คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

หน้าที่

  1.  ประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในคณะฯ
  2.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตฯ
  3.  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้สาธารณชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง
  4. เสริมสร้าง ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  5. ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อก่อเกิดระบบ MIS (Management Information System) หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็น ระบบที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ ที่จะทำงานร่วมกันในการดำเนินงานให้เป็นสารสนเทศขององค์กรที่เป็นประโยชน์ใช้ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การติดตามผล การบริหารจัดการด้านการควบคุม การจัดการ และการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
  6.  ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

 

เอกสารดาวน์โหลด