รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก และ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือก คณะกรรมการประจำคณะ

จดหมายเวียน
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก และ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือก คณะกรรมการประจำคณะ
เผยแพร่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 11:30:31 Narissara Srilankham

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก และ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือก คณะกรรมการประจำคณะ

การเลือกคณาจารย์ในคณะเป็นกรรมการประจำคณะ
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือก
ผู้มีสิทธิเลือกได้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานที่เป็นคณาจารย์ประจำซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีถือจ่ายของคณะ นับถึงวันที่เลือก
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเลือก 
2.1 ต้องเป็นคณาจารย์ประจำของคณะซึ่งได้ทำการสอนมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัย นับถึงวันที่เลือก  
2.2 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และรองหัวหน้าภาควิชา ณ วันที่เลือก
 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้