KUSE ขอแสดงความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2565 

จดหมายเวียน
KUSE ขอแสดงความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2565 
เผยแพร่วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10:41:06 Pilasinee Tantachasatid

KUSE ขอแสดงความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2565 

จำนวนทั้งสิ้น 11 ผลงาน ดังนี้

1.สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ได้รับรางวัลคุณภาพ ด้านการเรียนการสอน
ผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

2.รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลิน ต้องกระโทก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง และนายกิติศักดิ์ ปทุมวัน (ศิษย์เก่า) 
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน "เครื่องรีดสกัดน้ำมันจากตัวอ่อนของด้วงสาคูแบบให้ความร้อนรอบตัวถัง"
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

3.รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลิน ต้องกระโทก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง และนายกิติศักดิ์ ปทุมวัน (ศิษย์เก่า) 
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน "รถสามล้อ"
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี งามวิไลกร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน "ตู้อบก้อนเห็ดด้วยไอน้ำที่ควบคุมจุดเดือดของน้ำ"
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทวี ผดากาล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านวิจัย
รางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น
ชื่อผลงาน "การพัฒนาตู้อบลมร้อนพลังงานร่วมเพื่อผลิตข้าวโป่งดิบสำหรับชุมชน"

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านบริการวิชาการ
ผลงานบริการวิชาการดีเด่น อับดับที่ 2
ชื่อผลงาน "โครงการศูนย์วิจัยสมุนไพร"

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านบริการวิชาการ
ผลงานบริการวิชาการดีเด่น อับดับที่ 3
ชื่อผลงาน "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร"

8.นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ
ผลงานด้านการปรับปรุงกระบวนงาน ผลงานการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาวิทยาเขตฯ
ชื่อผลงาน "การพัฒนารูปแบบการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยสื่อมัลติมีเดีย"

9. นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์ สำนักงานเลขานุการคณะ

ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการจัดการความรู้
ผลงานระดับดีเด่น ชื่อผลงาน "ประสบการณ์สู่การพัฒนางานในองค์กร"

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการดีเด่น

11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักวิจัย
นิสิตเก่า รุ่น KU62 KUCSC7

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
23-9-65
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้