นักศึกษาจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฝึกงาน ณ KUSE

จดหมายเวียน
นักศึกษาจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฝึกงาน ณ KUSE
เผยแพร่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13:50:38 Pilasinee Tantachasatid

นักศึกษาจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฝึกงาน ณ KUSE

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ตอบรับนักศึกษาต่างชาติจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน 

จำนวน 2 คน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในระหว่างวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดังนี้


1.MR.Ayyoub MAZOUZ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจน์วงค์ กรีพละ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีหัวข้อการแลกเปลี่ยน ฝึกงานและทำวิจัย Application of bamboo in modern building

2.MR.Mahamat AHMAT โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร สุทธิบาก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีหัวข้อหัวข้อการแลกเปลี่ยน ฝึกงานและทำวิจัย Visual Impact Assessment of Buildings in Nong Han Lake

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกงาน Final Presentation เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 (22-106) อาคาร 22

พร้อมทั้งรับมอบใบประกาศเกียรติคุณการฝึกงาน และรับมอบของที่ระลึกก่อนการเดินทางกลับ จาก ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาต้นสังกัด 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษา องค์กร และ/หรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่นานาประเทศ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งนิสิตได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับต่างประเทศ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ 
เกิดการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ เพื่อก่อเกิดความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตตามนโยบายความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

 

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้