โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ

จดหมายเวียน
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ
เผยแพร่วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10:38:13 Narissara Srilankham

โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ

เรียนบุคลากรคณะวว.ทุกท่าน  โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก

คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกในวันอังคารที่ 24 มกราคม  2566 ทางระบบแจ้งข่าวสารคณะ KUSE News ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  


การเลือกคณาจารย์ในคณะเป็นกรรมการประจำคณะ
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือก
ผู้มีสิทธิเลือกได้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานที่เป็นคณาจารย์ประจำซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีถือจ่ายของคณะ
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเลือก 
2.1 ต้องเป็นคณาจารย์ประจำของคณะซึ่งได้ทำการสอนมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี           ในมหาวิทยาลัย นับถึงวันที่เลือก  
2.2 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และรองหัวหน้าภาควิชา ณ วันที่เลือก

วันและเวลาเลือก และสถานที่เลือก
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ตามลิงค์ แบบเสนอคัดเลือกรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์
https://forms.gle/qTQN21Ru1bG7riZ59

รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้