เรียนเชิญบุคลากร KUSE ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

จดหมายเวียน
เรียนเชิญบุคลากร KUSE ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:55:31 Pilasinee Tantachasatid

เรียนเชิญบุคลากร KUSE ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

 

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เห็นชอบมอบฝ่ายสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำเนินงาน 

“กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565” 

ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน (7-212) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ ความก้าวหน้าและแนวทางการบริหารงานของคณะฯ รวมทั้งร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรได้ทำความรู้จัก และคุ้นเคยกันมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กรที่จะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ อันเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งยังเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันหาข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน อันเป็นการสร้างสัมมาทิฐิ ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรคณะฯ

    
ดังนั้น คณะฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

รายละเอียดดังกำหนดการแนบมาพร้อมนี้แล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมและหวังว่าคณะฯ จะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเช่นเคย เพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรต่อไป


สำนักงานเลขานุการคณะ
7 พ.ย.2565

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้