คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารสำหรับนิสิต

1.ตัวอย่างข้อสอบรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรม (ข้อสอบ กว.)

นิสิตสามารถเข้าไปทำข้อสอบได้ พร้อมกรอก “Email” ที่ใช้ได้จริงเพื่อรับผลการทดสอบและเฉลย

รายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม I

ชุดที่ 1 https://goo.gl/forms/XOduf0sgP9xJj16F3

ชุดที่ 2 https://goo.gl/forms/PX9TlzrljFYzEBi13

ชุดที่ 3 https://goo.gl/forms/tNVbhwyw655aWt0u1

รายวิชาเขียนแบบวิศวกรรม

ชุดที่ 1 https://goo.gl/forms/KIdaCuX3QLfNFR6l1

รายวิชาวัสดุวิศวกรรม

ชุดที่ 1 https://goo.gl/forms/4HoeFRfCfZSojGPu2

ชุดที่ 2 https://goo.gl/forms/3OGV0cEIgoHhC9uE3

ชุดที่ 3 https://goo.gl/forms/g0S950GhHfNGXbbv1

ชุดที่ 4 https://goo.gl/forms/y1mdVz65qXBxgbH93

รายวิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

ชุดที่ 1 https://goo.gl/forms/tPHKsLBQEVs2LUuv1

ชุดที่ 2 https://goo.gl/forms/VsZARGIG7OR8r7pz1

ชุดที่ 3 https://goo.gl/forms/qPGtU24hICuY8Vgn2

ชุดที่ 4 https://goo.gl/forms/UXLiqqucZVtHTfmt2

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

https://goo.gl/forms/gjckVODUPHvMSNJR2