ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕)

จดหมายเวียน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕)
เผยแพร่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10:23:22 Pilasinee Tantachasatid

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕)

 


เรียน   บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เห็นชอบมอบสำนักงานเลขานุการคณะฯ ดำเนินงาน “โครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕)” ขึ้นในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้จัด ๒ รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 สำหรับคณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร ๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และรูปแบบที่ 2 สำหรับบุคลากรของคณะในรูปแบบออนไลน์ LIVE สดผ่าน FACEBOOK กลุ่ม “บุคลากรคณะวว.มก.ฉกส.”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานเป็นทีม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกันในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นโอกาสในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาทีมบุคลากรให้มีทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค์กรโดยรวม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ ทำให้บุคลากรได้รู้จักและเกิดความคุ้นเคยกันมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร เพื่อความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาทีมให้มีทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งยังถือเป็นการขอบคุณบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานในป็ที่ผ่านมา และเป็นการผ่อนคลายจากการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมาอีกด้วย นั้น

เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคณะฯ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกท่านพร้อมใจกันเข้าร่วมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดดังกำหนดการแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม และหวังว่าคณะฯ จะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเช่นเคย เพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรต่อไป

 

 

มอบสำนักงานเลขานุการคณะฯ

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ไฟล์แนบ / Attached File
คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้