โครงการพัฒนาศักยภาพภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

จดหมายเวียน
โครงการพัฒนาศักยภาพภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08:48:32 Pilasinee Tantachasatid

โครงการพัฒนาศักยภาพภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางในการดำเนินงานของภาควิชาในอนาคต ให้สอดคล้องกับทิศการการพัฒนาประเทศ ตลอดจนความกินดีอยู่ดีของสังคม และเพื่อศึกษาเรียนรู้สภาพการแก้ไขปัญหาในงานด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในภาควิชาฯ

โดยมีกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ

กิจกรรมที่ 1 เป็นการเสวนาทิศทางการพัฒนาภาควิชา โดยมีประเด็นในการเสวนา 2 ประเด็น คือ 1.การพิจารณาเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และ/หรือ KPI (Key Performance Indicator ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ เพื่อใช้ประเมินผลการทำงานของบุคลากร ใช้วัดและประเมินความก้าวหน้าของภาควิชาฯ และองค์กร) และ 2.การจัดสรรภาระงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะฯ KPI ภาควิชาฯ และ/หรือสอดคล้องกับโครงการของภาควิชาฯ

กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมดูงานสานสัมพันธ์ (วันอาทิตย์ที่ 24 - พุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้สภาพการแก้ไขปัญหาในงานด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในภาควิชา

- เยี่ยมชมการจัดการขยะที่แพรกษาที่ถูกไฟไหม้ เพื่อเรียนรู้สภาพการแก้ไขปัญหาในงานด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ Clean up site โดยการทำระบบ RDF

- ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการน้ำของ Eastwater บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จ.ระยอง 


หัวหน้าโครงการ ผศ.ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์

 

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้