โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน

จดหมายเวียน
โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:21:20 Pilasinee Tantachasatid
โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน

โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดทำโซล่าร์เซลล์ ผลิตน้ำประปา รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โดยจัดแบ่งกลุ่มงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้นิสิตได้ระดมความคิด เสียสละ อดทน  ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง เพื่อสร้างงานใหม่หรือปรับปรุงงานเก่าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีประสิทธิ์ภาพการใช้งานมากขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นิสิตมีจิตสำนึกที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการทำงาน เพื่อปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำและบุคลิกภาพแก่นิสิตร่วมกิจกรรม เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์และ ศรัทธาแก่สังคม และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ

หัวหน้าโครงการ นายจามร ดวงกุลสา

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 

 


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
8-7-65

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้