ขอแสดงความยินดียิ่งกับบุคลากรและนิสิต  ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Happy & Low-carbon KU” 

จดหมายเวียน
ขอแสดงความยินดียิ่งกับบุคลากรและนิสิต  ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Happy & Low-carbon KU” 
เผยแพร่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 11:12:17 Pilasinee Tantachasatid

ขอแสดงความยินดียิ่งกับบุคลากรและนิสิต  ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Happy & Low-carbon KU” 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับบุคลากรและนิสิต 
ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565
ในหัวข้อ “Happy & Low-carbon KU” 

จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้

1.นางสาวอัญชนิกานต์ นันตะสุข นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศโครงงานด้านความยั่งยืน ในการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565
(KU SDGs Student Project Competition 2022)
ชื่อผลงาน โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน


ผลงานดีเด่น ประเภทบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ในการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนรูปแบบบทความและโปสเตอร์ของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2565
1.นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ Happy University @KU
ชื่อผลงาน ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการออนไลน์

2.ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และคณะ
หัวข้อ Low Carbon for Good Health and Society, Friendly Environment
ชื่อผลงาน การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลายเพื่อลดต้นทุนอาหารไก่ไข่

3.นายเศรษฐกร กาเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายจามร ดวงกุลสา ช่างไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และคณะ
หัวข้อ Low Carbon for Sustainable Education and Tourism
ชื่อผลงาน การปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนในชนทบทเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า

 

 

จัดโดยคณะทำงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

 


ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล
28-10-65
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้