รายชื่อบุคลากรในองค์กร รายชื่อบุคลากรในองค์กร

รายชื่อบุคลากรในองค์กร

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด(หน่วยงาน)
Personnel Photo -. . - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo น.ส.กนกทิพย์ โคตรสำราญ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo น.ส.กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo รศ.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo ผศ.กัญชลา สุดตาชาติ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo น.ส.กันทิมา มีแหยม อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo นายกานต์ กานต์กนก อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายกิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยวัฒน์ - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายกิตติเดช พาน้อย - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายกิติพงศ์ แสนบรรดิษฐ์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายกิติโชค พรหมณีวัฒน์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo นายกีรติ มณีสาย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายครรชิต เกื้อหนุน อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo อ.ดร.จงกล จงวิไลเกษม วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo รศ.จงรัก แก้วประสิทธิ์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo อ.ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo นายจักริน ดงจำปา บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายจามร ดวงกุลสา บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo น.ส.จารุณี สุเทวี บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo อ.ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo น.ส.จิตสราญ สีกู่กา อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo นายฉัตรชัย โคตรวงษ์ - ฝ่ายวิชาการ
Personnel Photo นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo อ.ดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo ผศ.ดร.ชายชาญ โพธิสาร วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo ผศ.ดร.ชายชาญ โพธิสาร วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo นายชิตชัย ฤทธิวงษ์ - ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Personnel Photo ผศ.ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย วิทยากร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Personnel Photo น.ส.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo ผศ.ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo น.ส.ฐิติพร การสูงเนิน อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo อ.ดร.ณธกร ทัศนัส หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo อ.ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo น.ส.ณัฐณิชา ผ่องพุฒิ วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายณัฐพล ธงยศ - ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Personnel Photo น.ส.ณัฐิกา ธนูทอง บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ผศ.ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo อ.ดร.ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายทวัตชัย อัยยะรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo ผศ.ทศพล จตุระบุล อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo น.ส.ทัศวรรณ ปีคุณ บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo รศ.ธนรัตน์ แต้วัฒนา อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo นายธนวัฒน์ จินจารักษ์ วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo นายธนะสรรค์ ศิริวาลย์ - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายธนารัตน์ มั่งสูงเนิน บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo อ.ดร.ธนิกา ขันอาสา อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายธวัชชัย สัพโส บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo ผศ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายธีรเสฎฐ์ ศิรธนานนท์ อาจารย์พิเศษ ฝ่ายบริหารและวางแผน
Personnel Photo อ.ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo รศ.ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo น.ส.นริศรา ศรีล้านคำ บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายนฤทธิ์ คำธิศรี ผู้ทรงคุณวุติคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ผศ.ดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo ผศ.ดร.นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.นิตยา เมืองนาค อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo -นิสิต - - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo น.ส.นุสบา บุสภาค บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo ผศ.ดร.ประครอง วรกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายประดิษฐ์ เหตานุรักษ์ - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo อ.ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo นายประยุทธ สุวรรณา บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo นายประเสริฐษา ญาคำ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo อ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo น.ส.ปิยนุช เนตรคุณ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo ผศ.พนม ท้าวดี อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo รศ.พนิต เข็มทอง อาจารย์พิเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Personnel Photo นายพรชัย สกุลรัตนสุภา วิทยากร ฝ่ายกิจการนิสิต
Personnel Photo นายพรชัย พิมโยธา (พนักงานขับรถ) บุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Personnel Photo อ.ดร.พรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo น.ส.พรรณนิภา รินทระ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo น.ส.พัชรา วงค์ทอง บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.พิทักษ์ ปักษานันท์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo นางพิลาศินี ตันเตชสาธิต บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo น.ส.พิสมัย เพ็ชรรัตน์ วิทยากร ฝ่ายกิจการนิสิต
Personnel Photo ผศ.ดร.พีระ ลิ่วลม อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo อ.ดร.ภักดี คบกลาง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo ผศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายภานุวัฒน์ บริบูรณ์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo ผศ.ดร.ยุวดี แซ่ตั้ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo ผศ.ดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo นายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo ผศ.รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo ผศ.ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo ผศ.ดร.รุ่งทวี ผดากาล อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo อ.ดร.ฤทัยทิพย์ วิเศษศรี อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo น.ส.ลำพูน คำมูล วิทยากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์ บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo น.ส.วรรณภา ภักดี อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo ผศ.ดร.