รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2566 : Nontri Award 2023

จดหมายเวียน
รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2566 : Nontri Award 2023
เผยแพร่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13:52:32 Pilasinee Tantachasatid
รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2566 : Nontri Award 2023

รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2566 : Nontri Award 2023

KUSE
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขอแสดงความยินดียิ่ง กับบุคลากรทุกท่าน
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2566 : Nontri Award 2023

จำนวนทั้งสิ้น 17 ผลงาน ดังนี้

1.ผศ.ดร.เอกชัย กัญจนาทิพย์
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูง (สายวิทยาศาสตร์) ประเภทนักวิจัยที่อายุงานไม่เกิน 5 ปี
อันดับที่ 1

2.ผศ.ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูง (สายวิทยาศาสตร์) ประเภทนักวิจัยที่อายุงานไม่เกิน 5 ปี
ผลงานการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาวิทยาเขต

3.อ.อัจฉรา นามบรี
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูง (สายวิทยาศาสตร์) ประเภทนักวิจัยที่มีอายุงาน 5 ปี ขึ้นไปผลงานการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาวิทยาเขต

4.ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านวิจัย
ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน "การประดิษฐ์จักรยานลู่วิ่งออกกำลังกายไฟฟ้าแบบผลิตไฟฟ้าได้"

5.ผศ.ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านวิจัย
รางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น
ชื่อผลงาน "กรรมวิธีการย้อมสีหนังวัวฟอกฝาดด้วยสีครามธรรมชาติ"

6.ผศ.ดร.แพรทอง เหลาภา
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านวิจัย
รางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น
ชื่อผลงาน "นวัตกรรมการปรับปรุงดินลูกรัง ให้เป็นดินที่มีชีวิต"

7.นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ
ผลงานด้านการปรับปรุงกระบวนงาน
ประเภทที่ 1 รางวัลการพัฒนาการบริการ
ผลงานการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาวิทยาเขต
ชื่อผลงาน "ONE POINT LESSON ให้อดีต สอนอนาคต"

8.นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ และ นายศรายุทธ วงศ์กวานกลม
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ
ผลงานด้านการปรับปรุงกระบวนงาน
ประเภทที่ 2 รางวัลนวัตกรรมบริการ
ผลงานระดับดีเด่น
ชื่อผลงาน "ENVI.ENG Library" 

9.นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ
ผลงานด้านการปรับปรุงกระบวนงาน
ประเภทที่ 2 รางวัลนวัตกรรมบริการ
ผลงานระดับดี
ชื่อผลงาน "KUSE Smart Office"

10.นางวิภาดา ไชยเชษฐ์
ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน SDGs
ชื่อผลงาน "โครงการการฝึกทักษะการเก็บตัวอย่างน้ำภาคสนาม"

11.นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์
ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการจัดการความรู้
ประเภท Knowledge Extension Awards
ผลงานระดับดี
ชื่อผลงาน "ให้อดีต สอนอนาคต"

12.ดร.ณธกร ทัศนัส
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น
ประเภท สายวิชาการดีเด่น

13.ผศ.อมรเดช นวลมณี
ได้รับรางวัลบุคลากรช่วยพัฒนาวิทยาเขตดีเด่น

14.นายประสิทธิ์ สาขา
ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น
ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ

15.นายธวัชชัย อัฐปัน
ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น
ประเภทผู้บริหารภาคเอกชน

16.ผศ.ศราวุฒิ สุพรรณราช
ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น
ประเภทนักวิชาการ

17.ผศ.จิตสราญ สีกุ่กา
ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น
ประเภทนักวิจัย

 

ไฟล์แนบ / Attached File
คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้