KUSE ศึกษาดูงานโครงการ วมว. ณ มมส.

ประชาสัมพันธ์
KUSE ศึกษาดูงานโครงการ วมว. ณ มมส.
เผยแพร่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 15:50:37 Pilasinee Tantachasatid

KUSE ศึกษาดูงานโครงการ วมว. ณ มมส.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
และคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ


เดินทางเข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) 

กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ 
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ วมว. เป็นโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการ การบริหาร จัดการหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัยโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้