คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์
ผู้ทรงคุณวุติคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รองคณบดี

 

อาจารย์ศิริพร แสนศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศรีสมพร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ.อาทิตย์ แสงงาม
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ดร.ณธกร ทัศนัส
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์อมรเดช นวลมณี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ผศ.ดร.สมควร โพธารินทร์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ผู้แทนบุคลากรประจำคณะ

ดร.สันติ โถหินัง
ผู้แทนบุคลากรประจำคณะ