พิธีส่งมอบระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประชาสัมพันธ์
พิธีส่งมอบระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เผยแพร่วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:34:13 Aunchaleeporn Putla
พิธีส่งมอบระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

พิธีส่งมอบระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ดร.ณธกร ทัศนัส หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผศ.ศราวุฒิ สุพรรณราช และ คุณอรัญ ประกอบสัญท์ หัวหน้าโครงการ

ร่วมพิธีส่งมอบระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อมอบให้ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บ้านหนองดู่ จังหวัดนครพนม

ในชื่อโครงการ

“SKL ความสุขปลูกได้” ประจําปี 2565

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารเพื่อ ความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหาสุขภาพโภชนาการของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ ด้วยการส่งเสริมการเพาะปลูกพืช เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับต่อยอดความรู้ด้าน การเกษตรพื้นฐาน สําหรับประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

ซึ่งเป็นโครงการที่ คุณอรัญ ประกอบสัญท์ หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด มีนโยบายดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญต่อชุมชนและสังคม

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มอบแปลงผักการเกษตรและมอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บ้านหนองดู่ จังหวัดนครพนม มูลค่ารวม 375,600 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้