คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

หน้าที่

  1. ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหม่
  2. เผยแพร่หลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ
  3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
  4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตฯ
  5. ดำเนินงานกิจการพิเศษและงานโครงการพิเศษต่างๆ ของคณะฯ
  6. ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

 

เอกสารดาวน์โหลด