บุคลากร KUSE ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2567 จาก KU.CSC.

ประชาสัมพันธ์
บุคลากร KUSE ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2567 จาก KU.CSC.
เผยแพร่วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14:55:08 Pilasinee Tantachasatid

บุคลากร KUSE ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2567 จาก KU.CSC.

บุคลากร KUSE ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2567 จาก KU.CSC.

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ KUSE
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับบุคลากร KUSE
เนื่องในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิกาญจน์ ศิริวัณธรัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชื่อโครงการวิจัย “การเอนแคปซูเลชันน้ำมันหอมระเหยจากผักแขยงด้วยวิธีคอมเพล็กซ์โคอะเซอร์เวชันเพื่อประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษากลิ่นและคุณค่าทางอาหาร”

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัคนรี สัตตะโส
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชื่อโครงการวิจัย “การศึกษาเกี่ยวกับผลการแปลง ARA แบบ (p,q) และการประยุกต์”

3. อาจารย์อัจฉรา นามบุรี
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ประเภทโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชื่อโครงการวิจัย “การตรวจจับการพกพาอาวุธและพฤติกรรมผิดปกติในที่สาธารณะโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก”

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม เป็นโครงการในลักษณะสิ่งประดิษฐ์ หรือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และหรือโครงการวิจัยที่นำไปสู่การยื่นของจดทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนาวิธีการเตรียมทรายมาตฐานจากแหล่งทรายซิลิกาในประเทศไทยสำหรับการทดสอบซีเมนต์มอร์ตาร์ทดแทนการใช้ทรายนำเข้าจากต่างประเทศ”

5. ดร.ฉัตรปวีณ์  หอมอ่อน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
ประเภทโครงการวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นโค คราม ข้าว สัตว์น้ำ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสร้างคุณค่า ที่นำไปใช้ประโยชน์ เชิงพื้นที่ภาคตะตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ชื่อโครงการวิจัย “ไดโอดอินทรีย์ผลิตด้วยสารกึ่งตัวนำแบบฟิล์มบางจากครามธรรมชาติของจังหวัดสกลนคร”

6. อาจารย์สาวิณี แสงสุริยันต์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ประเภทโครงการวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นโค คราม ข้าว สัตว์น้ำ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสร้างคุณค่า ที่นำไปใช้ประโยชน์ เชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ชื่อโครงการวิจัย “ระบบการคัดกรองกีบเท้าเจ็บ-ขาเจ็บในโคนมด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง”

7. ดร.สมชาย  เบ้าทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทโครงการวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นโค คราม ข้าว สัตว์น้ำ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสร้างคุณค่า ที่นำไปใช้ประโยชน์ เชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ชื่อโครงการวิจัย “ระบบการจัดการพลังงานในบ่อเลี้ยงปลานิล”

8. นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทโครงการวิจัยเพื่อช่วยพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบชุดทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น”

9. นายอรัญ ประกอบสัญท์
ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ประเภทโครงการวิจัยเพื่อช่วยพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนบนพื้นฐานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”

10. นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ประจำสำนักงานเลขานุการ
ประเภทโครงการวิจัยเพื่อช่วยพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารสำนักงานแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์”

 


 

ไฟล์แนบ / Attached File
คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้