This information are provided by KURDI and KUSE Knowledge Base

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ กัญญาคำ

Asst.Prof.Suparp Kanyacome, PhD
User Avatar

Topic Interest

Expertise Cloud

ประวัติการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
2013

วารสารสารสนเทศศาสตร์, National, Journal

ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
2010

วารสารสารสนเทศศาสตร์, National, Journal

ห้องสมุดดิจิทัลกับอีเลิร์นนิงสำหรับเด็ก
2012

Springer-Verlag, International, Journal

ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
2016

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, National, Journal

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกรณีศึกษา รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
2020

TEST Engineering and Management, International, Journal

A Conceptual Analysis of Mobile Application for the Thai Herbal City
2020

International Journal of Poultry Science, International, Journal

Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic return, carcass quality and ammonia nitrogen of broiler chickens
2012

14th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2012), International, Conference

ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
2013

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 (CASNIC 2013), International, Conference

การศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกิจกรรมค่ายไอซีทีสำหรับเยาวชน
2013

The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education and Practice, International, Conference

การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
2013

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9, National, Conference

การสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2014

2014 International Conference on Ubi-Media Computing (U-Media), International, Conference

การศึกษาความร่วมมือแบบเสมือนจริงตามแนวคิดของการเรียนการสอนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2015

The 8th IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U-Media'2015), International, Conference

รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกลไกเกมสำหรับเยาวชนไทย
2017

The 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media2017), International, Conference

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความสนุกกับคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้หลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
2017

การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน”, National, Conference

แนวทางการสร้างหลักสูตรค่ายเยาวชนไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการคิด
2018

The 11th IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U-Media'2018) and International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL'2018), International, Conference

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ 21 ที่เน้นความสนุกด้วยหลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
2019

12nd the International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, International, Conference

การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีรูปแบบทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
2019

12nd the International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, International, Conference

การพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
2019

2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media), International, Conference

ICT Curriculum Requirements in the Service Area of Champasak University, Laos
2019

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect), National, Conference

การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาแบบจำลอง กิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2019

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect), National, Conference

การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการพัฒนาแบบจำลองกิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2019

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect), National, Conference

การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานด้วยกิจกรรรม นันทนาการในรูปแบบโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้