This information are provided by KURDI and KUSE Knowledge Base

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล จตุระบุล

Asst.Prof.Thodsapol Chaturabul
User Avatar

Topic Interest

ชลศาสตร์, การจัดการทรัพยากรน้ำ, อุทกวิทยา

Expertise Cloud

ประวัติการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2546
ผลงานทางวิชาการ
2004

วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), National, Journal

การสลายพลังงานและความเร็วการไหลท้ายรางบนรางขั้นบันไดแบบมีธรณีที่ปลายขั้น
2004

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., National, Journal

การไหลผ่านทางระบายน้ำล้นขั้นบันไดแบบกล่องตาข่าย
2009

วิศวกรรมสาร มก., National, Journal

แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อวางแผนและจัดการระบบชลประทาน
2009

วิศวกรรมสาร มก., National, Journal

เครื่องมือวัดอัตราการไหลอัตโนมัติสำหรับอาคารบังคับน้ำในระบบชลประทาน
2017

KKU Engineering Journal, International, Journal

Public Participation in Erosion Monitoring on Mekong Mainstream
2019

International Journal of Environmental and Rural Development, International, Journal

การวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ชุมน้ำหนองหาร ประเทศไทย

International Journal of Environmental and Rural Development (IJERD), International, Journal

The Stream Flow and Water Level Change on Mekong Mainstream from the Hydropower Development Projects at Nakhon Panom, Thailand

EnvironmentAsia, International, Journal

Creating a Rainfall-Runoff Model for Measuring Streamflow from First-Order and Ungauged Headwaters of the Tropically Medium-Sized Watersheds in Northern Thailand

Water (Switzerland), International, Journal

Estimation of Actual Evapotranspiration Using Satellite-Based Surface Energy Balance Derived from Landsat Imagery in Northern Thailand
2000

THIRD REGIONAL SYMPOSIUM ON INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN CIVIL ENGINEERING, International, Conference

HYDRAULICS EVALUATION IN CHASMA RIGHT BANK CANAL
2003

Fourth Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering, International, Conference

ENERGY DISSIPATION ON STEPPED SPILLWAYS WITH END SILL
2004

การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, National, Conference

กระบวนการเรียนรู้อย่างรวดเร็วในการส่งน้ำผ่านระบบคลองชลประทาน
2005

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ ๑๐, National, Conference

ความดันบนขั้นและความเร็วท้ายรางของการไหลบนทางระบายน้ำล้นแบบกล่องตาข่ายและแบบมีธรณีที่ปลายขั้น
2012

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, National, Conference

การวิเคราะห์บัญชีน้ำในลุ่มน้ำบางปะกง
2015

2nd NAFRI/IRAS Conference 2015, International, Conference

Seasonal and Water Level Change Influence Fish Migration Behavior in Mekong Wetland
2016

The 6th KKU International Engineering Conference 2016, International, Conference

Public Participation in Erosion Monitoring on Mekong Mainstream
2017

International Expert Forum Mainstreaming Resilience and Disaster Risk Reduction in Education, International, Conference

Risk Communication from Hydropower Development in Lower Mekong Basin towards Thailand Environment
2019

The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD), International, Conference

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร
2019

The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD), International, Conference

การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาเนื่องจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธานที่จังหวัดนครพนม ประเทศไทย
2017

International Expert Forum: Mainstreaming Resilience and Disaster Risk Reduction in Education, International, Conference

Impacts of Dams on Water Level and Riverbank of Lower Mekong Basin
2021

การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, National, Conference

การหาปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีสถานีตรวจวัดไม่เพียงพอ โดยแบบจำลอง NRCS-CN ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
2021

การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, National, Conference

อิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการคายระเหยของข้าวในพื้นที่ชลประทานบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
2021

การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, National, Conference

การจัดการน้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในไร่สับปะรด ในตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
2021

การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, National, Conference

การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าโดยแบบจำลอง NRCS-CN ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง
2021

การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, National, Conference

การประเมินสมรรถนะของแบบจำลองรังสีดวงอาทิตย์ที่ใช้ในการประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
2021

การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, National, Conference

การจัดการน้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในแปลงนาในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร
2023

The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, International, Conference

Physically-distributed hydrological model for the poorly gauged basin of Nong Han Lake

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้