โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

จดหมายเวียน
โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
เผยแพร่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:16:06 Aunchaleeporn Putla
โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ Bangkok Expressway and Metro (BEM) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิต ชั้นปีที่ 3 คณาจารย์และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมการศึกษาดูงาน การอบรมให้ความรู้ตรงตามหลักสูตร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และเป็นกิจกรรมสงเสริมทักษะวิชาการ ความรู้ด้านเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตของภาควิชาฯ ได้มีประสบการณ์ในการศึกษาการทำงานจริง ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรในภาควิชา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของนิสิต และพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานนิสิต ทำให้นิสิตได้รับประสบการณ์ในการศึกษาการทำงานจริง

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลิน ต้องกระโทก
พร้อมด้วยคณะทำงาน รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง

 

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้