โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน

จดหมายเวียน
โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:49:34 Pilasinee Tantachasatid

โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน

โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนหนองแวงวิทยา ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ซึ่งเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มงานตามที่ได้รับมอบหมาย ระดมความคิด เสียสละ อดทน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง เพื่อสร้างงานใหม่หรือปรับปรุงงานเก่าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีประสิทธิ์ภาพการใช้งานมากขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นิสิตมีจิตสำนึกที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการทำงาน เพื่อปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำและบุคลิกภาพแก่นิสิตร่วมกิจกรรม เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์และ ศรัทธาแก่สังคม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO
 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้