โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ออนไลน์

จดหมายเวียน
โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ออนไลน์
เผยแพร่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16:44:30 Aunchaleeporn Putla

โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ออนไลน์

ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส. ที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม วิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รูปแบบออนไลน์ผ่าน WebEx Meeting )

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565

เวลา 9.30 - 12.00 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ https://forms.gle/Ki27vmCnYQ7GmVzQ7

 

และเข้าร่วมการประชุมผ่าน Meeting link :

https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mbb13f8687bd0eb78509d31c286cd61b6

________________________

Meeting number:

2518 528 3746

Password:

290322

*******************************************************

 

IAD Learning & Sharing ในโครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2565

 

1. การใช้ประโยชน์จาก MOU กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ และ เครือข่ายภายใต้กรอบความ ร่วมมือต่างๆ เช่น University Consortium, ERASMUS MUNDUS

 

2. ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนสําหรับบุคลากรและนิสิต เทคนิค และ/หรือ คําแนะนํา ในการเตรียมตัวสมัครทุน แนวทางการไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา

ต่างประเทศ

 

3. โครงการสนับสนุนการเพิ่มจํานวนนิสิตต่างชาติ เช่น โครงการทุนศึกษาระยะสั้นสําหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน +6 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ

80 ปี และ โครงการทุนฝึกงาน และการทําวิจัยระยะสั้นสําหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน +6 ทุนการศึกษาแก่ประเทศกลุ่มอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ําโขง CLMV เป็นต้น

 

4. โครงการเพิ่มทักษะงานวิเทศสัมพันธ์และการใช้ภาษาต่างประเทศของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต

- KU Student Ambassador (KUSAm)

- How to Better English

- พิธีการทางการฑูต

- ภาษาต่างประเทศเพื่อรับรองอาคันตุกะ

 

5. การใช้ระบบงานวิเทศสัมพันธ์

- ระบบรับสมัครนิสิตต่างชาติ ในรูปแบบ Non Degree

- ระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ บุคลากร และ นิสิต

- ระบบโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล (KUCSI)

- ระบบสั่งสื่อประชาสัมพันธ์ (NOP SHOP)

 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

- มาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

- ประกาศ มก. เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติประกันสุขภาพสําหรับนิสิตต่างชาติ

 

7. การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด และเว็บไซต์ใหม่ของกองวิเทศสัมพันธ์

 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้