This information are provided by KURDI and KUSE Knowledge Base

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ศรีสมพร

Asst.Prof.Sungkom Srisomporn, PhD
User Avatar

Topic Interest

Mechanical Engineering

Expertise Cloud

ประวัติการศึกษา
ปร.ด. ๖วิศวกรรมเครื่อง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย
ผลงานทางวิชาการ

Thai Journal of Mathematics, International, Journal

Makespan Minimization for Parallel Machines Environment with Machine Dependent Processing Time by Using PBIL Combined with Local Search
2015

การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, National, Conference

พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบครีบรัศมีภายใต้การพาแบบบังคับ
2015

การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, National, Conference

อิทธิพลของร่องสี่เหลี่ยมต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบมินิแชลแนล
2015

การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, National, Conference

ผลกระทบของครีบสี่เหลี่ยมในช่องทางการไหลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบมินิแชลแนล

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้