ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2567

จดหมายเวียน
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14:25:05 Tassawan Peekun

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2567

เรียน อาจารย์และบุคบากรทุกท่าน

        ขอเชิญเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดรับเอกสารจนถึงเวลา 16.30 น.)

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ คณะ/สถาบัน/สำนัก ในอัตราส่วน 3 : 1

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย (รุ่นใหม่) ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนักวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนฯ ตามที่ระบุในประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567 ให้ชัดเจน และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 5 ชุด
  2. แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย (เสนอขอความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัดตามลำดับเพื่อการพิจารณากลั่นกรอง) จำนวน 1 ชุด
  3. นำส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย (MS word และ PDF) ไปยัง E-mail: rdirdk@ku.ac.th
    (หากดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์การนำเข้าพิจารณาฯ)

ทั้งนี้จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (hard copy) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดรับเอกสารจนถึงเวลา 16.30 น.) ไม่ต้องลงทะเบียนข้อเสนอโครงการผ่านระบบฯ โดยท่านสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=84868 ณ 17 ม.ค. 67 หรือตามเอกสารแนบ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

17 มกราคม 2566

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้