินดี / 2022-06-06 13:34:18
31
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ แสดงความยินดี / 2022-06-06 13:32:53
32
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุน แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:36:07
33
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุน แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:35:01
34
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุน แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:34:17
35
แสดงความยินดีได้รับทุน จาก มก.ฉกส แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:32:40
36
แสดงความยินดีกับ ดร.วรรณภา ภักดี แสดงความยินดี / 2022-04-25 17:26:35
37
ขอแสดงความยินดี ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น แสดงความยินดี / 2022-03-29 08:05:15
38
ขอแสดงความยินดี ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ แสดงความยินดี / 2022-03-29 08:04:58
39
รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 แสดงความยินดี / 2022-03-22 13:27:09
40
นิสิตได้รับรางวัล Excellent Paper จากการประชุมนานาชาติ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC2022) แสดงความยินดี / 2022-03-18 14:12:22
41
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิติโชค แสดงความยินดี / 2022-03-05 06:33:05
42
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ U2T ต.ต้นผึ้ง แสดงความยินดี / 2022-02-02 20:23:37
43
ขอแสดงความยินดีกับทีมงาน U2T ตำบลเจริญศิลป์ แสดงความยินดี / 2022-02-02 15:20:41
44
ขอแสดงความยินดี ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน ผศ แสดงความยินดี / 2022-01-07 15:16:48
45
ขอแสดงความยินดีได้รับอนุสิทธิบัตร อ.ทวี แสดงความยินดี / 2022-01-04 10:05:22
46
ขอแสดงความยินดีได้รับอนุสิทธิบัตรด้วงสาคู แสดงความยินดี / 2022-01-04 10:03:15
47
ขอแสดงความยินดี ผศ.จิตสราญ สีกู่กา แสดงความยินดี / 2021-12-28 13:39:39
48
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ อัญชสา ประมวลเจริญกิจ แสดงความยินดี / 2021-12-22 16:02:41
49
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิทยา ศรีสมบูรณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ แสดงความยินดี / 2021-12-03 14:55:15
50
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช หิรัญ แสดงความยินดี / 2021-11-29 21:12:13
51
บุคลากรได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 แสดงความยินดี / 2021-10-15 11:59:38
52
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทัศวรรณ ปีคุณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ แสดงความยินดี / 2021-10-12 21:20:34
53
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมารินทร์ จันปุย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ แสดงความยินดี / 2021-10-12 21:19:38
54
ขอแสดงความยินดีกับ นางอภิวรรณ สุพรรณราช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ แสดงความยินดี / 2021-10-12 21:18:54
55
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวว. ที่ได้รับ รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2564 แสดงความยินดี / 2021-10-07 16:47:57
56
แสดงความยินดี ผศ.ดร ศมณพร สุทธิบาก แสดงความยินดี / 2021-09-22 13:52:32
57
แสดงความยินดี ผศ.ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ แสดงความยินดี / 2021-09-22 13:24:04
58
แสดงความยินดี รศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ แสดงความยินดี / 2021-08-29 17:27:33

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้