คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศมณพร สุทธิบาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

บริการวิชาการ

เว็บไซต์ข้อมูล ข่าวสารงานบริการวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

ภาพกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขต มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษา วิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการ บริการวิชาพื้นฐาน บริหารโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือกับนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วย 4 วิทยาเขต ดังนี้

จดหมายข่าว

ข่าวสาร/บทความ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์