คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารดาวน์โหลด

 เอกสารการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2561 

1.1) 001_1บันทึกขออนุมัติไม่เกิน100,000 บาทอนุมัติโดยคณบดี

             001-สำหรับฝ่ายงาน_บันทึกข้อความขอนุมัติโครงการ

             001-สำหรับภาควิชา_บันทึกข้อความขอนุมัติโครงกา

         001_2 บันทึกขออนุมัติ ตั้งแต่ 100,000 บาทอนุมัติโดยรองอธิการบดี 

             001-สำหรับฝ่ายงาน_บันทึกข้อความขอนุมัติโครงการ

             001-สำหรับภาควิชา_บันทึกข้อความขอนุมัติโครงกา

           002-form_โครงการงบประมาณ  กรณีเกิน 100,000 บาทโดยรองอธิการบดี ณ 12 มีค61
1.2  003-ขอยืมเงินทดรองจ่าย อัพเดท ณ 4 เม.ย.60

1.3  003-1 ขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท อนุมัติโดยคณบดี ณ 4 เม.ย.60

1.4  003-2 ขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายเกิน 100,000 บาท อนุมัติโดยรองอธิการบดีณ 4 เม.ย.60
1.5  004-สัญญายืมเงินโครงการ 03-5

1.6 ก่อนขออสรุปโครงการตามระบบ MIS และดำเนินการเบิกเงินและหักล้างเงินยืมทดรอง ดังนี้

1)  005-1 บันทึกข้อความขอเบิกเงินแบบไม่ยืมเงินทดรองจ่าย
2)  005-2 บันทึกข้อความขอเบิกเงินแบบยืมเงินทดรองจ่าบหักล้างเงินยิม และวงเงินเกินแสนบาท
3) 006-เคลียร์เงิน(บจ.2)
4) 007-0-บันทึกข้อความนำส่งสรุป
5) 008-ใบสำคัญรับเงิน ส่งใช้คืนเงินยืม
6) 009-สรุปรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดโครงการ
7) 010 กรอกในกูลเกิ้ลฟอร์ม
8) กรณีได้ขยายฝึกงานและยืมเงินทดรองจ่าย

เอกสารขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้า ปีงบประมาณ 2561

ในประเทศ

1.1 เดินทางสำหรับงานพัฒนาตนเองอื่นๆ(นอกเหนือจากการไปนำเสนอผลงานวิชาการ)และงานส่วนกลาง

ก่อนเดินทาง ดำเนินการ ดังนี้ 

คู่มือการขออนุมัติเดินทางไปปฏิิบัติหน้าทีี่ 23 พย 60

000_กรณีขอไปเองต้องคลิ๊กบันทึกเดินทาง  ส่วนหัวหน้ามอบหมายให้แนบต้นเรื่องที่ถูกมอบหมาย  

000-1 บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทาง_กรณีมีนิสิตไปด้วย

001-2 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง_กรณี ขอใช้รถวิทยาเขต

001-3 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง_กรณีขอให้นิสิตเดินทาง

001-4 แบบขออนุมัติเดินทางพานิสิตไปนอกวิทยาเขต_กรณีใช้รถตู้รถบัสวิทยาเขต

003-สัญญายืมเงินไปปฏิบัติหน้าที่ 03-5
004-1 บันทึกข้อความ-ขยายวงเงินค่าที่พักไม่เกิน 1000บาท
004-2 บันทึกข้อความ-ขยายวงเงินค่าที่พักเกิน1000บาทอนุมัคิโดยรองอธิการบดี

เข้าดู ระเบียบเดินทางไปฏิบัติหน้าที่ 
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศจากเงินรายได้ มก.ฉกส
.

009-EX-การคำนวณเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่คณะวว

หลังเดินทางกลับมาขอเบิกและรายงานผล ดังนี้
005_ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
006-เคลียร์เงิน(บจ.2)
007_บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชี
008_บันทึกตัดโอนภายในแต่ละวิทยาเขต
**check list รายการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการเดินทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ณ 26 มิย 60

1.2 เดินทางสำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ

ก่อนเดินทาง ดำเนินการ ดังนี้

คู่มือการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

000 บันทึกการไปนำเสนอผลงานวิชาการ 

001-2 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง_กรณี ขอใช้รถวิทยาเขต

001-3 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง_กรณีขอให้นิสิตเดินทาง

001-4 แบบขออนุมัติเดินทางพานิสิตไปนอกวิทยาเขต_กรณีใช้รถตู้รถบัสวิทยาเขต

003-สัญญายืมเงินไปปฏิบัติหน้าที่ 03-5
004-1 บันทึกข้อความ-ขยายวงเงินค่าที่พักไม่เกิน 1000บาท
004-2 บันทึกข้อความ-ขยายวงเงินค่าที่พักเกิน1000บาทอนุมัคิโดยรองอธิการบดี

เข้าดู ระเบียบเดินทางไปฏิบัติหน้าที่ 
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศจากเงินรายได้ มก.ฉกส
.

009-EX-การคำนวณเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่คณะวว

หลังเดินทางกลับมาขอเบิกและรายงานผล ดังนี้

ก่อนเบิกจะต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานงานวิจัย พร้อมปริ๊นแนบประกอบ https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx

005_ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
006-เคลียร์เงิน(บจ.2)
007_บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชี
008_บันทึกตัดโอนภายในแต่ละวิทยาเขต
**check list รายการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการเดินทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ณ 26 มิย 60

 ต่างประเทศ

1.1 เดินทางเพื่อนำเสนอผลงาน

ขออนุมัติไปต่างประเทศ

000-คู่มือการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ 

001-0 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ โดยขออนุมัติอธิการบดี มก 

001-1แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
002-1ขอเงินสนับสนุนคณะ
002-2ขอเงินสนับสนุน สวพ มก
002-3ขอเงินสนับสนุนสวพ มก ฉกส

กลับมาจากต่างประเทศ

005_ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
005-2 บันทึกข้อความขอเบิกเงินแบบยืมเงินทดรองจ่าบหักล้างเงินยิม และวงเงินเกินแสนบาท
006-เคลียร์เงิน(บจ.2)
007-1ขอรายงานตัวกลับ แบบมีนิสิตติดตาม
007-2ขอรายงานตัวกลับ อาจารย์และบุคลากร
008-1 ฟอร์มแบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

**check list รายการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการเดินทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ณ 26 มิย 60

                                                            แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม  2561