ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

จดหมายเวียน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”
เผยแพร่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 16:11:38 Tassawan Peekun

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

เรีย อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

             ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัยอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ประธานหน่วยบูรณาการฯยุทธศาสตร์ ววน. (SAT) ด้านอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต สกสว. หัวหน้าสำนักประสานงานวิจัย แผนอาหารมูลค่าสูง บพข. และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ แหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรอบการวิจัยอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์วิจัยของภาคเอกชน และของประเทศ นั้น

กำหนดการ : วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-16.30 น. แบ่งเป็น 2 ช่วง Download กำหนดการ

 • ภาคบรรยาย : บรรยายเรื่อง “แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ บพข. กรอบการวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”
  • ช่วงเช้า เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านรูปแบบ On line บนระบบ Cisco WebEx
 • ภาคปฏิบัติ : นักวิจัยนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย ในกรอบการวิจัยอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ช่วงบ่าย เวลา 13.30-16.30 น. รูปแบบ On site ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าร่วม ภาคปฏิบัติ

 1. สงวนสิทธิ์ให้กับอาจารย์ และนักวิจัย มก. เท่านั้น !
 2. มีเทคโนโลยีในระดับ TRL ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
 3. มีกรอบแนวคิดทางการวิจัยที่มีโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนอยู่แล้ว โดยต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างย่อให้ผู้จัดงานภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการเข้าร่วม

Online (ภาคบรรยาย) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10:30-12:00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx 

ลงทะเบียนเพื่อรับ Meeting link

 

https://forms.gle/TVjRZ7ToGSFfHxxM7

QR ลงทะเบียน ภาคบรรยาย

 

Meeting Link การประชุม

 

https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m4da82b20ebdc470b26c4df53ce759c00

QR Meeting link

 

On-site (ภาคปฏิบัติ) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16:30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ลงทะเบียนเข้าร่วม on-site

 

https://forms.gle/bRksdFvTZau6qzPZ6

QR ลงทะเบียน ภาคปฏิบัติ

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างย่อ

 

Download แบบฟอร์ม

QR สำหรับ download แบบฟอร์ม

 

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างย่อ
 1. ส่งในรูปแบบ pdf ไปยัง theerapa.s@ku.th ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
 2. ระบุหัวเรื่องส่ง email: Concept Proposal_ชื่อนักวิจัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย คุณโสภิดา ชิดชื่นเชย เบอร์โทร.02-942-8455 หรือตามเอกสารแนบ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้