ขอเชิญบุคลากรคณะ วว. ทุกท่านสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

จดหมายเวียน
ขอเชิญบุคลากรคณะ วว. ทุกท่านสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เผยแพร่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:59:35 Tassawan Peekun

ขอเชิญบุคลากรคณะ วว. ทุกท่านสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรคณะ วว. ทุกท่าน
                 สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
๑.๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการในส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ  ให้นับเวลาปฏิบัติต่อเนื่องจากเดิม
๑.๒ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก
๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาถูกสอบสวนทางวินัย หรือพ้นโทษทางวินัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนถึงวันสมัคร
วันรับสมัคร วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
ณ ห้อง ๗-๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สำนักงานเลขานุการ คณะวว.

25 พ.ค. 2565

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้