วัจน์วงค์ กรีพละ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo นายวัชนก โพธิ์นิล วิทยากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตฯ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Personnel Photo นายวัชระ เทพารส อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo น.ส.วิชชา พิชัยณรงค์ วิทยากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายวิทยา ศรีสมบูรณ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo อ.ดร.วิทยา อินทร์สอน อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo รศ.ดร.วิรัช หิรัญ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo อ.ดร.วิเรขา คำจันทร์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo น.ส.วิไลวรรณ ขันธุแสง วิทยากร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Personnel Photo น.ส.วิไลวรรณ ด้วงเจริญ วิทยากร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Personnel Photo น.ส.วิไลวรรณ ด้วงเจริญ วิทยากร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Personnel Photo น.ส.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายวีรชาติ อักษรศักดิ์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo อ.ดร.วีระยุทธ จินะ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo น.ส.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo ผศ.ดร.ศรัญญา แซ่ตั้ง อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo นายศรายุทธ วงค์กวานกลม บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo ผศ.ศราวุฒิ สุพรรณราช อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo ผศ.ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo อ.ดร.ศศิธร สุชัยยะ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo นายศศิน เทียนดี อาจารย์พิเศษ ฝ่ายวิชาการ
Personnel Photo นายศศิน เทียนดี อาจารย์พิเศษ ฝ่ายวิชาการ
Personnel Photo นายศศิน เทียนดี อาจารย์พิเศษ ฝ่ายวิชาการ
Personnel Photo อ.ดร.ศักดิ์ดา คำจันทร์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo อ.ดร.ศิริญญา โปร่งจิตร์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo น.ส.ศิรินันท์ แก่นทอง อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นางศิริพร แสนศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo น.ส.ศิริพร พานโคกสูง - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo อ.ดร.ศิววุธ สงสุทธิต วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo น.ส.ศุภนิดา นิลทะราช บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo ผศ.ศุษมา โชคเพิ่มพูน อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo ผศ.ดร.สมควร โพธารินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายสมชาย เบ้าทอง อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายสมบุญ ธีรธรรมานุกูล วิทยากร สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ผศ.ดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo นายสรยุทธ กลมกล่อม อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายสหรัฐ จันทุม - ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Personnel Photo ผศ.ดร.สังคม ศรีสมพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo อ.ดร.สันติ โถหินัง อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.สายฝน จันผกา อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล ผู้ทรงคุณวุติคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo อ.ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo นายสิทธิชัย ประพันธ์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo น.ส.สิริปรางค์ ไชยภูมิ นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo ผศ.ดร.สุนทร บุญตา อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo อ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู วิทยากร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Personnel Photo น.ส.สุมารินทร์ จันปุย บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ผศ.ดร.สุมินทร เบ้าธรรม อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ผศ.สุรศักดิ์ ตั้งสกุล อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo นายสุริยา ชิณวงศ์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายสุรเชษฐ์ ประสันแพงศรี อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo อ.ดร.สุวิน สลีสองสม อาจารย์พิเศษ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายสุวิวัฒน์ สืบสานกุล อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายอดิศักดิ์ คำมุงคุณ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายอดิศักดิ์ คุณสิงห์ - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo น.ส.อทิตยา คิดเขียน วิทยากร สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo อ.ดร.อธิกา วงค์กวานกลม อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo รศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo นางอภิวรรณ สุพรรณราช บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายอมรเดช นวลมณี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo ผศ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo น.ส.อรพรรณ อินทรักษา บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายอรัญ ประกอบสัญท์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo น.ส.อัจฉรา นามบุรี อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Personnel Photo รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo นายอาทิตย์ แสงงาม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร บุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Personnel Photo น.ส.อาภาวรรณ์ สท้านธรนิล วิทยากร สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo น.ส.อารยา แสงพรหม บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.อิสระ อินทร์ยา วิทยากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายอิสระ นนธิราช วิทยากร ฝ่ายกิจการนิสิต
Personnel Photo น.ส.อุทุมพร บุตรแก้ว บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์ บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายเกียรติชัย ภูเวียงแก้ว นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo นายเจนณรงค์ นามบำรุง วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Personnel Photo นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Personnel Photo ผศ.ดร.เตือนใจ น้อยพา อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายเทียมเทพ คำเกษ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo อ.ดร.เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo ผศ.เพิ่มพล กุดจอมศรี อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo อ.ดร.เพ็ญศิริ สมพงษ์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายเศรษฐกร กาเมือง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Personnel Photo อ.ดร.แพรทอง เหลาภา อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo นายโกศล จันทรเสนา อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Personnel Photo นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Personnel Photo อ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ วิทยากร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Personnel Photo อ.ดร.ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยาคุณ วิทยากร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Personnel Photo นายไพฑูรย์ กุลไทย วิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม