คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศมณพร สุทธิบาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

บริการวิชาการ

เว็บไซต์ข้อมูล ข่าวสารงานบริการวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

ภาพกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขต มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีที่ตั้ง ณ เลขที่ 50 ถนนงามวงค์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตอีก 3 แห่ง ดังนี้

จดหมายข่าว

ข่าวสาร/บทความ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์