This information are provided by KURDI and KUSE Knowledge Base

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ศรีสมบูรณ์

Asst.Prof.Wittaya Srisomboon
User Avatar

Topic Interest

Construction Engineering and Management, Computer Applications in Construction, Building Information Modeling, Green Construction, GIS

Expertise Cloud

ประวัติการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
ผลงานทางวิชาการ
2021

วิศวสารลาดกระบัง, National, Journal

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อยของทางหลวง
2021

วิศวสารลาดกระบัง, National, Journal

การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการตัดเหล็กเส้นให้เหลือเศษน้อยที่สุด
2023

วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, National, Journal

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนมือถือสำหรับการอ่านแบบรูป 2 มิติ
2023

Journal of Advanced Development in Engineering and Science, National, Journal

การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับการวางแผนงานเหล็กเส้น
2023

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, National, Conference

การจำลองแผนการจัดซื้อวัสดุจาก BIM : กรณีศึกษาโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น
2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี”, National, Conference

ขั้นตอนวิธีแบบละโมบสำหรับการจัดทำบัญชีแสดงรายการตัดเหล็ก

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้