This information are provided by KURDI and KUSE Knowledge Base

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร สุทธิบาก

Asst.Prof.Samonporn Suttibak, PhD
User Avatar

Topic Interest

การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน

Expertise Cloud

ประวัติการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2536
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
Ph.D.(Urban Environmental Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2552
ผลงานทางวิชาการ
2012

วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, National, Journal

ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหนองหารโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ Web-Based กรณีศึกษาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำหนองหารบริเวณตำบลม่วงลาย เหล่าปอแดง และงิ้วด่อน
2014

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน, National, Journal

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก ๓Rs ในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.
2012

วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย, National, Journal

พังโคน ชุมชนปลอดขยะ สู่เมืองน่าอยู่
2017

GMSARN International Journal, International, Journal

Assessment of Nhong Han Lake, Sakon Nakhon,Thailand by Using Water Quality Index

International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), International, Journal

Survey of Wastewater Treatment and Effluent Quality in Rural Hospitals in Sakon Nakhon Province, Thailand

International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), International, Journal

Using Natural Solids Waste as Permeable Reactive Barriers (PRBs) for Treatment of Turbidity and COD of Municipal Ashes-Leachate

Nature Environment and Pollution Technology, International, Journal

Contamination of Cadmium, Lead, Mercury, and Manganese in Leachate from open dump, controlled dump, and sanitary landfill sites in Rural Thailand: A Case Study in Sakon Nakhon Province

Czech Journal of Animal Science, International, Journal

laying hen performance, feed economy, egg quality and yolk fatty acid profiles from laying hens fed live black soldier fly larvae
2008

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ปี 2551 เรื่อง การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม, National, Conference

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน-กรณีศึกษาในประเทศไทย
2009

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8, National, Conference

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี
2011

the 5th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM " Sustainable Improvement of Irrigation and Drainage", Nonthaburi, Thailand., National, Conference

Assessment of Lower Songkhram River Basin Using WQI and Range of Four Water Quality Parameters
2010

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, National, Conference

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม
2011

6th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM “Integrated Water Resource Management towards Food Security and Sustainability”, National, Conference

การศึกษาคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหนองหารและแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ: กรณีศึกษามลพิษทางด้านไนเตรทฟอสเฟตและผลกระทบจากการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำหนองหารบริเวณประตูระบายน้ำสุรัสวดี

ประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” ครั้งที่ 1, National, Conference

การศึกษาแนวทางการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันโดยระบบไพโรไลซิส
2009

6 th The Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering (RSID6), International, Conference

Wastewater Treatment Systems for Dormitory in Urban Areas: a Case Study in Thailand
2016

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, National, Conference

การประเมินขยะถุงพลาสติกของเทศบาลนครสกลนครโดยการวิเคราะห์กระแสการไหลของมวลวัสดุ
2016

The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment and Development in GMS, International, Conference

Assessment of Nhong Han Lake, Sakon Nakhon, Thailand by using Water Quality Index
2017

The 6th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, International, Conference

The Comparison of Water Quality in Community and Rural Area in Mekong River,Thailand by Using Water Quality Index
2018

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17, National, Conference

การกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย
2019

The 14th GMSARN International Conference 2019, International, Conference

Carbon Footprint of Black Soldier Fly Larvae from Organic Waste Treatment
2021

The 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, International, Conference

Black Soldier Fly Rearing Technique for Organic Waste Treatment
2021

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20, National, Conference

ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำหนองหารโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2021

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, National, Conference

ปัจจัยทางกายภาพต่อการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายสำหรับการกำจัดขยะอินทรีย์
2022

the 17th GMSARN International Conference 2022 on Energy, Environment, and Development with Sustainability in GMS: Issues & Challenges, International, Conference

Industrial Scale Assessment of Black Soldier Fly Larvae Growth and Waste Reduction Efficiency Using Food Waste Mixed with Brewery and Cassava Wastes
2022

The 17th GMSARN International Conference on Energy, Environment, and Development with Sustainability in GMS: Issues & Challenges, International, Conference

Waste Treatment Efficiency of Black Soldier Fly Larvae for Filter Cake from Sugar Cane Industry

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้