This information are provided by KURDI and KUSE Knowledge Base

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดช นวลมณี

Asst.Prof.Amorndech Noulmanee
User Avatar

Topic Interest

ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development), การอนุรักษ์น้ำและดินเขตเทือกเขาภูพานโดยการปลูกหญ้าแฝกแบบผสมผสานเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่ม, การออกแบบและก่อสร้างงานวิศวกรรมปฐพี ฐานรากแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development, การก่อสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เจาะอุโมงค์ การผันน้ำ งานขุดเจาะระเบิดหิน งานเหมือง แบบยั่งยืน, การบริหารจัดการบ่อยืมลูกรังอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ใช้งานก่อสร้างถนนกรมทางฯ การชลฯและบรรเทาอุทกภัย, การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่นหลุมยุบนาเกลือ, การศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดดินโคลนถล่ม (Land Slide) บริเวณพื้นที่ลาดชันภูพาน, การใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีเทคนิคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ, การปรับปรุงคุณภาพดินด้านวิศวกรรมแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development

Expertise Cloud

ประวัติการศึกษา
M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2544
วศ.บ. โยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี, ไทย, 2539
ปวช. และ ปวส. ช่างก่อสร้าง, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (Thai-German), ไทย, 2537
ผลงานทางวิชาการ
2017

KKU Engineering Journal, International, Journal

Public Participation in Erosion Monitoring on Mekong Mainstream
2021

วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, National, Journal

Permeability Investigation of Compacted Bentonite-Treated Lateritic Soil Liner Using a Consolidation Test
2020

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, National, Journal

Properties of Chiang Khruea Lateritic Soil and Their Applications for Civil Engineering

Civil and Environmental Engineering, International, Journal

Compressive strengths of pavement recycling materials and new approach for cement content determination

Geomechanics for Energy and the Environment, International, Journal

Novel and simplified method of producing microbial calcite powder for clayey soil stabilization

Journal of Materials in Civil Engineering, International, Journal

Durability against Wetting and Drying Cycles and Installation Damage of Water Hyacinth Geotextiles Coated with Natural Rubber Latex

Canadian Journal of Civil Engineering, International, Journal

Rapid, graded sand preparation method using grain size distribution results for cement mortar testing

Geotechnical Engineering, International, Journal

Evaluating Bentonite Sludge Suitability for Landfills and Developing a Coefficient of Permeability Prediction Model
2016

The 21st National Convention on Civil Engineering, National, Conference

การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินขุดด้วยเครื่องมือตอกหยั่งอย่างเบา:กรณีศึกษาโครงการพัฒนาแก้มลิง หนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์
2016

The 6th KKU International Engineering Conference 2016, International, Conference

Public Participation in Erosion Monitoring on Mekong Mainstream
2019

The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD), International, Conference

การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาเนื่องจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธานที่จังหวัดนครพนม ประเทศไทย
2020

10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference, International, Conference

Properties of Chiang Khruea Lateritic Soil and Their Applications for Civil Engineering
2023

THE 21st SOUTHEAST ASIAN GEOTECHNICAL CONFERENCE AND 4th AGSSEA CONFERENCE (SEAGC-AGSSEA 2023), International, Conference

Investigating the Suitability of Bentonite Sludge from Deep Foundation Constructionfor Landfill Applications

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้