นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IAESTE : Miss Shubhangi GHOSH (Lian) ฝึกงาน ณ KUSE

จดหมายเวียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IAESTE : Miss Shubhangi GHOSH (Lian) ฝึกงาน ณ KUSE
เผยแพร่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16:10:38 Pilasinee Tantachasatid

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IAESTE : Miss Shubhangi GHOSH (Lian) ฝึกงาน ณ KUSE

 

 

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการ IAESTE ประจำปี 25655 Miss Shubhangi GHOSH (Lian) จาก Manipal University Jaipur ประเทศอินเดีย ร่วมศึกษาวิจัยในหัวข้อ Automatic Diabetic Retinopathy Screening System

โดยมีอาจารย์ ดร.นิตยา เมืองนาค อาจารย์ ดร.บวรรัตน์ ศรีมาน และอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์ เป็นคณะที่ปรึกษาวิจัย ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 9 กันยายน 2565

The Office of Student Affairs and Sustainable Development and the Computer and Information Science Department would like to welcome Miss Shubhangi GHOSH (Lian), an IAESTE exchange student from Manipal University in Jaipur, India. Dr. Nittaya Muangnak, Dr. Bowonrat Sriman, and Dr. Chaiwat Sirawatananon are her research advisors for conducting a project named "Automatic Diabetic Retinopathy Screening System" between June 20 and September 9, 2022.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษา องค์กร และ/หรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่นานาประเทศ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งนิสิตได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับต่างประเทศ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ เพื่อก่อเกิดความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต การส่งเสริมการผลิตบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแข่งขันเชิงวิชาการนานาชาติในอนาคตได้

หมายเหตุ :-
โครงการ IAESTE เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาชีพและทักษะภาษาต่างประเทศดีขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบัน 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้